01

Úvod

Antropomotorika patří ke stěžejním předmětům v rámci vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jedná se o vědu interdisciplinární využívající metod příbuzných věd pro studium vývoje pohybových schopností, tělesného složení a tělesných typů v průběhu ontogeneze člověka.

Tato oborová monografie vznikla za podpory Evropských fondů a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Jedním z těchto projektů byl schválen i projekt Spolupráce v kinantropologii, jehož cílem bylo, mimo jiné, podpořit vznik 24 takovýchto monografií, které jsou v podstatě souborem dílčích prací autorů jednotlivých kapitol. Jsou zde tedy souhrnně prezentovány dílčí výsledky výzkumů z oblasti Antropomotoriky.

Úvodní kapitoly jsou věnovány pohybovým aktivitám. První kapitola pojednává o teoretických východiscích pohybových aktivit a jejich začlenění do neustále se vyvíjející společnosti. Druhá kapitola se zabývá specifikací pohybových aktivit žáků základních škol. Další kapitola je věnována nácviku dovednosti manipulace s míčem. V současné době jsou možnosti žáků věnovat se pohybovým aktivitám často omezeny nedostatečně zvládnutými dovednostmi. Mezi nejdůležitější dovednost pro většinu sportovních her patří právě manipulace s míčem. Následující dvě kapitoly se věnují dynamometrii – vnějšímu projevu silových schopností člověka. V prvním případě se jedná o využití specifické dynamometrie pro určení svalových dysbalancí v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře. Ve druhém případě se pak jedná o výzkum zaměřený na specifickou skupinu probandů věnující se na vysoké úrovni boxu. Další kapitola je věnována stanovení věku vrcholné výkonnosti v běžeckém lyžování na vrcholné světové úrovni. Poslední dvě kapitoly se podrobně zabývají testováním úrovně pohybových schopností a měřením tělesného složení u fotbalistů.

Doufáme, že čtenářům přinese tato publikace mnoho nových a zajímavých informací a bude inspirací pro jejich vlastní badatelskou činnost.

(brož. vaz., s. 6)