Státní závěrečné zkoušky

1. Přihlášení k SZZ

Studenti se k SZZ a obhajobám přihlašují písemně (viz formulář přihlášky)
a elektronicky (v ISu - Rozpisy)
               a) dle studovaného oboru
               b) obhajoba dle katedry vedoucího práce.

Přihlášení potvrdí studijní oddělení FSpS na základě odevzdané přihlášky na studijní oddělení v termínu dle harmonogramu SZZ.

2. Podmínky pro přístup k SZZ

Při prvním přihlášení (první termín SZZ) musí student ve stejném semestru vykonat jak obhajobu, tak i ostatní části SZZ (platí i pro dvouoborová studia).

SZZ může konat studenti, kteří do termínu stanoveném v harmonogramu:

  • dosáhnou celkového počtu kreditů za celé studium (Bc. 180, NMgr. 120)
  • a splní všechny povinné předměty dle kontrolní šablony v ISu (Student - Kontrola průchodu studiem )
  • a splní všechny opakovaně zapsané předměty v aktuálním semestru.

3. Předměty SZZ, okruhy otázek

Přehled předmětů SZZ dle oborů a okruhy otázek k SZZ jsou studentům dostupné v IS.

4. Termín vykonání SZZ

Termín je zveřejněn v Rozpisu (pro semestr Podzim 2018 bude zveřejněn 14.1.2019 od 13 hodin)
a pro studenty také v IS - Student - Termíny SZZ.

5. Promoce

Slavnostní předání diplomů se koná v aule MU (Právnická fakulta, Veveří 70, Brno).

Pro rok 2019 jsou stanoveny termíny: 13.3., 11.7. (pouze Bc.), 12.7. (pouze NMgr.)

Na promoci se studenti přihlašují v IS - Rozpisy.

Absolventi, kteří se nemohou promoce zúčastnit si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FSpS.

Promoční slib absolventů: „Slavnostně slibuji, že ve své odborné i praktické činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti. Při veškeré své činnosti budu dbát především na rozvoj vzdělanosti ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost a svou přízeň naší alma mater Masarykově univerzitě a její Fakultě sportovních studií, na níž jsem dosáhl(a) vysokoškolského vzdělání.“

6. Po absolvování studia

Absolventi jsou povinni nahlásit každou změnu své zdravotní pojišťovně. Potvrzení o absolvování studia obdrží absolventi při převzetí diplomu nebo na vyžádání na studijním oddělení FSpS.

Studium je ukončeno dnem vykonání SZZ (nikoli až dnem převzetí diplomu).

7. Časté dotazy k SZZ a promoci


Předpisy, pokyny

Směrnice děkana FSpS č. 14/2017 Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška v bakalářském a magisterském studiu (platné od 1.1.2018)

Směrnice děkana FSpS č. 11/2017 Pokyny k vypracovani závěrečných prací

  • Od semestru Podzim 2017 se citace uvádí dle normy ČSN ISO 690.
  • Studenti odevzdávají 2 ks vyvázané práce v pevný deskách sekretářce katedry, pod kterou přísluší vedoucí práce.
     
  • Jak citovat (KUK MU)

Stipendium za práci v anglickém jazyce

Za závěrečnou práci odevzdanou na FSpS v anglickém jazyce si student může požádat o stipendium, to získá, obhájí-li práci s hodnocením A-D. Více informací ve směrnici děkana č. 14/2016.