Zaměstnanci

PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

děkan Fakulty sportovních studií


kancelář: bud. D33/228
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3975
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jan Cacek, Ph.D., datum narození - 1.9.1977
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno
  Česká republika
  e-mail: cacek@fsps.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • děkan
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 – PREFEKT (PRvek EFEKTivity výzkumu)
 • 2008 – Ph.D., Kinantropologie
 • 2006 – Trenér 1. třídy v atletice
 • 2002 – PhDr., Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
 • 2001 – Mgr., Učitelství tělesné výchovy a občanské výchovy pro střední školy
 • 1996 – Gymnázium Otmara Vaňorného ve Vysokém Mýtě
Přehled zaměstnání
 • 2020–dosud: děkan, FSpS MU
 • 2021–dosud: odborný asistent, Katedra sportovního výkonu a diagnostiky, FSpS MU
 • 2008–2021: odborný asistent, Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, FSpS MU
 • 2017–2020: odborný pracovník, Centrum pro výzkum toxických látek, PřF MU
 • 2011–2014: manažer projektu OPVK, FSpS MU
 • 2009–2019: kondiční trenér A mužstva, supervize kondičních trenérů mládežnických a žákovských týmu, FC Zbrojovka Brno (fotbalový klub)
 • 2003–2007: asistent, Katedra sportovní edukace, FSpS MU
 • 2003–2007: asistent, Katedra společenských věd, FSpS MU
 • 2001–dosud: podnikání v oboru Poskytování TV služeb (kondiční a atletický trenér, lektor trenérského vzdělávání)
Pedagogická činnost
 • Přednášková činnost na FSpS MU: Kondiční trénink I, II, Úvod do kondičního tréninku, Vysokohorský trénink, Periodizace a plánování tréninku, Kondiční trénink v týmových sportech, Kondiční trénink v individuálních sportech
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Konzultant doktorských studentů
 • Recenzent článků v odborných časopisech
 • Recenzent disertačních, diplomových a bakalářských prací
 • Recenzent odborných knih a studijních textů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Autor cca 200 odborných a popularizačních publikací z oblasti kondičního tréninku, sportovního tréninku, atletiky, zdatnosti a pohybové aktivity populace
 • Hlavní řešitel 18 výzkumných a rozvojových projektů
 • Spoluřešitel 31 výzkumných a rozvojových projektů
Akademické stáže
 • 2022 – University of Jyväskylä (Finsko) – HR
 • 2019 – Beijing Sport University (Čína) – přednášky z oblasti Kondičního tréninku
 • 2017 – FHV UMB (Banská Bystrica) – Kondiční trénink
 • 2015 – FHV UMB (Banská Bystrica) - program ERASMUS plus, kondiční trénink (doc. Martin Pupiš, Ph.D., prof. Ivan Čilík, Ph.D.)
 • 2014 – 2. LF Motol, Oddělení tělovýchovného lékařství (ČR), Civilizační onemocnění a pohybové intervence (doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.)
 • 2012 – FTVŠ UK (Bratislava) - Didaktika atletiky, kondiční trénink (Doc. Marián Vanderka, Ph.D., prof. Tomáš Kampmiller, Ph.D.)
 • 2003 – Akademia Wychowania Fizycnego we Wroclawiu (Polsko) - Výuka atletiky
Univerzitní aktivity
 • 2023–dosud: zakládající člen Rady spolku MUNI SPORT univerzitního sportovního klubu
 • 2020–dosud: člen kolegia rektora MU
 • 2019–dosud: člen programových rad FSpS MU (Osobní a kondiční trenér; Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie)
 • 2019–2021: garant studijního programu Osobní a kondiční trenér
 • 2018–dosud: člen kolegia děkana FSpS MU
 • 2018–2020: člen Ediční rady MU
 • 2018–2020: Knihovní rada MU (Brno)
 • 2018–dosud: člen Vědecké rady FSpS MU (Brno)
 • 2017–2020: vedoucí redaktor časopisu Studia sportiva
 • 2006–2020: člen Ediční rady FSpS MU v Brně
 • 2017–2018: člen Rady vnitřního hodnocení MU
 • 2001–2017: člen Akademického senátu FSpS MU v Brně (od roku 2014 předseda)
Mimouniverzitní aktivity
 • Atletický trenér reprezentantů - běžců na střední a dlouhé tratě a vrhačů
 • Kondiční popř. hlavní trenér řady reprezentantů a elitních sportovců ČR:
 • FCZ Zbrojovka Brno (fotbal), kickbox, sportovní gymnastika, golf, šerm, florbal, crossfit, tenis, beachvolejbal, cyklistika, basketbal, hokej, triatlon, bikros, baseball,...
