Profily zaměstnanců

Mgr. Petr Hedbávný, PhD.

Pedagogické zaměření

Pracuje na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS MU jako odborný asistent. Zabývá se teorií a didaktikou sportovní gymnastiky. Vyučuje předměty se zaměřením na gymnastiku ve všech studijních oborech.

Výzkumné zaměření

Ve své vědecké činnosti se primárně zaměřuje na problematiku sportovní gymnastiky. Biomechaniku, kondiční přípravu a zdravotní aspekty tohoto sportovního odvětví. Na vědeckém poli spolupracuje s kolegy na Univerzitě ve Slovinské Lublani.

Další kvalifikace a školení

Dr. Hedbávný je držitelem trenérské licence B a držitelem licence FIG mezinárodní rozhodčí ve sportovní gymnastiky mužů.

Aktivity mimo univerzitu

Mimo akademickou půdu je Dr. Hedbávný trenérem sportovní gymnastiky v TJ Sokol Brno I. Také působí na Sportovním Gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně.

Jako rozhodčí a trenér se zúčastnil akcí:

 • ME ve sportovní gymnastice Sofia 2014
 • ME ve sportovní gymnastice Bern 2016
 • Předolympijské hry Rio de Janeiro 2016
 • Světová Univerziáda  Tai pei 2017
 • MS ve sportovní gymnastice Montreal 2017

 

Doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.­­

Pedagogické zaměření

Pracuje na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS MU jako její vedoucí. Zabývá se teorií a didaktikou bojových umění, úpolových sportů a sebeobrany. Vyučuje zejména teoretické a praktické předměty ve studijních programech Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS), které také garantuje. Jako výzkumník se zaměřuje na úpolové aktivity komplexně, především z pohledu didaktického, biomechanického, možnosti aplikace úpolů ve stresových podmínkách aj., ale také v širším bezpečnostním kontextu.

Výzkumné zaměření

V letech 2010-2014 vedl v České Republice výzkumný tým mezinárodního projektu 7FP „Comparative Police Studies in the EU“ (COMPOSITE) zaměřeného na změny v evropských policejních silách. Je členem „České kinatropologické společnosti“ (ČKS), „Slovenské vědecké společnosti pro tělesnou výchovu a sport“, je viceprezidentem mezinárodní výzkumné společnosti „International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society“ (IMACSSS), členem vědeckých rád několika mezinárodních odborných časopisů zaměřených na výzkum bojových umění a úpolových sportů. Pro období 2017-2018 byl kooptován jako šéfredaktor mezinárodního odborného časopisu „Ido Movement for Culture: Journal of Martial Art Anthropology (IDO). V roce 2017 působil jako hostující profesor na univerzitě Waseda v Tokiu.

Další kvalifikace a školení

doc. Reguli je držitelem následujících technických stupňů v bojových uměních a certifikátů:

 • 6. dan aikidó (Aikikai)
 • 2. dan džúdó (SJF)
 • 2. dan iaidó (Shoji Nishio)
 • Level 1 T.C.S. Knife Fighting Concept (SAMI)
 • Level 1 S.D.S Self Defense Stick Concept (SAMI)
 • Level 1 Panantukan Concept (SAMI)
 • Shocknife Safety Monitor Cerification (Shocknife Co.)

Aktivity mimo univerzitu

Mimo akademickou půdu je doc. Reguli významnou osobností v oblasti bojových umění. Je jedním z pionýrů aikidó v Československu, zakladatelem několika klubů a také Slovenské společnosti přátel aikidó (SSPA). V Brně vede aikidó klub Daigaku, aktivně působí v České federaci aikidó (ČFAi), jako osoba odpovědná za zkoušky aikidó pod japonskou nadací Aikikai.

 

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

 

Pedagogické zaměření

Pracuje na na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS MU jako odborný asistent. Zabývá se gymnastikou, tancem ale také se zaměřuje na osoby zdravotním postižením, zejména potom na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.  Vyučuje předměty napříč studijními obory (Rytmická gymnastika a tance, Aktuální formy gymnastiky a tance, Taneční terapie, Speciální pedagogika a Aplikované pohybové aktivity). U svých studentů se snaží o interpretaci pohybu s přesahem, kde vnímáme pohyb a tělo jinak něž jen jako nástroj k podání výkonu. Ve zbylém čase se v posledních deseti letech věnuje kromě svojí rodiny  józe, která ji přirostla k srdci nejen proto, že, jak některé prameny uvádějí, vznikla proměnou  tance boha Šivy.

