Kihon

Kihon (základní technika cvičená na místě) a kihoin ido (základní technika cvičená v pohybu) jsou technickým ale i kondičním základem didaktiky karate. Cvičenec individuálně na místě nebo v pohybu procvičuje jednotlivé techniky nebo jejich kombinace. Základem kihon jsou jednotlivé techniky – waza.

 • Dači waza (technika postojů)
  • musubi dači Dle gymnastického názvosloví se jedná o stoj spatný, v teorii karate ho řadíme do postojů přirozených, tzv. šizen tai. Postoj zaujímáme např. při ricurej (úklona ve stoji)
  • heiko dači Heiko dači je další z šizen tai, chodidla jsou rovnoběžně ve vzdálenosti šířky boků cvičence, paže jsou připraveny před tělem v dolním pásmu, zavřené pěsti. Postoj zaujímáme na povel „joj!“
  • Zenkucu dači Zenkucu dači je postoj využívaný nejčastěji při nácviku útočných a obranných technik, navíc je známý ve všech školách karate. Přední noha je pokrčená v koleni tak, že je koleno umístěno nad palcem předního chodidla, které směřuje vpřed. Zadní noha je od přední paty vzdálena asi na délku bérce a dvě pěsti daného jedince, špička chodidla směřuje podle pohyblivosti hlezna co nejvíce vpřed. Zadní noha vychází z nataženého postavení kolene, které se mírně ohýbá (přesněji řečeno prohýbá), aby umožnilo co nejlepší podsazení pánve, zadní noha ale zůstává ve stálém napětí. Šířka postavení dolních končetin vychází z přirozeného postoje, je tedy na shodná s šířkou pánve, tím je zachována pohyblivost boků kolem osy těla. Hmotnost těla je mírně přesunuta k přední noze s rozložením hmotnosti cca 60:40.
  • kokutsu dači Postoj kokutsu dači je stejně dlouhý jako zenkucu dači. Chodidla jsou za sebou, chodidlo přední nohy směřuje vpřed a malíková hrana chodidla zadní nohy je kolmo k ose opory. Hmotnost je přenesena více na zadní nohu v poměru cca 60:40.
  • kiba dači Postoj kiba dači je stejně dlouhý jako zenkucu dači. Malíkové hrany chodidel jsou kolmo na osu opory, ve stehnech v důsledku posazení pánve je tzv. vnější napětí (kolena jsou tlačena mírně ven). Celé tělo cvičence (osa pánve i ramen) je kolmo na osu pohybu, pouze hlava je otočená do směru pohybu.
 • seiza Přestože je seiza polohou a nikoli postojem, jeho zařazení do této učebnice je nezbytné. Polohu zaujímáme zakročením levou, následuje klek jednonož na levé, pravou nohu pak přisuneme k levé do kleku, kdy zkřížíme chodidla (špičkovou část) a „posadíme se na paty“ do kleku sedmo.
 • Džóši waza (útočná technika paží)
  • Cuki waza (technika úderů)
   • Čoku cuki Základní přímý úder iniciuje vibrace boků. Pěst vedeme od pasu po přímce téměř do napnutí lokte, v poslední třetině úderu dochází k pronaci předloktí. Úder směřujeme na osu těla soupeře, úderovou plochou je seiken (klouby ukazováčku a prostředníčku ze strany čela pěsti). Druhá paže se stahuje do polohy hikite: zapažení skrčmo, pěst u pasu dlaní vzhůru. Pronace úderové paže a supinace paže stahující se do hikite jsou prováděny zároveň.
   • Oi cuki Přímý úder s přemístěním vedený souhlasnou paží s přední nohou postoje má stejné provedení i úderovou plochu jako čoku cuki.
   • Gyaku cuki Přímý úder vedený opačnou paží oproti přední noze postoje, využívá pro iniciaci většího pohybu boků z tzv. otevřené pozice, kdy jsou boky v rotaci oproti směru postoje cca 45 stupňů, do tzv. zavřené polohy, kdy jsou kolmo na směr postoje. Gyaku cuki lze provádět na místě i s přemístěním, úderová plocha a ostatní provedení je shodné s čoku cuki.
   • Uraken uči Úderovou plochou v uraken uči je uraken – klouby ukazováku a prostředníku při zatnuté pěsti ze hřbetní strany ruky. Úder se vede z nápřahu na opačném rameni se shora na kořen nosu nebo obloukem ze strany na obličej. Druhá paže se stahuje do hikite.
  • Uči waza (tachnika seků)
   • šuto uči
 • Uke waza (technika krytů)
  • Age uke Age uke je krytem na horní pásmo džódan. Paže se před tělem zkříží v oblasti předloktí, paže provádějící kryt pokračuje do horního pásma, kde následně pronací provádíme snap pomocí pronace předloktí. Druhá paže se stahuje do hikite.
