NEBOJME SE GYMNASTIKY

Kladina

Cvičení na kladině je typickým cvičením rovnováhy, protože sama úzká plocha kladiny podmiňuje tento charakter cvičení, ať jde o jednoduché, složité, snadné či obtížné tvary. Z pohybových schopností přispívá cvičení na kladině především k rozvoji rovnováhy, obratnosti spojené s přesnou svalovou koordinací.

Cvičení na kladině již svou neobvyklou prostorovou omezeností působí na morálně volní vlastnosti člověka. Pohyb na úzké, postupně zvyšované ploše nářadí vyžaduje odvahu, podporuje vůli překonat strach z pádu.

Vyskytují se zde cvičení statická, dynamická a střídání poloh vyšších a nižších. Z hlediska fyziologického se zde uplatňuje jako vedoucí analyzátor vestibulární, důležitým je i analyzátor zrakový a taktilní (kolektiv, 1983).

 

Příprava nářadí:

Před cvičením na kladině kontrolujeme překrytí kovových konzol. Pod doskokové žíněnky, které jsou v přiměřené vzdálenosti za nářadím, rozložíme několik dalších na šířku položených žíněnek. Pod samotným nářadím jsou opět položeny na sebe navazující stejně vysoké žíněnky, které se nesmí překrývat. Pod kladinu můžeme také rozložit dlouhý koberec opět doplněný silnějšími žíněnkami v místech pro doskok.

 

Obuv: na kladině lze cvičit naboso nebo v gymnastických měkkých cvičkách, v žádném případě NE v ponožkách nebo teniskách.

 

 

Všechna cvičení provádíme nejprve na čáře na zemi, případně obrácené lavičce. Poté seznámíme cvičence s nářadím o šíři 10cm. Jakmile získá cvičenec jistotu, zařadíme cvičení na vyšší kladině, zpočátku zařazujeme jen průpravná cvičení.

Upozorňujeme cvičence na zpevnění centra těla a nutnosti směřovat pohled na konec kladiny.

 

Hry pro seznámení s vlastnostmi nářadí

Učitel (případně žák) ukazuje/terminologicky popisuje pohyby, žáci na kladině je opakují. Např.:

Výpon měrný levou/pravou v před – upažit

Stoj na pravé, skrčit přednožmo levou/pravou

Vzpor dřepmo, ruce na prstech

Vzpor sedmo pokrčmo

Stoj na pravé/levé – unožit dolů levou/pravou

Sed jízdmo bočně

 

Dvojice – každý z jednoho konce kladiny a snaží se uprostřed obejít, minout, podlézt, přelézt apod.

Družstvo – stojí na kladině, snaží se seřadit např. podle velikosti

 

Chůze

Chůze – upažit

Našlapujeme přes špičky, zpevněný střed těla, pohled směřuje na konec kladiny.

Chůze vpřed

Chůze ve výponu

Chůze s přednožováním: důraz klademe na vytočenou a napnutou špičku

Chůze podřepmo (nabírání vody)

Chůze s krčením přednožmo a následným přednožením

Chůze s pokrčením přednožmo

 

 

Chyby:

 • nezpevněné držení těla (vede ke ztrátě rovnováhy)
 • vychýlení hlavy z osy trupu
 • pohyb po celých chodidlech

 

Dopomoc: u začátečníků můžeme přidržováním za upaženou paži pomáhat udržet rovnováhu, brzy však necháme cvičence provádět chůzi samostatně.

 

 

Chůze vzad: kladiny se nejdříve dotkne špička.

bočný pohled

čelný pohled

 

Chůze stranou

čelný pohled

 

Výskoky

 

 

Obraty

Obrat nacvičujeme nejprve na zemi (u žebřin, volně, před zrcadlem), pak na lavičce, na nízké kladině, teprve poté na kladině.

Paže u obratu jsou nejprve v upažení, pak ve vzpažení, v připažení a až po jistém zvládnutí obratu přidáváme doprovodné pohyby paží.

Hlavní chyby : oddálená chodidla a kolena, předklon trupu a hlavy, vysazení, přetáčení trupem (rameny), uvolnění svalstva trupu a nohou, špatná práce hlavy, obrat na plných chodidlech, pomalé provedení.

Dopomoc : dopomoc dáváme cvičence přidržováním za ruku, kterou jí můžeme pomoci při rotaci. Na konci obratu pomáháme přidržením udržet rovnováhu, hlavně při dokončení obratu.

Obrat ve dřepu – ze dřepu těsně předkročného levou (pravou), trup po celou dobu obratu vzpřímen, pánev podsazená, kolena u sebe. Mírným zvednutím boků odlehčit paty. Váha těla je rozložena na obou nohou, trup vzpřímen, hlava v první fázi obratu „se opozdí“ a v druhé fázi „se zrychlí“.

Obrat v podřepu

 

Obrat ve výponu – ze stoje měrného levou (pravou) provedeme výpon, trup je po celou dobu obratu vzpřímen, pánev podsazená, stehna stisknuta, kolena u sebe.

 

Pevné stažení zádového a břišního svalstva, správné tempo, práce hlavy při obratu!

 

Obrat provádíme vždy za zadní nohou.

