Inovace předmětu Teorie sebeobrany

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity inovován v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Změny v sylabu předmětu Teorie sebeobrany

Inovace předmětu se promítly do změn sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme porovnání původního sylabu se sylabem inovovaného předmětu.

Původní sylabus


E – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Teorie sebeobrany

Typ předmětu

povinný

dopor. ročník / semestr

2

Rozsah studijního předmětu

1/0

hod. za týden

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

zkouška

Forma výuky

přednáška

Další požadavky na studenta

Vyučující

PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Anotace: Praktická aplikace a zejména řízení výcviku bezpečnostních složek je založena na potřebné znalosti teorií sebeobrany. Hlavní cíle kurzu jsou: znát jednotlivé teoretické školy sebeobrany posoudit a porovnat jejich východiska a cíle

Osnova: Teorie sebeobrany Východiska sebeobrany a podmínky sebeobrany Průpravná cvičení v sebeobraně Didaktika sebeobrany

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium : V každé oblasti bude odpřednášena nejobtížnější část učiva a zadány úkoly pro samostudium. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 • Dead or alive:the choice is yours: the definitive self-protection handbook . Edited by Geoff Thompson. [4th repr.]. Chichester: Summersdale Publishers, 2008. 256 s. ISBN 978-1-84024-279.
 • Zbraně a sebeobrana . Edited by Antonín Kreml - Martin Helebrant - František Novotný. 1. vyd. Praha: Goldstein + Goldstein, 1997. 329 s. ISBN 80-86094-23-5.
 • Jujutsu:více než sebeobrana: komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy . Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 978-80-247-1884.
 • Špička, Ivan - Novák, Jindřich. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s.: f.

Sylabus inovovaný v rámci projektu, podaný k reakreditaci oboru v roku 2012

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Teorie sebeobrany

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

1.sem

Rozsah studijního předmětu

2/0

hod. za týden

kreditů

4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

Zk

Forma výuky

přednáška

Další požadavky na studenta

Cíle předmětu:

Po ukončení předmětu student

- Zná různé školy teorie sebeobrany, jejich cíle a východiska

- Zná různé moderní sebeobranné systémy

- Zná taxonomii sebeobrany

- Dovede definovat sebeobrannou situaci

- Umí vysvětlit roli konkrétních faktorů na sebeobrannou situaci (psychologie, technika, taktika)

Vyučující

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Osnova:

1. Vývoj sebeobrany

a. válečná a bojová umění v sebeobraně

b. novější systémy sebeobrany

c. vývoj teorií sebeobrany v ČR

d. Alogodika

2. Charakteristika sebeobrany

3. Taxonomie sebeobrany

4. Sebeobrana a zákon

5. Sebeobranná situace

6. Charakteristika útoku a obrany

7. Teorie boje

8. Bolest v sebeobraně

9. Rozdíl mezi sebeobranou a sportovním úpolovým zápasem

10. Psychologie v sebeobraně

11. Taktika v sebeobraně

12. Technika v sebeobraně

13. Reakční doba v sebeobraně

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium: studium doporučené literatury

Kontrola úkolů je zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Výukové metody: Výklad, studium textů.

Metody hodnocení: Teoretický test.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 • KREML, Antonín a Martin HELEBRANT a František NOVOTNÝ. Zbraně a sebeobrana. 1. vyd. Praha: Goldstein + Goldstein, 1997. 329 s. ISBN 80-86094-23-5. info
 • STOCZEK, Jindřich. Sebeobrana v mezinárodním právu [Stoczek, 1982]. Brno, 1982. 44 listů. info
 • MAŠÍN, Jiří a Jan TŮMA. Sebeobrana. 1. vyd. Praha: Olympia, 1969. 94 s
 • LEBEDA, A. A. Sebeobrana: sebeobranné umění pro každého. 2., přeprac. vyd. Praha: Olympia, 1979. 379 s.
 • Jujutsu: více než sebeobrana: komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy . Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 978-80-247-1884. info
 • RÝČ, Bedřich a Veronika PETRŮ. Sebeobrana na ulici. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2440. info
 • HONZÍK, Jaroslav. Umíte se bránit???: sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1987. 180 s.
 • ŠPIČKA, Ivan a Jindřich NOVÁK. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s.

Stěžejní změny

Změny v předmětu nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Didaktických dovedností

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 01:29:18