Věda a výzkum

Jako výzkumnice se zaměřuje jak na oblast gymnastiky a tance (rozvoj pohybových schopností, inovativní didaktické přístupy, atd), tak na oblast Speciální pedagogiky a APA. Spolupracuje také s kolegy z oddělení úpolů na konceptu Sebeobrana specifických skupin (osoby se zrakovým a tělesným postižením). V rámci výzkumných projektů, výuky a propojení s praxí spolupracuje s některými institucemi a organizacemi  - Vodící pes, z.s.,Tandem Brno, z.s.,  Liga vozíčkářů, Středisko Teireisias, SPMP ČR a dalšími.

Další kvalifikace a školení

 • 2016 Roller diplom ITS
 • 2015 Rozhodčí TeamGym III.třídy, ČGF
 • 2014 Kurz preventivního neuro-vývojového programu „Pohybem se učíme“
 • 2008-2013 Port de Bras®, Face akademy
 • 2012 – Jóga s dětmi 1,2 ČADJ
 • 2012 Body Balance 1, 2, FBGA
 • 2011 – Individual Pilates Training, FBGA
 • 2003 – Power yoga, Krejčík

Aktivity mimo univerzitu

Člen České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Člen ZS Tandem Brno

Lektor Power yoga a Port de Bras® v Centru tance Brno

 

Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Pedagogické zaměření

Je zaměstnána na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS na pozici odborného asistenta. Současně je vedoucí oddělení gymnastiky a tance. Její profesní zaměření se týká gymnastických, tanečních a všeobecně kondičních předmětů. Vyučuje předměty jak v bakalářských studijních programech tak v navazujících magisterských. Z vyučovaných předmětů jmenujme například didaktiku gymnastiky a tanců, gymnastickou přípravu, kondiční cvičení, fitness-posilovnu, choreografii a aplikované kondiční cvičení. Působí jako konzultant doktorských studentů na katedře. Podílí se na organizaci příprav studentů na prezentaci fakulty – pohybové choreografie.

Výzkumné zaměření

Hlavním výzkumným záměrem je problematika seniorů, a to zejména vztah pohybové aktivity, strachu z pádů a kvalitou života. S tímto zaměřením souvisí i její probíhající projektové činnosti. V projektu specifického výzkumu se zabývá standardizací české verze dotazníku Falls Efficacy Scale – International. Dále ve spolupráci s centrem vědecké excelence CEITEC pracuje na projektu zjišťujícím efekt intenzívní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou.  Je recenzentem článků v odborných časopisech (Studia Sportiva a Česká Kinantrolopogie)

Další kvalifikace a školení

Z mnoha absolvovaných školení jmenujme např.

 • Kurz neuro-vývojového programu - Pohybem se učíme
 • Certificate in ESOL international - communicator B2
 • Marketingové minimum I., II.
 • Veřejné zakázky
 • Práva duševního vlastnictví, zejména autorského práva
 • Tutoring e-learningu
 • Regenerační a sportovní masér
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Diagnostika pro regenerační maséry
 • Reflexologie plosky nohy
 • Balance diplom (CESA VUT Brno)
 • HumansportTM specialist

Aktivity mimo univerzitu

Dříve se věnovala trénování sportovní a moderní gymnastiky, tvorbou choreografií a výukou baletní přípravy. V současné době se již plně věnuje pedagogické a vědecké práci na fakultě.

 

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D­­.

Pedagogické zaměření

Pracuje na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS MU jako odborný asistent se zaměřením na gymnastické disciplíny a fitness aktivity. Z gymnastických disciplín vyučuje předměty Odborná terminologie, Základní gymnastika, v oblasti fitness jsou to předměty Kondiční cvičení nebo jeho anglická varianta Conditioning exercises, Core training a Specializace Fitness pro obor Trenérství zahrnující jak oblast skupinových cvičení, tak cvičení na posilovacích strojích. Pro zahraniční studenty vyučuje předměty Gymnastics a Fitness vedené v anglickém jazyce.