 

 

Náskoky

Cvičení na kladině zahajujeme náskokem. Špatný náskok často způsobí nejistotu a značné vychýlení rovnováhy a pád. Náskoky na kladinu lze provádět z postavení čelného, bočného a šikmého. Náskoky se provádějí z místa nebo z rozběhu. Největší skupinu náskoků tvoří náskoky vzporem (mety), dále zprosta (bez opory rukou) a menší skupinu tvoří náskoky akrobatickými cvičeními (kotoul, stoj na rukou, na hlavě atd.). Ve školní tělesné výchově provádíme jen základní náskoky.

 

Jestliže k náskoku na kladinu používáme můstek, doporučujeme ho po náskoku žáka odsunout do bezpečné vzdálenosti od nářadí!

Náskok do vzporu dřepmo – po odrazu je nutné dostat boky dostatečně vysoko, vzepřít se na pažích, zpevnit zádové svalstvo. Při vychýlení ramen vpřed skrčit nohy a vyskočit na přední část chodidel.

Průpravná cvičení :

 • na zemi, na čáře
 • výskok do vzporu dřepmo na nižší měkčí nářadí se širší plochou (koza, kůň, bedna,..)
 • výskok do vzporu dřepmo nízkou kladinu s postupným zvyšováním

Chyby : malé zvednutí boků, nedostatečné vychýlení ramen vpřed, opožděné vrácení ramen, povolené paže, výskok na plná chodidla, předčasné puštění rukama.

Dopomoc : učitel stojí před kladinou, po odrazu cvičenky z můstku a vychýlení ramen vpřed ji trenér uchopí za obě záloktí. Po částečném zvládnutí výskoku uchopí učitel cvičenku pouze za záloktí ze strany.

 

 

Náskok do vzporu dřepmo únožného pravou/levou

 

Předpokladem je zvládnutí výskoku do vzporu dřepmo. Po odrazu z můstku skrčit jednu nohu, druhou aktivně unožit a v konečné fázi shora položit na kladinu.

 

 

Přešvih únožmo s půlobratem do vzporu jízdmo, zášvihem do vzporu klečmo zánožného pravou/levou – náskok semůže provádět z místa, nebo z krátkého rozběhu odrazem z můstku a současně dohmatem na kladinu shora, ruce poblíž. Při výšvihu levou se přenese váha na pravou paži.

 

Hlavní chyby : nízký přešvih, nepřenesení váhy na jednu paži

Dopomoc : při přešvizích přednožmo a únožmo zpevňujeme cvičence paži uchopením za záloktí té paže, na kterou přenáší váhu. Při přešvihu skrčmo stojí trenér před kladinou a uchopí cvičenku za ramena, aby se je nebála dostatečně vychýlit vpřed.

 

Seskoky

Seskoky jsou švihové cvičební tvary, jimiž cvičenec končí cvičení na kladině.

Provedení : seskoky začínáme hmitem podřepmo ze zapažení do vzpažení vpřed po odrazu. Odraz z kladiny je směrem šikmo vzhůru, nikoliv do dálky. Doskok do mírného podřepu, trup vzpřímen, vzpažit nebo upažit poníž.

Průpravná cvičení

 • opakované skoky s držením cvičitele na můstku, na malé trampolíně
 • pakované skoky u opory z můstku, z malé trampolíny
 • na zemi opakovaně výskok a doskok do mírného podřepu
 • seskoky z širší plochy a menší výšky (lavička, bedna, koza, kůň)
 • nízká kladina – nácvik správného jistého doskoku
 • postupně zvyšovat kladinu

Chyby:

 • seskok bez předchozího odrazu vzhůru
 • odraz není proveden snožmo
 • nedokonalá práce paží při odrazu
 • malý rozsah pohybu
 • nezpevněný a nezkoordinovaný doskok

 

Dopomoc : učitel sleduje pohyb cvičenky a dává záchranu cvičence při doskoku – stojí v místě předpokládaného doskoku ze strany a cvičenku uchopí ve výši pasu jednou rukou zepředu a druhou zezadu. Vždy je třeba zajistit bezpečný a nepříliš tvrdý doskok.

 

Seskok s čelným roznožením : po odrazu roznožit čelně, špičky zevnitř. V klesající fázi co snejdříve snožit.

Hlavní chyby: malé roznožení, vysazení

 

Seskok se skrčením přednožmo: po odrazu skrčit přednožmo, bérce a propnuté špičky kolmo k zemi. Trup a hlava vzpřímeny, pak energicky prohnout, vzpažit zevnitř a bezpečný doskok do podřepu.

Hlavní chyby: malé skrčení nohou, bérce šikmo k zemi, ohnutá záda, předklon trupu a hlavy, opožděné napřímení a prohnutí trupu před doskokem.

Seskok přípatmo – „přípatka“: po odrazu ostře pokrčit zánožmo, paže, hlava, trup, stehna tvoří mírný oblouk, boky protlačit vpřed. Trup je prohnut v hrudní a bederní části, hlava v mírném záklonu, kolena a kotníky u sebe. Před doskokem v letu energicky narovnat tělo, mírným vysazením zajistit bezpečný doskok.

 

 • Popište správný nácvik obratů na kladině.
 • Uveďte základní chyby u chůze na kladině.
 • Popište dopomoc při seskocích z kladiny.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 220719 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2033 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání