Představení členů katedry

PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.

Petr Fiľo studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor psychologie (PhDr., PhD. z obecné psychologie). Obecné psychologii, především kognitivní a experimentální, se věnuje dodnes. Zkoumání kognitivní performance (dlouhodobá pozornost, její oscilace a kapacita) se snaží skloubit s měřením psychofyziologických funkcí (EMG, respirace, elektro-dermální aktivita, tělesná teplota, puls a variabilita srdečního rytmu) pomocí aparatur biofeedback od firem Biopac a Schuhfried. V současnosti spolupracuje se společností Hippero s.r.o. na výzkumu zaměřeném na psychofyziologické funkce ve spojitosti s užitím dynamicko-směrové podložky Dvectis ® a s výrobním podnikem Agama a.s. Staré Město při řešení ergonomických témat v rámci projektu TAČR Epsilon č. TH03010007 „Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem“. Od roku 2015 je členem oborové rady Techniky a mechanizace lesnické výroby LDF MENDELU a Psychologie FFMU v Brně.
Jako lektor absolvoval desetidenní výukový pobyt ve Finsku (2x škola SF Mikkeli 06) a Japonsku (Graduate School of Agriculture, Ehime University), či třídenní exkurzi spojenou s konferencí v Německu na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Mezi koníčky patří hudební kompozice, hra na kytaru a zpěv v kapele Popsmog, výlety přírodou, dříve závodně tenis.

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Dagmar Heiland Trávníková je absolventkou magisterského programu v oborech anglický jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě MU (2005) a doktorského programu v oboru Kinantropologie na Fakultě sportovních studií MU (2008). V r.2011 získala certifikát Cambridge English Proficiency (CPE) a v r. 2012 vystudovala kvalifikační kurz psychomotoriky v rámci Deutsche Akademie fur Psychomotorik. Předmětem jejího pedagogicko výzkumného působení jsou zejména netradiční a aplikované pohybové aktivity, jako je psychomotorika či žonglování a práce se specifickými cílovými skupinami (např. klienti s tělesným postižením v Centru Kociánka Brno, senioři s Parkinsonovou chorobou, Neslyšící aj.). Spolupracuje s řadou českých a zahraničních vzdělávacích a akademických institucí (např. FTK UP Olomouc, Divadelní fakulta JAMU, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik – Zurich či Metropolia University of Applied Sciences - Helsinki). Kromě svého akademického působení na FSpS je rovněž zakládající členkou Divadla KUFR, vede pohybové semináře, workshopy a kurzy celoživotního vzdělávání, koordinuje mezinárodní projekty a organizuje mezinárodní setkání Brno Juggling Convention.

doc. Paedr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Zabývá se kinantropologií, filosofií sportu a společenskými vědami ve sportu. Je garantem DPS Kinantropologie a předsedou oborové rady Kinantropologie na FSpS MU. Je členem Rady pro vnitřní hodnocení MU. Od roku 2014 je členem výkonného výboru The European Association for the Philosophy of Sport (EAPS). Dále: aktivní člen několika organizací (International Association for the Philosopphy of Sport, British Philosophy of Sport Association, International Society for the Social Studies in Sport) zaměřených na filosofii sportu a společenské vědy ve sportu; člen České kinatropologické společnosti; jeden ze tří členů organizačního výboru Czech Philosophy of Sport Conference (jedná se o sekci ČKS, konference probíhají každoročně od roku 2013).
Je hlavním autorem knihy Spiritualita pohybových aktivit (2013) a autorem knihy Faustové a gladiátoři internetového věku (2009). Je jedním z 6 českých zástupců v Research Network of The International Society of Eastern Sports & PE and the Pan-Asian Society of Sports & PE.). Od roku je 2012 zařazen v databázi encyklopedie osobností Hübners Who is…? (v České republice). Aktivně se věnuje vícebojům a běhům mimo dráhu. Je také pravidelným účastníkem televizních vědomostních soutěží.

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

PhDr. Mgr. Vratislav Moudr

Vratislav Moudr je absolventem magisterských studií Fakulty tělesné výchovy a sportu UK (učitelství tělesné výchovy a psychologie) a Filozofické fakulty MU (filozofie). Ph.D. získal na Fakultě sportovních studií MU (kinantropologie). Jako žák prof. Šmajse se zabývá evoluční ontologií, kterou se snaží hájit, rozvíjet i aplikovat z ní vycházející pohled na témata filosofie sportu. Kromě filosofie sportu jsou v jeho profesním zájmu také environmentální a podnikatelská etika.

Ing. Jana Nová, PhD., MBA

Ing. Jana Nová, Ph.D., MBA se věnuje sportovnímu managementu a řízení lidských zdrojů na Masarykově univerzitě - Fakultě sportovních studií v Brně. Absolvovala MBA studium na Nottingham Trent University a  titul Ph.D. získala v oboru ekonomie na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti z různých vedoucích pozic na univerzitě a ve veřejném a soukromém sektoru. Od roku 1998 vyučuje management zaměřený na různá prostředí (školství, kultura, sport) a v tomto období byla zapojena do 11 národních i mezinárodních projektů se zaměřením na zaměstnatelnost, gender mainstreaming a aplikace informačních technologií v podnikových procesech. Je autorkou 7 knih a monografií. Vydala více než 40 článků týkajících se řízení, sportovního managementu a ekonomiky. Ve svém výzkumu se zaměřuje na organizační záležitosti, kvalitu, výkon a řízení lidských zdrojů ve sportovních organizacích a na vědecký statut sportovního managementu.

Další informace týkající se publikační činnosti naleznete na  http://www.muni.cz/fsps/people/117299/publications?lang=en

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podniková, obor ekonomika a řízení, 1972, Ing.
Universita Karlova, fakulta tělesné výchovy a sportu, obor pedagogické vědy,1984, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, habilitace v oboru finance, r. 1995, docent.

