Kritéria

Kritérium pro úspěch

Musí být splněny všechny uvedené body

 • Uchazeč dodá originál potvrzení tělovýchovného lékaře do 5. 5. 2017 na studijní oddělení
  (v opačném případě mu nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč dosáhne alespoň percentilu 15 v Testu studijních předpokladů (toto kritérium se nevztahuje ne studijní směry Rozhodčí)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • U dvouoborového studia ASAK + AJ, NJ, HV, ZU určí kritérium pro úspěch přijímací komise druhého zvoleného oboru, toto kritérium Fakulta sportovních studií respektuje, proto může být např. percentil TSP stanoven vyšší než 15, případně nemusí být přijat žádný uchazeč, nesplní-li hranici pro přijetí.
  U kombinace ASAK+ZU se předpokládá přepočtený percentil TSP 40 % +ZSV 60 % minimálně ve výši 120.
  U kombinací s Pedagogickou fakultou je percentl TSP stanoven na minimálně 20.
  U kombinací s Filozofickou fakultou je stanoven minimální počet bodů pro úspěch v přijímacím řízení u AJ na 60 bodů, u NJ na 50 bodů.

   

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Prominutí přijímací zkoušky

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. O prominutí přijímacích zkoušek musí uchazeč písemně požádat do 28. 2. 2017.
 1. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání praktické přijímací zkoušky uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a jsou zařazeni do reprezentačního výběru ČR a ze závažných důvodů se nemohou přijímací zkoušky zúčastnit. Za závažné důvody se považuje pouze kolize se závody Mistrovství světa, Mistrovství Evropy nebo kvalifikace na tyto závody. (Neakceptují se přípravná soustředění nebo nižší soutěže.)
 • Žádost musí být podána nejpozději do 5. 5. 2017.
 • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
 • Vyhovět lze především u oborů TVS-Trenérství, ASAK, nelze vyhovět u oboru Fyzioterapie.
 • Nutno doložit potvrzení sportovního svazu (potvrzení sportovního oddílu není dostačující).
 • Žádost se nevztahuje na písemné oborové testy RVS a FYZI a Test studijních předpokladů, které nelze prominout.

Uchazeči, kteří nesplňují tyto podmínky, vykonají všechny části přijímací zkoušky a nebudou přijati z kapacitních důvodů, mohou reprezentaci doložit v rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Podání přihlášky

Uchazeč může podat přihlášku na každý studijní obor nebo kombinaci oborů, v rámci jednoho oboru (TVS) není povoleno násobné přihlašování do více studijních směrů.

 • Přihláška ke studiu na FSpS MU se podává elektronicky:  http://is.muni.cz/prihlaska/
 • Pro komunikaci s uchazeči o studium funguje e-mailová adresa MU a její anglická varianta
  a také e-mailová adresa na Fakultě sportovních studií
 • Uchazeč uhradí administrativní poplatek za každou podanou e-přihlášku ve výši 550,- Kč.
  Podklady pro provedení platby sdělí uchazeči systém po vyplnění přihlášky.
 • Po uzavření podávání přihlášek zašle fakulta uchazečům s podanou a plně uhrazenou přihláškou pozvánku k přijímací zkoušce, stejné údaje budou uvedeny i v e-přihlášce.
  K Testu studijních předpokladů a případnému oborovému testu obdržíte samostatnou pozvánku z rektorátu MU nebo z příslušné fakulty MU (mimo oboru ASAK+Žurnalistika).
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku na FSpS, fakulta administrativní poplatek nevrací, a to ani v případě, kdy uchazeč včas nedoloží posudek od tělovýchovného lékaře.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy a nepovoluje v průběhu přijímacího řízení změnu studijního oboru, směru, kombinace oborů či formy studia.

Přijímací zkoušku vykoná uchazeč v době a na místě uvedeném v pozvánce.
Doporučujeme, aby se uchazeč dostavil k prezenci praktické přijímací zkoušky a oborového testu alespoň 15 minut před započetím zkoušky. Pozdním příchodem k písemné oborové zkoušce (netýká se TSP) si uchazeč zkracuje časový limit vyhrazený pro plnění zadaných úkolů. Případný příjezd do Brna je proto nutné plánovat tak, aby účast u zkoušky nemohlo ohrozit zpoždění dopravních prostředků. FSpS nebude v přijímacím řízení realizovat náhradní termíny oborových testů ani praktické přijímací zkoušky z TV.

Při přijímací zkoušce je uchazeč povinen předložit průkaz totožnosti. Základním identifikátorem v průběhu celého přijímacího řízení je číslo přihlášky (pozor - neplést s číslem objednávky poplatku za přihlášku).

Praktická přijímací zkouška se koná na různých sportovištích města Brna, přesun na jednotlivé disciplíny si zajišťují uchazeči sami. Je nepřípustné, aby se v průběhu praktických přijímacích zkoušek pohybovaly v místě jejich konání jakékoliv nezúčastněné osoby (trenéři, rodinní příslušníci, přátelé apod.).

Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek, možnost komerčního ubytování naleznete na www.skm.muni.cz.

Fakulta může pro zrychlení komunikace kontaktovat uchazeče i elektronicky (e-mail, telefon). Tato komunikace má stejnou váhu jako písemná sdělení zaslaná poštou. Uchazeč, který v e-přihlášce tyto kontakty uvede, odpovídá za jejich funkčnost.

Skladba přijímacích zkoušek

♦ Obor Tělesná výchova a sport - směr Trenérství,
   Obor Animátor sportovních aktivit (mimo kombinací oborů níže uvedených), celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška ….. 50 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,5 = 50 bodů

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s AJ, NJ, ZU, HV, celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

25 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,25 = 25 bodů

25 % c) Oborový test druhé fakulty … percentil testu *0,25 (ZU * 0,125) = max. 25 bodů

 • AJ, NJ - oborový test Filozofické fakulty (hranice úspěšnosti AJ - alespoň 60 bodů, NJ alespoň 50 bodů)
 • AJ, HV - oborový test Pedagogické fakulty (hranice úspěšnosti je stanovena pouze u TSP min. 20)
 • ZU - oborový test Fakulty sociálních studií - uchazeči konají TSP a test Scio ZSV.
  Výsledek oborového testu: ZSV tvoří 60  %, test TSP 40% výsledného přepočteného percentilu.
  K testu Scio se uchazeči sami přihlásí na www.scio.cz. Fakulta pozvánku k testům Scio nezasílá.
  Výsledky testů Scio předává Fakultě sociálních studií MU výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek nepředává, musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků souhlas.

♦ Obor Fyzioterapie, celkem 35 bodů

28,6 % a) Praktická přijímací zkouška … 10 bodů = Jacikův celostní motorický test

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie, fyziky … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Management sportu, celkem 50 bodů

40 % a)Praktická přijímací zkouška … 20 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • Jacikův celostní motorický test

60 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Regenerace a výživa ve sportu, celkem 35 bodů

          28,6 % a) Praktická přijímací zkouška … 10 bodů = Jacikův celostní motorický test

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Speciální edukace bezpečnostních složek, celkem 80 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška … 40 bodů =10 bodů za každou diciplínu

 • plavání 100 metrů … maximum 10 bodů
 • Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, celkem 60 bodů
           směr Rozhodčí fotbalu,
           směr Rozhodčí florbalu

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 30 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje, celkem 600 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 300 bodů = bruslařský dovednostní test

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 3 = 300 bodů