Použitá literatura

 • NOVOTNÝ,O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : ASPI Publishing, 2004. 452s. ISBN 80-7357-026-2
 • KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck, 2005. 544s. ISBN 80-7179-813-4
 • TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie : Jak studovat zločin. Praha : Grada, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2982
 • SCHEINOST, M. et al. Kriminalita očima kriminologů. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 238s. ISBN 978-80-7338-096-0

Rozšiřující literatura:

 • MAREŠOVÁ, A. a kol.: Kriminální recidiva a recidivisté: charakteristika, projevy, možnosti trestní justice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 303s. ISBN 978-80-7338-119-6
 • SUCHÝ, O.: Příčiny a prevence recidivy. Praha: VÚK, 1984
 • BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K.: Predikce vývoje pachatele. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 216s.
 • M. HRČKA, Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001 - 302 s. ISBN 80-85850-68-0
 • G. MUNKOVÁ, Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Praha: Karolinum, 2001 - 134 s. ISBN 80-246-0279-2
 • Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi[online]. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR [?], 1993- [cit. 2012-01-03]. ISSN 1210-9150.
 • ZÁHORSKÁ, J. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha : Portál, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7367-236-2
 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:03:06