Aktuality

Technologická agentura České republiky

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Výzva k podávání návrhů projektů bude vyhlášena 10.5.2018

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 

Agenturu pro zdravotnický výzkum

vyhlásí v polovině měsíce května soutěž na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

 

Výzva k předkládání návrhů interních projektů

Termíny:

• Termín pro předložení návrhu projektu –  do 30. 4. 2018

• Hodnocení na úrovni fakulty/HS – 30. 4. 2018 – 9. 5. 2018

• Zveřejnění výsledků soutěže – 9. 5. 2018

• Zahájení řešení projektů – 10.5.2018

 

INTER-ACTION USA

MŠMT dne 7. 3. 2018 vyhlásilo novou výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů je stanovena od 8. března 2018 do 30. dubna 2018.

Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6?lang=1&ref=m&source=email).

Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA18 jsou dostupné na dokumentovém serveru

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž s počátkem řešení v roce 2019

Je otevřena veřejná soutěž na podporu grantových projektů základního výzkumu ve výzvách: standardní granty, juniorské (do 8 let od udělení titulu Ph.D.) a bilaterální mezinárodní (Německo, Tchaiwan a Korea). Interní termín pro podávání projektů je 4.4.2018, ale do 20.3.2018 je nutno v ISEPu podat žádost o schválení Etické komisi MU, která zahrnuje návrh projektu a návrh Informovaného souhlasu.

Zodpovědný pracovník: Mgr. Roman Drga

 

  •  
Knihovna univerzitního kampusu poskytuje bezplatně službu Analýza predátorských znaků časopisů