• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  27. 10. 2017 - 14:29
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  25. 4. 2016 - 14:20
 • Stránka číslo: 813

Strategické priority

1. DIVERZIFIKACE A OTEVŘENOST STUDIJNÍ NABÍDKY

 • Zvýšit kvalitu studia pomocí dobře nastaveného přijímacího řízení.
 • Zavést nástroje otevírající přístup ke studiu uchazečům s potřebnými studijními předpoklady i navzdory jejich případnému znevýhodnění.
 • Zjednodušit studijní nabídku a zpřehlednit strukturu a informace o studijních programech.
 • Rozšířit nabídku dvouoborových i jednooborových programů a inovovat učitelské programy.

2. KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REFLEKTUJÍCÍ AKTUÁLNÍ TRENDY

 • Posílit aktivní roli studentů v procesech zajišťování kvality vzdělávacích činností.
 • Revidovat kurikulum v bakalářských studijních programech a rozšířit jejich obecný základ.
 • Modernizovat a zatraktivnit vzdělávání implementací nových metod a forem výuky.

3. INTERNACIONALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zavést užívání cizího jazyka jako nedílnou součást studia na FSpS ve všech jeho stupních a fázích.
 • Rozšířit nabídku výuky cizích jazyků a posílit výuku předmětů v cizích jazycích domácími i zahraničními akademickými pracovníky. 
 • Rozvíjet nabídku studijních programů vyučovaných v cizích jazycích. 
 • Zvýšit kvalitu činností souvisejících se zajišťováním zahraničních mobilit studentů. 

4. INDIVIDUALIZOVANÉ DOKTORSKÉ STUDIUM

 • Spolupracovat na vybudování školy doktorských studií MU a aplikovat společné standardy a procesy zajišťování kvality v doktorském studijním programu.
 • Zvýšit atraktivitu doktorského studia na MU pro uchazeče z jiných VŠ v ČR a v zahraničí.
 • Posílit individuální práci, studijní úspěšnost a konkurenceschopnost absolventů.

5. EXCELENCE A RELEVANCE VÝZKUMU

 • Vymezit výzkumné priority v rámci strategických oblastí výzkumu fakulty. 
 • Zvýšit zapojení fakulty do výzkumných projektů a konsorcií.
 • Podporovat výzkum se silným aplikačním potenciálem a smluvní výzkum.

6. EFEKTIVITA VÝZKUMU A STIMULUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

 • Efektivní využívání přístrojového vybavení a jeho sdílení pro výzkum včetně smluvního výzkumu.
 • Evaluace výzkumu na úrovni doktorandů a akademických pracovníků a implementace nástroje pro posilování výzkumného výkonu a kvality výsledků.
 • Zajistit servis pro výzkum a kvalitní výsledky včetně jejich uplatňování.

7. VNITŘNÍ KULTURA ZALOŽENÁ NA SDÍLENÝCH HODNOTÁCH

 • Vytvářet inspirující univerzitní prostředí s cílem podporovat sdílení společných hodnot studenty a zaměstnanci a posilovat jejich sounáležitost s fakultou a univerzitou. 
 • Posílit vzájemnou informovanost a vnitřní komunikaci napříč fakultou a univerzitou. 
 • Rozšířit spektrum, dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb směrem ke studentům a zaměstnancům. 

8. INSPIRACE A ODPOVĚDNOST KE SPOLEČNOSTI

 • Formovat roli fakulty v souvislosti s univerzitním záměrem být významnou názorovou autoritou   při vytváření strategií a politik na národní a regionální úrovni.
 • Stát se vyhledávaným strategickým partnerem, který reaguje na potřeby komunit a společenské výzvy. 
 • Podporovat vzdělanost a kultivovanost společnosti aktivním šířením a sdílením vědění. 

9. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

 • Revidovat procesy personálního řízení, zejména kritéria a nástroje pro přijímání zaměstnanců, kvalifikační růst a obsazování vedoucích pozic. 
 • Nastavit otevřenou personální politiku cílenou na získávání akademických a vědeckých pracovníků z vnějšího prostředí univerzity. 
 • Dobudovat ucelený systém vzdělávání zaměstnanců FSpS Masarykovy univerzity.
 • Vytvořit koncepci k podpoře sladění profesní kariéry a rodinného života a rozšířit spektrum nabízených zaměstnaneckých výhod.

10. INFRASTRUKTURA A SPRÁVA INSTITUCE

 • Dobudovat potřebné infrastrukturní zázemí pro výuku a výzkum. 
 • Zvýšit efektivitu provozování a správy budov a jejich bezpečnost.
 • Zajistit ekonomickou stabilitu založenou na výkonovém rozpočtování v rámci fakulty. 
 • Uplatňovat výkonové strategické řízení s prvky solidarity. 

11. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A IT PODPORA

 • Aktivně se podílet na integraci a vývoji stávajících informačních systémů s cílem zvýšit jejich uživatelskou přívětivost a zajistit přístup z mobilních zařízení.
 • Implementovat uživatelsky komfortní platformu umožňující pružnou spolupráci a komunikaci v rámci pracovních skupin z řad zaměstnanců a studentů. 
 • Podílet se na rozvoji nástrojů pro efektivní práci s daty a pokračovat v elektronizaci vnitřních procesů a v digitalizaci informací v souladu s univerzitní strategií.