Pozvánka na obhajobu disertační práce – Mgr. Michaela Zhánělová

Jméno doktoranda: Mgr. Michaela Zhánělová

Termín konání: 21. října 2020 v 13:00 hod.

 

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJkZThlZWMtZGFkZi00YzczLTgwY2MtZGJhOTFiNWIzYWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%221a2c5735-b47f-40c8-8e1f-b43721c5d5b2%22%7d

   

Název disertační práce: Segmentová analýza obezity a distribuce kosterní svaloviny u dospělé populace ČR

Práce vznikla v rámci studia studijního programu Kinantropologie, oboru Kinantropologie, na Fakultě sportovních studií MU.

 

Složení komise:

Předseda:

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., FSpS MU

 

Členové:

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., FSpS MU, školitel

doc. PaedDr. František Langer, Ph.D., FSpS MU, oponent          

prof. PaeDr. Ivan Čillík, CSc., UMB Bánská Bystrica, oponent

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., UMB Bánská Bystrica                         

                                                                      

Obhajoba disertační práce je veřejná, účast členů komise je nezbytná.

 

 

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum

Sdílení události