Kritéria

Kritérium pro úspěch

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Prominutí přijímací zkoušky

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat v e-přihlášce do 28. 2. 2018.
 1. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání praktické přijímací zkoušky uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a jsou zařazeni v roce přijímací zkoušky do reprezentačního výběru ČR v olympijských sportech.
 • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 30. 3. 2018.
 • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
 • Nelze vyhovět u oboru Fyzioterapie.
 • Nutno doložit potvrzení sportovního svazu o zařazení do reprezentace ČR (naskenovat a vložit jako přílohu do e-přihlášky).

Podání přihlášky

Uchazeč může podat přihlášku na každý studijní obor nebo kombinaci oborů, v rámci jednoho oboru (TVS) není povoleno násobné přihlašování do více studijních směrů.

 • Přihláška ke studiu na FSpS MU se podává elektronicky:  http://is.muni.cz/prihlaska/
 • Pro komunikaci s uchazeči o studium funguje e-mailová adresa MU a její anglická varianta
  a také e-mailová adresa na Fakultě sportovních studií
 • Uchazeč uhradí administrativní poplatek za každou podanou e-přihlášku ve výši 550,- Kč.
  Podklady pro provedení platby sdělí uchazeči systém po vyplnění přihlášky.
 • Po uzavření podávání přihlášek zveřejní fakulta uchazečům s podanou a plně uhrazenou přihláškou pozvánku k přijímací zkoušce v e-přihlášce, písemná pozvánka se nezasílá.
  K oborovému testu obdržíte samostatnou pozvánku z příslušné fakulty MU (mimo oboru ASAK+Žurnalistika).
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku na FSpS, fakulta administrativní poplatek nevrací, a to ani v případě, kdy uchazeč včas nedoloží posudek od tělovýchovného lékaře.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy a nepovoluje v průběhu přijímacího řízení změnu studijního oboru, směru, kombinace oborů či formy studia.

Přijímací zkoušku vykoná uchazeč v době a na místě uvedeném v pozvánce.
Doporučujeme, aby se uchazeč dostavil k prezenci praktické přijímací zkoušky a oborového testu alespoň 15 minut před započetím zkoušky. Pozdním příchodem k písemné oborové zkoušce si uchazeč zkracuje časový limit vyhrazený pro plnění zadaných úkolů. Případný příjezd do Brna je proto nutné plánovat tak, aby účast u zkoušky nemohlo ohrozit zpoždění dopravních prostředků.

Při přijímací zkoušce je uchazeč povinen předložit průkaz totožnosti. Základním identifikátorem v průběhu celého přijímacího řízení je číslo přihlášky (pozor - neplést s číslem objednávky poplatku za přihlášku).

Praktická přijímací zkouška se koná na různých sportovištích města Brna, přesun na jednotlivé disciplíny si zajišťují uchazeči sami. Je nepřípustné, aby se v průběhu praktických přijímacích zkoušek pohybovaly v místě jejich konání jakékoliv nezúčastněné osoby (trenéři, rodinní příslušníci, přátelé apod.).

Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek, možnost komerčního ubytování naleznete na www.skm.muni.cz.

Fakulta může pro zrychlení komunikace kontaktovat uchazeče i elektronicky (e-mail, telefon). Tato komunikace má stejnou váhu jako písemná sdělení zaslaná poštou. Uchazeč, který v e-přihlášce tyto kontakty uvede, odpovídá za jejich funkčnost.

Skladba přijímacích zkoušek

♦ Obor Tělesná výchova a sport - směr Trenérství,
   Obor Animátor sportovních aktivit (mimo kombinací oborů níže uvedených), celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška ….. 50 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • gymnastika
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,5 = 50 bodů

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s AJ, NJ, ZU, HV, celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • gymnastika
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

25 % b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,25 = 25 bodů

25 % c) Oborový test druhé fakulty … percentil testu *0,25 (ZU * 0,125) = max. 25 bodů

 • AJ, NJ - oborový test Filozofické fakulty (hranice úspěšnosti AJ v předchozím roce - alespoň 60 bodů, NJ alespoň 50 bodů)
 • AJ, HV - oborový test Pedagogické fakulty (hranice úspěšnosti není stanovena)
 • ZU - oborový test Fakulty sociálních studií - uchazeči konají test Scio ZSV a dle vlastního výběru Scio OSP nebo TSP.
  Výsledek oborového testu: ZSV tvoří 60  %, test OSP/TSP 40% výsledného přepočteného percentilu.
  K testům Scio se uchazeči sami přihlásí na www.scio.cz. Fakulta pozvánku k testům Scio nezasílá.
  Výsledky testů Scio předává Fakultě sociálních studií MU výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek nepředává, musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků souhlas.

♦ Obor Fyzioterapie, celkem 50 bodů

20 % a) Praktická přijímací zkouška … 10 bodů = Jacikův celostní motorický test

80 % b) Oborový test z biologie, chemie, fyziky … vynásobení percentilu koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Management sportu, celkem 50 bodů

40 % a)Praktická přijímací zkouška … 20 bodů = 10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • Jacikův celostní motorický test

60 % b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Regenerace a výživa ve sportu, celkem 50 bodů

          20 % a) Praktická přijímací zkouška … 10 bodů = Jacikův celostní motorický test

80 % b) Oborový test z biologie, chemie … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Speciální edukace bezpečnostních složek, celkem 80 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška … 40 bodů =10 bodů za každou diciplínu

 • plavání 100 metrů … maximum 10 bodů
 • Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, celkem 60 bodů
           směr Rozhodčí fotbalu,
           směr Rozhodčí florbalu

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 30 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje, celkem 600 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 300 bodů = bruslařský dovednostní test

50% b) Oborový písemný test FSpS … vynásobení percentilu testu koeficientem 3 = 300 bodů