 • Pravidelný dopisovatel (v minulosti) do časopisů RUN, Atletika a Orel
 • 2023–dosud: člen metodické komise Českého šermířského svazu
 • 2023–dosud: člen Vědecké rady FTVŠ UK
 • 2022–dosud: člen Vědecké rady FTK UPOL
 • 2022–dosud: člen Vědecké rady FTVS UK
 • 2022–dosud: zakládající člen Asociace děkanů tělovýchovných fakult
 • 2016–2020: předseda Národní asociace kondičních trenérů ČR
 • 2014–dosud: metodik Národní asociace kondičních trenérů ČR
 • 2014–2020: člen metodické komise Českého atletického svazu
 • 2007–2010: člen redakční rady časopisu Orel
 • 2006–2016: předseda atletického klubu MC atletika Brno
 • 2003–2006: vedoucí reprezentace Orla v atletice na Mistrovství světa organizací FICEP
 • 2002–2006: člen republikové Tělovýchovné rady organizace Orel
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014 – Cena rektora MU pro vynikající pedagogy
 • 2014 – Cena děkana za nejlépe inovovaný předmět projektu Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT)
 • 2015 – Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy
Vybrané publikace
 • BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Akaninyene Arnold SUNDAY. Vliv plyometrického tréninku (depth jump) na běžeckou a cyklistickou ekonomiku pohybu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 8-15. ISSN 1802-7679. URL info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ a Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 598-602. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. s. 51-56. ISBN 978-80-553-3148-5. URL info
 • KOLÍNSKÝ, Roman, Jan CACEK, Kateřina STRAŠILOVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku (HIIT). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 53-66. ISSN 1802-7679. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, 2016, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694. URL info
 • HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tomáš VODIČKA a Tereza KRÁLOVÁ. Poměr síly hamstringů a čtyřhlavého svalu stehenního u studentů Fakulty sportovních studií MU. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. 1. vydání. Banská Bystrica (Slovenská republika): Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 436-443. ISBN 978-80-8141-138-0. info
 • BÍLÝ, Jiří, Jan CACEK a Tomáš KALINA. ELECTROSTIMULATION: PART OF THE WARM-UP BEFORE THE PERFORMANCE IN COUNTERMOVEMENT JUMP. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 131-138. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 61-65. ISBN 978-88-7587-718-7. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 53-60. ISBN 978-88-7587-718-7. info
 • KALINA, Tomáš, Jan CACEK a Linda KMEŤOVÁ. The running economy difference between running barefoot and running shod. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, Vol 10, No 1Proc, s. 399-403. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.31. URL info
 • CACEK, Jan, Michaela JURÁNKOVÁ, Tomáš KALINA, Ján CVEČKA, Jan ONDRÁČEK a Josef MICHÁLEK. Změny množství kosterní svaloviny v závislosti na věku, pohlaví a pohybové aktivitě u dospělé populace v ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 49-63. ISBN 978-80-210-6852-0. info
 • CVEČKA, Ján, Pavel KORVAS, Jan CACEK, Miloš LUKÁŠEK, Tomáš KALINA a Josef MALEČEK. Vplyv starnutia na vybrané parametre statického postoja. In Martin Zvonař, Pavel Korvas, Ján Cvečka. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 82-87. ISBN 978-80-210-6851-3. info
 • BÍLÝ, Jiří a Jan CACEK. Effect of the neuromuscular activation of knee extensors on vertical jump by using electrostimulation method. In Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 512-518. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.40. URL info
 • CACEK, Jan a Lucia NĚMCOVÁ. Kondiční trénink II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7317-3. URL info
 • CACEK, Jan. Kondiční trénink I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 43 s. ISBN 978-80-210-7316-6. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin. Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, 2013, roč. 83, č. 2, s. 62 - 66. ISSN 0256-6419. info
 • HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK a Ladislav BEDŘICH. Acute effect of static and dynamic stretching on selected strength and speed performance. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013. info
 • CACEK, Jan, Martin DOLEŽAL a Tomáš KALINA. Effect of strength training (at intervals of 48 h) on the running economy parameters. In Fitness coach. 2012. ISBN 978-80-8141-024-6. info
 • CACEK, Jan. Jak trénovat po čtyřicítce. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Potřebuje běžec paže? Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Jak z dětí vychovat vytrvalce? Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Tabata: intervaly, které vás chytí. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Kruhový trénink pro běžce. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Richard ADAMÍK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 56-59. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech republic. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. SEX DIFFERENCES OF SOMATIC PARAMETERS IN CZECH SENIOR POPULATION. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269. info
 • CACEK, Jan. Trénink běžecké rychlosti u dětí a mládeže. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 57-59. ISSN 0323-1364. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Jan CACEK. Influence of Czech Senior Population Movement Activity on Somatic Parameters. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 346-351, 639 s. ISBN 978-84-9729-314-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 517-522. ISBN 978-84-9729-314-3. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9. URL info
 • HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK, Martin SEBERA, Ladislav BEDŘICH a Radek MASAŘ. Efekt statického a dynamického strečinku na rychlostní výkon. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 97-101, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Svatava, Jan CACEK, Jan DOŠLA, Jaroslav MACHAIN, Pavel TOBIÁŠ a Daniel BARTOŠEK. Vodní turistika. Textová opora ke kurzu a CD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5619-0. URL info
 • ADAMÍK, Richard, Jan CACEK a Andrea ROSENBERKOVÁ. KOMPARACE VLIVU AKUTNÍ APLIKACE DYNAMICKÉHO A PNF STREČINKU NA EXPLOZIVNÍ SILOVÉ SCHOPNOSTI HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN U STUDENTŮ FSPS. In Mgr. Alena Cepková, PhD. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 1 - 6, 200 s. ISBN 978-80-227-3619-0. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Trénink mladých vytrvalců v Evropě IV (Finsko). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The effect of the application of static and dynamic stretching on selected respiratory parameters during running performance. Studia sportiva. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 73 - 76, 416 s. ISSN 1802-7679. info
 • GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Human biodiversity and the global distribution of sports talent. Studia sportiva. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 77 - 86. ISSN 1802-7679. info
 • CACEK, Jan. Zvláštnosti silového tréninku běžců. 1. vyd. Praha: BOREMI invest, 2010. 82 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Lucie MLEJNKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Periodizace sportovního tréninku (II. díl). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Pavel KORVAS. Řízení, periodizace a plánování tréninku (I. díl, řízení sportovního tréninku). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010. info
 • CACEK, Jan. Trénujte při vysokých otáčkách. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. info
 • CACEK, Jan. Síla kráse ani mládí neuškodí. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. s. 58-63. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan. Staňte se silnými a vytrvalými,. Praha 1: BOREMI invest, a.s., 2010. s. 56 - 61, 5 s. ISSN 1802-0615. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA a Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů. In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. s. 144 - 150, 180 s. ISBN 978-80-86317-80-9. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Lucie MLEJNKOVÁ. Bloková versus klasická periodizace (III. díl - periodizace sportovního tréninku). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010, roč. 62, č. 3, s. 54 - 57. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 1. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 1, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink ve vyšší nadmořské výšce II (adaptační změny). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 2, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Warm up "Quo vadis". Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 5, s. 22-24, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Tomáš CACEK a Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 4 (plánování a realizace, druhá část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 4, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Tomáš CACEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce 3 (plánování a realizace, první část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 3, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan a Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 6, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Cooling down (vyklusání a protažení). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 7, s. 27-28, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže. Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 8, s. 27-29, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Fakta a mýty I (o černých atletech). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 20 - 24, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 25 - 27, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Intervalový trénink včera a dnes (1. díl). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 11, s. 25-26, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Fakta a mýty o černých běžcích (2.). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 11, s. 17 - 21, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Hana BUBNÍKOVÁ a Josef MICHÁLEK. Trénink jádra (Core training). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 1, s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Balanční polokoule v tréninku atleta. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 2, s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan a Pavel GRASGRUBER. Souběžný vytrvalostní a silový trénink. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 3, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan a Pavel GRASGRUBER. Trénink rychlosti (úvod do problematiky). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 4, s. 21-24, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER a Adam VRBECKÝ. Trénink rychlosti (metody rozvoje maximální a akcelerační rychlosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 5, s. 22-24, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan a Josef MICHÁLEK. Trénink rychlosti (Metody rozvoje reakční rychlosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60., č. 6, s. 20-21, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. 1. vyd. Brno: Computer press, 2008. 480 s. Sport a fitnes 1. ISBN 978-80-251-1873-3. info
 • CACEK, Jan a Hana BUBNÍKOVÁ. "Trénink centra" (Core training) v přípravě sportovce. Časopis Orel. Brno: olprint, 2008, roč. 20, č. 1, s. 17-24, 40 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan a Tomáš CACEK. Trénink rychlosti. Časopis Orel. Brno: Olprint, 2008, roč. 20, č. 2, s. 19 - 22, 40 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Trénink koordinace (Obratnosti) - Úvod do problematiky. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 10, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 11, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jiří ŠMITÁK. Analýza výkonnosti v běhu na 48 hodin v hale. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 57-61, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8. info
 • CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Milena STRACHOVÁ a Pavel GRASGRUBER. Trénink flexibility (pohyblivosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 12, s. 21-23, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan a Jiří NYKODÝM. Koordinace ve sportu - Víme co to je? Časopis Orel. Brno: Olprint, 2008, roč. 19, č. 3, s. 23-24, 40 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda maximálního úsilí, metoda opakovaného úsilí). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 1, s. 19-22. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (rychlostní a kontrastní metoda). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 2, s. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda plyometrická). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 3, s. 17-20. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izometrická a excentrická). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 4, s. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda kruhová). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 5, s. 17-19. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Pavel GRASGRUBER. Trénink síly v atletice (metoda silově - vytrvalostní). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 6, s. 17-18. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Tomáš BREICETL. Trénink síly v atletice (metoda elektrostimulace). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 7, s. 17-18. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Tomáš BREICETL a Josef MICHÁLEK. Trénink síly v atletice (metoda izokinetická a intermediární). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 8, s. 18-19, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan. Trénink síly 2 (metody rozvoje silových schopností). Časopis Orel. Brno Pellicova: Orel, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 21-24, 30 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (1 - úvod). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 9, s. 28-29, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice (2). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 10, s. 23-24, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. Trénink vytrvalosti v atletice (3). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 11, s. 18-20, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • CACEK, Jan, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 12-22, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Michal KŘÍŽ, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK, Tomáš BREICETL a Milena STRACHOVÁ. Struktura pořádání běžeckých závodů v rámci ČR za rok 2006. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 23-35, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Petr LAJKEB a Pavel GRASGRUBER. Trénink vytrvalosti v atletice 4 (metody opakovací). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 12, s. 19-21, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 136-145, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • CACEK, Jan, Tomáš CACEK a Josef MICHÁLEK. Trénink ve vyšší nadmořské výšce (plánování a realizace - 1. část). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 61, č. 3, s. 26-28, 32 s. ISSN 0323-1364. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 161-165, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB a Josef MICHÁLEK. Eklektický model struktury sportovního výkonu v bězích na střední trati. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 18-26, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 27-31, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Jan CACEK a Tomáš PĚTIVLAS. Evaluace trenérsko-metodických praxí studenty FSpS MU. In Sport a kvalita života 2006. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 118-135, 17 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB a Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 32-37, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. info
 • LAJKEB, Petr, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Kinematická analýza průběhu dráhy boků během letové fáze u skoku vysokého u nejlepších českých skokanů. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 134-137, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. ISBN 80-210-4114-5. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (rychlost a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 1, s. 15-17, 30 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 2, s. 17-21, 30 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj II). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 3, s. 17-20, 30 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan. Atletický trénink (síla a její rozvoj). Orel. Brno Pellicova: Orel, 2006, roč. 19, č. 4, s. 15-16, 30 s. ISSN 1210-1184. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef CACEK, Milena STRACHOVÁ, Vlasta VILÍMOVÁ a Josef MICHÁLEK. Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí. In Atletika 2005. 1. vyd. Praha: katedra atletiky FTVS CUNI, 2005. s. 155 - 161, 200 s. ISBN 80-86317-39-0. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK a Vlasta VILÍMOVÁ. Závislost hladiny krevního laktátu na vybraných somatometrických parametrech u souboru vrcholových běžců - vytrvalců. In Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s. 6 - 20, 14 s. sport 1. ISBN 80-8083-149-1. info
 • CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Somatotypové charakteristiky jako determinanty přijímacího řízení k jednotlivým studijním oborům FSpS. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004. s. 20-25. ISBN 80-7042-382-X. info
 • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Petr KOTYZA a Josef MICHÁLEK. Diference ukazatele vytrvalostních schopností u běžců na středních a dlouhých tratích. In Atletika 2004. 2004. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Meteja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. 33-39, 317 s. ISBN 80-8083-007-X. info
 • CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ a Ivo HAVLÍČEK. Závislost hladiny krevního laktátu po zátěži na ektomorfní a mezomorfní komponentě somatotypu u výkonnostních a vrcholových sportovců. In Atletika 2003. Sborník prací z mezinárodní konference. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. s. 19. ISBN 80-7315-058-1. info

21. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info