Výzkumné zaměření

Od roku 2015 je lektorem  tanečně pohybové terapie v projektu řešícího problematiku vlivu tance na úroveň kognitivních funkcí zdravých seniorů a seniorů s mírnou kognitivní poruchou („Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou“).

V roce 2017 byla řešitelem projektu zabývajícího se změnami hodnot krevního tlaku v průběhu vybraných pohybových aktivit („Změny hodnot krevního tlaku v závislosti na druhu tělesného zatížení u vybrané populace“) a spoluřešitelem projektu „Inovace výuky vybraných předmětů FSpS MU začleněním tématu Hormonální jóga“.

V letech 2015 a 2016 byla členem týmu projektu věnujícímu se problematice sebeobrany vozíčkářů („Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku a „Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku“).

V oblasti strečinku participovala na projektu „Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích“.

V roce 2014 se účastnila projektu „Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje“.

Další kvalifikace a školení

 • Fitness instruktor
 • Instruktor lekcí Body&Mind (Pilates, Power jóga, Port de Bras)
 • Instruktor Spirální stabilizace (A, B)
 • Instruktor dětského aerobiku (FISAF Praha)
 • Instruktor SPINNING® programu s mezinárodní platností
 • Instruktor komerčního aerobiku FISAF s mezinárodní platností
 • Trenér 3. třídy ve sportovní gymnastice

Aktivity mimo univerzitu

V neakademické oblasti působí jako instruktor skupinových lekcí a osobní trenér. Angažovala se jako konzultant v oblasti kompenzačních cvičení osob na vozíčku v AZ Fitness Brno a cvičitel v projektu Městské policie Brno „Senior akademie“.

 

PhDr. Michal Vít, Ph.D.­­

Pedagogické zaměření

Pracuje na Katedře gymnastiky a úpolů FSpS MU jako odborný asistent. Zabývá se teorií a didaktikou bojových umění, úpolových sportů a sebeobrany. Vyučuje zejména předměty ve studijních programech Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) se zaměřením na osobní bezpečnost (Sebeobrana I., II., Didaktická technika v sebeobraně, Osobní sebeobrana aj.). Jako výzkumník se zaměřuje na úpolové aktivity komplexně, především z pohledu didaktického, biomechanického, možnosti aplikace úpolů ve stresových podmínkách aj., ale také v širším bezpečnostním kontextu.

Výzkumné zaměření

V letech 2010-2014 byl za Českou republiku členem výzkumného týmu v projektu „Comparative Police Studies in the EU“ (COMPOSITE) zaměřeného na změny v evropských policejních silách. Je členem „České kinatropologické společnosti“ (ČKS), „Slovenské vědecké společnosti pro tělesnou výchovu a sport“, „České kriminologické společnosti“ (ČKS), vědecké rady mezinárodní výzkumné společnosti „International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society“ (IMACSSS), vědecké rady mezinárodního odborného časopisu zaměřeného na výzkum asijských bojových umění „Revista de Artes Marciales Asiáticas“ (RAMA), přispívajícím editorem mezinárodního odborného časopisu „InYo The Journal of Alternative Perspectives on the Martial Arts and Sciences“(InYo), recenzentem mezinárodního odborného časopisu „Ido Movement for Culture: Journal of Martial Art Anthropology (IDO).

Další kvalifikace a školení

Dr. Vít je držitelem následujících technických stupňů v bojových uměních a certifikátů:

 • 3. dan aikibudo (FIAB)
 • 2. dan tenshin shoden katori shinto ryu (FIAB)
 • Level 1 T.C.S. Knife Fighting Concept (SAMI)
 • Level 1 S.D.S Self Defense Stick Concept (SAMI)
 • Level 1 Panantukan Concept (SAMI)
 • Level 1 Krav Maga Concept (SAMI)
 • Shocknife Safety Monitor Cerification (SAMI)

Aktivity mimo univerzitu

Mimo akademickou půdu je Dr. Vít aktivní jako člen „Féderation internationale d´Aikibudo“ (FIAB), člen

„Federace Českého Aikibudo“ (FČA), hlavní instruktor vysokoškolského sportovního klubu „Aikibudo VSK Univerzita Brno – Matsunoki dojo“ (VSK).