 

Průběh zaměstnání:

1972 – 1975, Československé aerolinie, samostatný referent útvaru racionalizace řízení
1975 – 1976, ČÚV ČSTV zástupce vedoucího ekonomického oddělení
1976 – 1979, vědecká příprava, Universita Karlova v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu
1979 – 1984 ÚV ČSTV samostatný odborný referent vědeckometodické oddělení
1984 – 1988, vedoucí ekonom oddělení vrcholového sportu ÚV ČSTV
1988 – 1991, samostatný výzkumný pracovník VÚT UK při FTVS
1991 – 2003, VŠE v Praze, fakulta financí a účetnictví, katedra veřejných financí, odborný asistent a docent,
2003 – 2015, VŠE v Praze, fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky, docent
2015 od 1. září garant oboru Management sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
2018 od 1. listopadu garant programu NMgr. Management sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

 

Odborné zaměření:

Ekonomika sportu, veřejné finance, podniková ekonomika.

 

Zahraniční aktivity:

2006 -2007 Garant kurzu a přednášející: Ekonomika a manažment nadnárodných športových klubov. Bratislavská vysoká škola práva Fakulta ekonómie a podnikania
Přednášky na téma Transformace sportu v Československu a České republice po r. 1990,
Ekonomika českých profesionálních klubů ve fotbale a ledním hokeji: Universität des Saarlandes - D-66041 Saarbrücken, 15 - 18. 12. 2010
SRH UniversityHeidelberg, Deutschland, 9. 5. 2011
Facultad de Económicas, Universidad Autónomade Madrid, Espana, 22. – 27. 10. 2011
Facultad de Sport studies, Universidad Europea de Madrid, Espana, 17. – 22. 09. 2010
Člen International Associationof Sport Economics, 2003 - 2014
European Sport Economics Association, zakládající člen 2010
Arbeitskreis Sportökonomie e. V., 2010 – 2015

 

Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Mgr., Bc. Oldřich Racek, Ph.D. se věnuje sportovnímu marketingu, ekonomii, matematice, výuce  přípravě fotbalových rozhodčích na Masarykově univerzitě - Fakultě sportovních studií v Brně. Absolvoval magisterské studium ekonomie a matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně také na téže univerzitě na Fakultě sportovních studií obor Regenerace a výživa ve sportu. Titul Ph.D. získal v oboru kinantropologie také na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.  

prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Prošel postupně učebním poměrem horník, v roce 1965 maturoval a nastoupil na Filozofickou fakultu UJEP v Brně, obor sociologie. Poté byl po absolvování základní vojenské služby přijat v roce 1971 do aspirantského studia na Sociologický ústav SAV, kde se doktorskou disertační prací zabýval problematikou odvětvové a profesní struktury československých dělníků. V roce 1973 přešel do Ústavu společenského vědomí ČSAV v Brně, kde jako vědecký pracovník působil až do jeho zrušení v roce 1992. Během tohoto období patřilo k jeho hlavním badatelským tématům sociologie náboženství a religionistické studie; publikačními výstupy byla řada monografií jako „Sociologie náboženství“ (nakl.Svoboda; Sociologická knižnice, 1985) či monografie týkající se křesťanského ekumenismu, světového metodismu či Církve československé husitské (nakl. Horizont). Publikoval i v prestižních odborných časopisech jako Sociologický časopis či Filozofický časopis. V roce 1988 absolvoval dlouhodobou studijní stáž na Akademii společenských věd v Moskvě.

Mezi léty 1992 – 2001 pracoval v oboru propagace a reklamy, krátce vyučoval angličtinu a základy společenských věd na Osmiletém gymnáziu ve Šlapanicích a vedl brněnskou pobočku fy. Medicamenta. Téměř rok pracoval i jako sociální pracovník s lidmi bez domova. V roce 2001 byl konkurzním řízením přijat jako vyučující sociologie na Ekonomick-správní fakultu MU v Brně, odkud k 1. únoru 2012 nastoupil na nově vzniklou Fakultu sportovních studií téže univerzity. Zde v roce 2004 habilitovat jako docent v oboru sociologie sportu; profesorskou hodnost získal na Fakultě tělesné výchovy a sportu Komenského univerzity v Bratislavě v oboru sportovní humanistika v roce 2010.

Je předním odborníkem v oblasti sociologie sportu, když v tomto oboru publikoval v jazyce českém a anglickém řadu monografií , odborných studií a popularizačních článků. V průběhu minulé dekády se stal členem mezinárodních organizací zabývajících s problematikou sportu a pohybových aktivit, přednášel na řadě mezinárodních a domácích konferencí a svůj odborný zájem obrací i k ožehavým sociálním tématům existence sociálně kulturních minorit, sociální patologie, bezdomovectví
a nezaměstnanosti.

Během poslední dekády přednášel na univerzitách v Bulharsku, Turecku, Portugalsku, Španělsku; během  posledního dlouhodobého pobytu na prestižní the Western Cape University v jihoafrickém Kapském městě navázal mezinárodní spolupráci v oblasti „parenting“ (dopad stylu rodičovské výchovy na oblast hodnotového světa dětí a mládeže). 

Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

V pedagogické i výzkumné činnosti se orientuje na sportovní psychologii a aplikované pohybové aktivity na FSpS i na zahraničních univerzitách (Belgie, Finsko, Polsko, Slovinsko). Je zakladatelkou APA v ČR s dopadem na rozvoj ve střední Evropě, za což obdržela ocenění Elly Friedmann a jiná. Pod jejím vedením absolvovalo doktorská studia v kinantropologii 12 studentů. V současné době je presidentkou Českého hnutí Speciálních olympiád.