  • Soto uke Přesnější název je soto ude uke = vnější kryt předloktím, kryt je určen pro střední pásmo čudan. Kryt vedeme v doprovodu rotace boků z nápřahu stranou (paže skrčená v lokti, pěst cca ve výši ucha) obloukovým pohybem před tělo. Předloktí v konečné fázi krytu je kolmo k zemi, pěst na úrovni zadního ramene. Druhá paže se stahuje do hikite.
  • Uči uke Přesnější název je uči ude uke = vnitřní kryt předloktím, kryt je určen pro střední pásmo čudan. Kryt vedeme z nápřahu u opačného boku za současné rotace boků obloukovým pohybem před tělo. V konečné fázi krytu je loket vzdálen od těla 1-2pěsti cvičence, loket svírá pravý úhel, pěst je v úrovni předního ramene otočena dlaní ke cvičenci. Druhá paže se stahuje do hikite.
  • Gedan barai (Čoku cuki) Gedan barai je kryt spodního pásma gedan. Kryt vedeme z nápřahu na opačném rameni (pěst otočena dlaní k obličeji) do spodního pásma. Paže v závěrečné fázi zůstává mírně pokrčena v lokti, předloktí je v pronaci. Druhá paže se stahuje do hikite.
  • Šuto uke Šuto uke je kryt malíkovou hranou na střední pásmo. V nápřahu se obě paže přiblíží lokty těsně k sobě, dlaň paže provádějící techniku je otočena směrem ke tváři, lokty nezvedáme. Po oblouku vedeme kryt se současnou pronací předloktí, loket zůstává pokrčený směrem dolů.
 • Kaši waza (technika nohou)
  • Geri waza (útočná technika nohou)
   • Mae geri (2) Nácvik přímého kopu (mae geri) provádíme nejprve pomocí hiza geri (kop kolenem). Ve fázi nápřahu se kopající noha švihově skrčí v koleni a současně dochází ke zvednutí kolene minimálně na úroveň pasu za současné protrakce pánve. Po zvednutí kolene natahujeme nohu v koleni – provádíme kop. Kop končí ve chvíli maximální protrakce pánve a ihned se kopající noha stahuje zpět do nápřahové pozice tzv. hiki aši (přednožit skrčmo povýš) za současného vrácení pánve do původní pozice. Stojná noha musí tvořit kopu oporu, cvičenec aktivně tlačí do stojné nohy, aby nedošlo ke zmenšení plochy opory. Úderová plocha při mae geri je koši.
   • Mawaši geri (2) Mawaši geri je obloukový kop. Kop vedeme z nápřahu unožením povýš skrčmo a otočením na stojné noze. Konečná fáze kopu je provedena téměř napnutím kolene, které se zase okamžitě skrčí. Kop je na soupeře veden ze strany a úderovou plochou je stejně jako u mae geri koši.
   • joko geri keage (2) Kyvadlový kop stranou provádíme kolíbkou v kyčelním kloubu stojné nohy. Koleno kopající nohy směřuje stranou, malíková hrana je rovnoběžně s podložkou. Kop provádíme vykývnutím (kolíbkou) kyčlí stranou (kyčel stojné nohy dolů, kyčel kopající vzhůru). Koleno tvoří střed čelného kruhu, úderová plocha je sokuto. Po stejné dráze se kopající noha stahuje do hiki aši a zpět do postoje.
   • Joko geri kekomi (2) Nápřah a první fáze kopu je stejná jako u joko geri keage. Před dokončením vykývnutí boků rotuje stojná noha patou vpřed, těžiště se posouvá do směru kopu, na konci kopu provádíme kime (zpevnění), kop jde víc přímo než v provedení keage. Úderovou plochou je spíše pata ( kakato) než malíková hrana (sokuto). Po stejné dráze se kopající noha stahuje do hiki aši a zpět do postoje.
   • Uširo geri (2) Kop vzad patou provádíme z nápřahu skrčením kolene kopající nohy se současným mírným předklonem (trup je se stehnem kopající nohy v přímce, oproti svislé poloze svírá úhel cca 15°), pata dále pokračuje trčením vzad, prsty kopající nohy směřují dolů, současně s kopem se tělo mírně předklání, zádové svaly však zůstávají v napětí (předklon je v kyčelním klouby nikoli v páteři).
  • Haraiwaza (technika podmetů)
 • Kawaši waza (technika úhybů)
 • Nage waza (technika hodů a porazů)
 • Ukemi waza (technika pádů)
 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-19 12:16:03