Aktuality

Vyhlášena soutěž technologické agentury ČR programu ÉTA

1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA bude vyhlášena 15. 8. 2017. Více informací k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání, v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Vyhlášena soutěž technologické agentury ČR programu ZÉTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

 

Cílem programu je:

1)       zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,

2)       zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a

3)       podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

 

 

Soutěžní lhůta končí dnem 10. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam podpořených interních projektů FSpS MU 2017 naleznete zde

Výzva k podávání návrhů standartních a juniorských projektů Grantové agentuře České republiky

Projekty je možné podávat do 6.4.2017

Podpořeny budou projekty základního výzkumu s dobou řešení v délce 2 nebo 3 roky s předpokládaným začátkem řešení od 1.1.2018.

 

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím aplikace GRIS, samotný návrh projektu se předkládá pouze v angličtině.

Zadávací dokumentace standartních grantů je ke stažení zde

Zadávací dokumentace juniorských grantů je ke stažení zde. (podmínky: v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od získání Ph.D. – nezapočítává se doba strávená na mateřské a rodičovské, zároveň musí uchazeč mít absolvovánu postdoktorskou stáž v délce min. 6 měsíců, další 2 spoluřešitelé mladší 35 let).

 

Záměr podávat návrh projektu oznamte prosím co nejdříve na Oddělení projektové podpory, návrhy potom budeme zpracovávat a konzultovat individuálně.

 

 

 

Výzva pro předkládání návrhů interních projektů FSpS MU na rok 2017

 

·         Soutěžní lhůta: 14. 2. 2017 - 28. 2. 2017 do 15:00 hod
·         Návrhy projektů se budou podávat prostřednictvím formuláře projektové výzvy
Pravidla soutěže jsou dostupné na dokumentovém serveru

 

 

Operační program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Sběr žádostí k aktuální výzvě končí 21. dubna 2017 ve 14 hod

Tematické zaměření:

Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Prioritní osa 3 Rozvoj lidských zdrojů     Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

 

 

Knihovna univerzitního kampusu poskytuje bezplatně službu Analýza predátorských znaků časopisů