HR Award

HR Award

Přípravy pro získání HR Excellence in Research Award zahájeny

Fakulta sportovních studií zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (dále jen „HR Award“), jež uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím personální strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers), která vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Dne 5. prosince 2019 se Fakulta sportovních studií oficiálně přihlásila k principům Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat ocenění HR Award.

Cíle a harmonogram

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity instituce pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Bonifikace při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Harmonogram

Fáze zahájení

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 11-12/2019
Provedení interní GAP analýzy a Akčního plánu (AP) 01-10/2020
Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi 11-12/2020
Předpokládané udělení dočasného ocenění HR Award 01-02/2021

Fáze implementace 2021-2023

Implementace kroků Akčního plánu po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a Akčního plánu 2 roky po získání HR Award
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení
Řešitelský tým

Řešitelský tým

Užší pracovní skupina Členové týmu Název pracovní pozice
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. Garant projektu
Katedra společenských věd a managementu sportu
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Sedláček
Personální manažeři
JUDr. Petr Skryja, Ph.D., LL.M. Specialista I. právník
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Specialista II. expert VaV
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
Mgr. Roman Drga Specialista II. expert VaV
Mgr. Ivana Klašková Specialista III. personalistka
Mgr. Lenka Zemanová, MPA Tajemnice FSpS
Ing. Lucie Martanová Vedoucí ekonomického oddělení
Širší pracovní skupina PhDr. Michal Vít, Ph.D. Katedra gymnastiky a úpolů
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. Katedra sportovních her
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Katedra pedagogiky sportu
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. Katedra podpory zdraví
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. Katedra kineziologie
zástupce AS FSpS MU
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Centrum univerzitního sportu
Mgr. Michal Roček Ph.D. sekce

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).