• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:27
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 101

Úvodní slovo

Dlouhodobý záměr Fakulty sportovních studií na léta 2016-20 vychází z cílů a vizí dlouhodobého záměru naší univerzity, jejíž je fakulta součástí.

Fakulta sportovních studií má za cíl nabízet hodnotné vysokoškolské vzdělání stojící na kvalitních obecných základech vycházejících ze širokého spektra společenskovědních, biomedicínských a tělovýchovných disciplín a reflektující potřeby a proměny společnosti. Budeme efektivně využívat silný aplikační potenciál v přípravě a realizaci výzkumných aktivit, využívat špičkových osobností doktorského studia, podporovat rozvoj tělesné kultury a sportovního života v regionu. Zůstaneme ekonomicky stabilní součástí MU, která se vyznačuje moderním strategickým řízením, efektivním hospodařením, kvalitní infrastrukturou, funkčním zázemím informačních a knihovnických systémů a služeb.

Na Fakultě sportovních studií MU pracuje 117 akademických a neakademických zaměstnanců. Fakulta pro ně bude i nadále vytvářet vhodné pracovní prostředí a motivační podmínky. V personální politice se fakulta soustředí na plnění cílů, mezi nimiž mají prioritu vzdělávání a výzkumu. Fakulta bude v souladu s celouniverzitními aktivitami revidovat procesy v řízení lidských zdrojů. Personální politika fakulty bude otevřená a internacionální a bude získávat nejlepší dostupné odborníky se zkušenostmi a znalostmi, a to i z vnějšího mimouniverzitního prostředí a zahraničí, s prioritou posílit odborné zázemí fakulty. V péči o lidské zdroje bude fakulta zkvalitňovat sociální zázemí a pracovní podmínky, kupříkladu transparentním systémem hodnocení a odměňování pracovního výkonu, možnostmi sladění profesní kariéry a rodinného života. Fakulta naváže na v projektech zavedený systém interního vzdělávání všech zaměstnanců a bude ho dál rozvíjet. 

V oblasti infrastruktury pro výuku a výzkum musí fakulta dál pracovat na dobudování a obnově svých výukových, výzkumných a sportovních prostor. Stejně jako v uplynulém období budeme zajišťovat efektivní využívání učeben, laboratoří, tělocvičen a jiných sportovišť pomocí elektronických nástrojů pro jejich evidenci a koordinované využívání.

V oblasti rozpočtové politiky bude fakulta čelit poklesu objemu dotačních i účelových prostředků z evropských fondů. Fakulta sportovních studií se proto soustředí na diferenciaci zdrojů financování zejména prostřednictvím mezinárodních grantových schémat, ve vnitřním rozpočtování bude pokračovat v zavádění motivačních prvků pro efektivní fungování kateder i děkanátních pracovišť.

Pro efektivní a bezproblémové fungování všech oblastí fakulty je nevyhnutelné, aby fakulta podporovala rozvoj a zdokonalování všech informačních systémů a informačních technologií dostupných zejména z celouniverzitní úrovně.

Přeji Fakultě sportovních studii splnění všech strategických cílů a vizí, které si předsevzala. Tím přispějeme k naplnění náročných plánů Masarykovy univerzity, která v nadcházejícím období oslaví 100 let od svého založení.

 

Jiří Nykodým
děkan