Věda a výzkum, projekty

Projektová a vědecká činnost katedry vychází z jejího odborného zaměření, zvláště v oblasti pohybové aktivity (inaktivity) populace, teorie sportovního tréninku, dále pak ze spolupráce s příslušnými sportovními svazy. Katedra otevřela Centrum kondiční přípravy, na jehož provozu se významnou měrou budou podílet jak vyučující, tak studenti doktorského studia FSpS.

Témata projektů Katedry atletiky plavání a sportů v přírodě

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Projekty

Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR (CZ.1.07/2.3.00/20.0044)

řešitel: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
6/2011 - 5/2014
Projekt je zaměřen na vytvoření vědeckého týmu v čele s reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně provozovávání pohybové aktivity a tělesné zdatnosti různých věkových skupin v ČR.  Cílů definovaných v projektu bude dosaženo prostřednictvím: • Vytvoření nového, vysoce kvalitního výzkumného týmu z řad odborníků MU v Brně • Reintegrace českého vědce působícího v zahraničí • Navázání spolupráce s odbornými zahraničními institucemi • Zjištění úrovně pohybových aktivit (dotazníkové šetření na velkém vzorku populace – řádově tisíce respondentů) a zdatnosti (terénní šetření úrovně zdatnosti u desítek až stovek zástupců vzorku zkoumané populace) u vybraných skupin populace ČR • Navržení východisek a tvorba metodických materiálů vedoucích ke snížení pohybové inaktivity pro jednotlivé skupiny zkoumané populace (např. i pro oblast školství…) • Vytvoření publikace mapující pohybovou aktivitu a úroveň zdatnosti v ČR • Vzdělávání pracovníků vědeckého týmu na odborných konferencích a workshopech • Pořádání osvětových akcí (popularizace vědy) pro laickou veřejnost.

Efekt vybraných vytrvalostních intervencí (HIIT vs. klasický aerobní trénink vs. kombinovaný vytrvalostní a silový trénink) na redukci tukové složky, změny klidového metabolismu a aerobní kapacity (MUNI/A/0874/2013)

řešitel: Mgr. Eduard Hrazdíra
1/2014 - 12/2014
Projekt je koncipován s cílem vyšetřit efekt a diference tří různých druhů vytrvalostního zatížení. Konkrétně se jedná o identifikaci efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku (dále jen HIIT), klasického aerobního tréninku realizovaného kontinuální metodou a tzv. kombinovaného tréninku na: - změny klidového metabolismu sledovaného souboru - redukci tukové složky - změny aerobní kapacity VO2max. Teoretickým výstupem výzkumu budou doporučení jak efektivně redukovat tukovou složku, zvyšovat zdatnost a upravovat metabolismus.

Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu III (efekt aerobního a anaerobního vytrvalostně silového zatížení aplikovaného akutně před výkonem na ekonomiku běžeckého pohybu v intervalu 48 hodin) (MUNI/A/0867/2013)

řešitel: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
1/2014 - 12/2014
Výzkumným cílem je prokázat vztah mezi aplikací různých variant silového tréninku a ukazateli ekonomiky běhu (dále jen RE) v predefinovaných časových periodách (od aplikace silových podnětů). Předpokládáme, že po aplikaci aerobního i anaerobního vytrvalostně silového tréninku dojde ke krátkodobému prokazatelnému zhoršení RE. Otázkou je, jak dlouhý časový interval bude ekonomika zhoršena a jak rychlá bude dynamika korekce ukazatele ekonomiky k “normálu“ v čase (měřeno po 24 – 48 hod). Sekundárním cílem výzkumu bude porovnat dynamiku "regenerace" RE po různých typech silového tréninku (komparace výsledků s daty z 1. a 2. roku výzkumu).

Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonnosti v cyklistice II. (MUNI/A/0897/2013)

řešitel: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
1/2014 - 12/2014
Projekt předpokládá nová zjištění v problematice koncentrace při výkonu v cyklistice. Při bližším pohledu na strukturu pohybového výkonu je právě koncentrace v disciplínách cyklistiky jedna z rozhodujících složek úspěšného výkonu. Cílovou skupinou zkoumání jsou reprezentační družstva ČR různých disciplín cyklistiky (horská – Cross country, Downhill, cyklokrosu a Fourcrossu). Výzkum proběhne v rámci vrcholných světových soutěží roku 2014. Pro výzkum budou použity standardizované psychodiagnostické testy. Získané výsledky budou porovnávány s výsledky při soutěži a na jejich základě doporučeny změny v psychologické přípravě jednotlivých jezdců. 

Využití 3D akcelerátoru a gyroskopu v oblasti sportu (MUNI/A/0875/2013)

řešitel: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
1/2014 - 12/2014
V rámci projektu specifického výzkumu na FSpS jsme v roce 2012 vyvinuli měřicí zařízení využitelné tam, kde znalosti hodnot zrychlení v osách x,y,z může pomoci analyzovat techniku, případná rizika v oblasti sportu a pohybových aktivit. Vznikl přístroj, který je schopen u sledovaného objektu zaznamenat lineární zrychlení v osách x, y, z a úhlové rychlosti těchto os. Frekvence záznamu dat je 1kHz, rozsah měření ±16g s možností tento rozsah naprogramovat na různé hodnoty v tomto rozsahu. Přístroj je relativně malý (60x35x20mm), proto sportovce nijak významně nezatěžuje. V současné době je podán návrh na Úřadu průmyslového vlastnictví jako "funkční vzorek", typ aplikovaného výsledku "G". Cílem projektu je využít tohoto zařízení v oblasti diagnostiky ve sportu. Předpokládáme, že proběhnou pilotní měření pohybových činností s cílem vypracovat metodiku diagnostiky, která by využitelná pro analýzu techniky sportovců. V našem zájmu jsou sporty, kde je technika posuzovatelná mírou dynamiky pohybu jak těžiště sportovce, tak i jeho segmentů. Měřením zrychlení v osách x,y,z společně s jejich vychylováním během sportovní činnosti dostaneme data, která využijeme při analýze dynamiky sportovních výkonů.

Komparace izometrické síly horních končetin populace ČR se skupinou sportovců různých odvětví (18 - 29 let) (MUNI/A/0842/2013)

řešitel: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.
1/2014 - 12/2014
Výzkumným cílem projektu je porovnání izometrické síly dominantní a nedominantní horní končetiny u obecné populace České republiky a sportovců vybraných sportovních odvětví. Testovaní sportovci budou atleti (hod oštěpem), tenisté a badmintonisté.

Interaktivní databáze cviků pro tvorbu a plánování kondičních tréninků (MUNI/FR/0252/2014)

řešitel: Mgr. Michaela Juránková
3/2014 - 12/2014
Záměrem projektu je vytvoření interaktivní databáze cviků s možností sestavení individuálních tréninkových plánů, s využitím především pro studenty předmětu kondiční trénink, s možností dalšího rozšíření. Široké využití se předpokládá i v trenérské praxi různých sportovních odvětví, kde je vyžadována kondiční příprava.

Využití alternativních posilovacích pomůcek ve sportovní přípravě - multimediální výukový materiál (MUNI/FR/0333/2014)

řešitel: Mgr. Jiří Bílý
3/2014 - 12/2014
Cílem projektu je poskytnout znalosti z oblasti kondiční přípravy prostřednictvím výukového materiálu, který bude i ve formě responzivní webové aplikace a lze jej používat i v terénu.