Inovace předmětu Karate

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity inovován v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Změny v sylabu předmětu Karate

Inovace předmětu se promítly do změn sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme porovnání původního sylabu se sylabem inovovaného předmětu.

Původní sylabus


E – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Karate

Typ předmětu

Povinný

dopor. ročník / semestr

3

Rozsah studijního předmětu

0/3

hod. za týden

kreditů

4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

zápočet

Forma výuky

seminář

Další požadavky na studenta

Vyučující

PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Anotace : Úvod do teorie a praxe karate. Předmět je zaměřen zejména na tradiční pojetí karate a jeho vztah k sebeobraně. Studenti se seznámí s historií karate, jeho principy, pravidly a základními technickými prostředky.

Osnova :

Teorie karate:

- Charakteristika a cíle karate; Zařazení ve světovém sportovním hnutí; Vývoj; Terminologie; Technické prostředky; Pravidla

Technické prostředky:

- Postoje (tači waza) a střehy (kamae) v karate, jejich použití v sebeobraně.

- Útočná technika paží – údery (cuki waza). Technika na místě i za pohybu, úderové plochy, použití v sebeobraně.

- Útočná technika nohou – kopy (keri waza). Technika na místě i za pohybu, úderové plochy, použití v sebeobraně.

- Obranná technika – použití proti úderům, sekům a kopům

Kombinace útočných a obranných technik – nácvik bez partnera i s partnerem (jakusoku kumite)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Požadavky k absolvování :

Student prokáže praktickou znalost základních technik postojů, úderů, kopů a obran podle rozpisu v osnově. Jednotlivé technické prostředky je student schopen použít v základních kombinacích.

Studenti kombinovaného studia v distanční části studia prostudují teorii karate a pro připuštění k praktické části musí splnit požadavky písemného testu na min. 60%

- Charakteristika a cíle; Zařazení ve světovém sportovním hnutí; Vývoj; Terminologie; Technické prostředky; Pravidla

Příklady otázek pro test:

- Ve které krajině a ve kterém období vzniklo karate?

- Co ve volném překladu znamenají znaky kara a te, ze kterých je název složen?

- Ve kterém období a jak se dostalo karate do Čech?

- Ve kterých dvou disciplínách se soutěží v karate?

Studijní literatura a studijní pomůcky

 • Klementis, Ladislav – Kopinič, Vladimír. (2002). Goju ryu karate kata 1: Saifa a Seienchin. Bratislava: Cad press 2002. 138 s. ISBN 80-88969-06-9
 • Nakajama, Masutacu. (1994). Dynamické karate. Praha: Naše vojsko 1994. 304 s.
 • Nakayama, Masatoshi. (2003). Best karate: Souhrnný přehled. Praha: Fighters publications 2003. ISBN 80-903079-2-2
 • Reguli, Zdenko. (2005). Úpolové sporty. Brno: Masarykova univerzita 2005.
 • Šebej, František. (1986). Karate kata. Bratislava: Šport 1986. 309 s.
 • Šebej, František. (1995). Karate. Bratislava: Timy 1995. 160 s. ISBN 80-88799-05-8
 • Světová federace karate (WKF), http: //www.wkf.net
 • Český svaz karate, http: //www.czechkarate.cz/

Sylabus inovovaný v rámci projektu, podaný k reakreditaci oboru v roku 2012

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Karate I

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

3.sem

Rozsah studijního předmětu

0/3

hod. za týden

kreditů

4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

Zk

Forma výuky

sem

Další požadavky na studenta

Cíle předmětu:
Po ukončení předmětu student dokáže předvést základní technické prostředky podle osnov předmětu. Chápe a aplikuje základní technické a taktické principy úpolového sportu. Rozlišuje mezi jednotlivými úpolovými sporty a dokáže charakterizovat a popsat úpolový sport podle osnov předmětu.

Vyučující

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Osnova:
- Úvod do historie karate, jeho zařazení do systematiky úpolů - Terminologie karate - Principy karate - Struktura technických prostředků karate - Postoje (tači waza) a střehy (kamae) v karate, jejich použití v sebeobraně. - Útočná technika paží – údery (cuki waza). Technika na místě i za pohybu, úderové plochy, použití v sebeobraně. - Útočná technika nohou – kopy (keri waza). Technika na místě i za pohybu, úderové plochy, použití v sebeobraně. - Obranná technika – použití proti úderům, sekům a kopům - Kombinace útočných a obranných technik – nácvik bez partnera i s partnerem (jakusoku kumite).

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium: studenti prostudují teorii karate a pro připuštění k praktické části musí splnit požadavky písemného testu na min. 60%.

- Charakteristika a cíle; Zařazení ve světovém sportovním hnutí; Vývoj; Terminologie; Technické prostředky; Pravidla

Příklady otázek pro test:

- Ve které krajině a ve kterém období vzniklo karate?

- Co ve volném překladu znamenají znaky kara a te, ze kterých je název složen?

- Ve kterém období a jak se dostalo karate do Čech?

Ve kterých dvou disciplínách se soutěží v karate?

Kontrola úkolů: je zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Výukové metody: Výklad, cvičení, drilování.

Metody hodnocení: Teoretický test, deskripce cvičení, slovní hodnocení praktického provedení technických prostředků.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 • MCCARTHY, Patrick. Bubiši (Bubishi), neboli, Bible karate :čínské kořeny okinawského kobudó a japonského karate. Translated by F. R. Hrabal - Igor Vakoš. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 2005. 284 s. ISBN 80-88969-26-3. info
 • NAKAYAMA, Masatoshi. Best karate. Translated by Ludvík Gabesam. Praha: Fighters publications, 2007. 143 s. ISBN 978-80-86977-19. info
 • NAKAYAMA, Masatoshi. Best karate. Translated by Ludvík Gabesam. Praha: Fighters publications, 2005. 142 s. ISBN 80-903079-6-5. info
 • KOPINIČ, Vladimír a Ladislav KLEMENTIS. Goju ryu karate kata. Bratislava: CAD Press, 2002. 138 s. ISBN 80-88969-06-9. info
 • NAKAYAMA, Masatoshi. Best karate. Translated by Ludvík Gabesam. Praha: Fighters publications, 2007. 143 s. ISBN 978-80-86977-17. info
 • KOLÁŘ, František a Miloslav KOLÁŘ. Karate : základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 156 s. : f. info
 • STRNAD, Karel. Karate :cesta k prvnímu danu : Shotokan ryu : techniky, sestavy, zápas, příprava na zkoušky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 189 s. ISBN 978-80-247-1932. info

Stěžejní změny

Změny v předmětu nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:51:25