© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Terciární rehabilitace
Mgr. Robert Vysoký

Silový trénink
  • Vzhledem k tomu, že při běžných denních aktivitách jsou zastoupeny silové prvky, je standardem zařazení silového tréninku do ambulantních rehabilitačních programů pro kardiaky. 

  • U kardiaků a starších pacientů jednoznačně přispívá ke zlepšení pohybové ekonomiky a metabolické adaptaci. Mnoha studiemi byla prokázána bezpečnost a vhodnost tohoto typu tréninku především u nemocných s nízkým kardiovaskulárním rizikem a dobrou funkcí levé komory srdeční. Před vlastním zahájením silového tréninku otestujeme oběhovou reakci na izometrickou zátěž Handgrip testem. Intenzita zátěže je stanovena pomocí One repetition maximum testu.

  • U pacientů s tlakovou hyperreakcí na Handgrip test test zařazujeme zátěž nižší intenzity (5 až 10 kg).

  • Při dobré toleranci zátěže a hodnotách TK nižších než 180/120 můžeme zvýšit intenzitu cvičení přidáním zátěže, prodloužením doby cvičení či opakováním základního cyklu.

  • Pro efektivitu silového tréninku je nutné respektovat zásady biomechaniky. Nesprávná nebo nedostatečná fixace jednotlivých segmentů při ST může být zdrojem nocicepce, lokálního přetížení dané oblasti, v horším případě může prohloubit stávající pohybovou patologii.

  • Rovněž respektujeme zásady správného dýchání pro efektivní výstup terapie. Častou chybou bývá nádech či zadržování dechu při silovém cvičení a hrozí tak nebezpečí Valsalvova manévru.