NEBOJME SE GYMNASTIKY

Kruhy v hupu

Cvičení na kruzích v hupu je velmi oblíbené a přitažlivé v každém věku. Je vhodné a důležité pro rozvoj tělesných a morálních vlastností (odvahy, obratnosti a prostorové orientace (kolektiv, 1983).

Cvičení na kruzích má z biomechanického hlediska částečně odlišný charakter od cvičení na ostatním „pevném“ nářadí. Při tomto typu cvičení se nářadí pohybuje zároveň se cvičencem.

 

Příprava nářadí

Vzhledem k neustálému pohybu žáka během cvičení, a z tohoto důvodu i malé možnosti dopomoci, je nutné důkladně zabezpečit celou plochu pod pohybujícím se nářadím. Pro cvičení na kruzích v hupu je vhodné pod nářadí položit dlouhý koberec doplněný žíněnkami pro místa doskoku (snazší a z hlediska prevence zranění lepší je provádět doskok u záhupu).

 

Důležité je slyšitelné zajištění aretačního zařízení proti nečekanému sesunutí kruhů při každé změně výšky kruhů.

 

Pro cvičení na kruzích používáme magnézium, zabraňuje pocení dlaní, čímž sníží riziko možného „utržení“ z nářadí.

Výška kruhů: cvičenec stojí pod bodem závěsu na plných chodidlech a uchopí kruhy ve vzpažení bez vytažení v ramenou. Při houpání jsou dlaně vytočeny vpřed.

Žáky rozdělíme podle velikosti, abychom nemuseli upravovat stále výšku kruhů.

 

Všechny složitější cviky provádíme nejprve na kruzích v klidu s dopomocí (svis vznesmo, svis střemhlav, shyb), na zemi (leh vznesmo) nebo na mužských bradlech. Je nezbytné, aby žáci zvládli techniku cvičení právě ve statické poloze, teprve poté můžeme s žáky provádět cvičení na kruzích v hupu.

 

Houpání odrazem střídnonož

Vychází z chůze. Cvičenec uchopí kruhy a ustoupí co nejvíce vzad do výponu. Mírným přednožením a krokem vpřed se odrazí střídnonož pod bodem závěsu, tělo je mírně vysazeno. Po odrazu ihned spojí nohy a velkým přednožením protlačí kruhy vpřed, boky a špičky do předkmihu, aby jeho intenzita byla co největší u předhupu (tělo v mírném povysazení), hlava v prodloužení trupu, napjaté paže. Z předhupu pohyb pokračuje do záhupu a nohy do zákmihu. Před středem hupu cvičenec mírně bočně roznoží a odrazí se střídnonož pod bodem závěsu. Okamžitě spojí nohy, mírně přednoží a setrvačností následuje zákmih, který je ukončen v záhupu. Celý trup je mírně prohnutý, hlava mírně zakloněna, paty protlačeny co nejvýše. Ze záhupu se tělo vrací do předhupu, nohy do předkmihu a následuje další odraz.

 

 

Souhra mírného komíhání s houpáním. Pohyb trupu musí být vláčný a plynulý. Je třeba naučit se aktivnímu houpání. Provedení jednotlivých cvičebních tvarů je snazší při větším hupu.

 

Houpání odrazem snožmo

Houpání začínáme odrazem střídnonož, po několika opakováních, kdy získáme dostatečnou výšku hupu, přecházíme do houpání odrazem snožmo.

 

 

U obou možností houpání doporučujeme vymezit pásmo jednoho metru (žíněnkou, křídou), ve kterém bude prováděn odraz.

Rozsah houpání lze zvětšovat energickým přednožením u předhupu, zanožením u záhupu a odrazem nohou.

Hlavní chyby:

 • předčasný nebo opožděný odraz (mimo střed hupu)
 • nedokonalá koordinace houpání a komíhání (hup se nezvětšuje)
 • u předhupu – velké vysazení, předklon hlavy, přílišné prohnutí, záklon hlavy
 • u záhupu – předklon hlavy, vysazení, nebo přílišné prohnutí (v bederní části)
 • celkové uvolnění trupu, pokrčení nebo roznožení nohou, pokrčení a rozvírání paží
 • nesprávná výška kruhů (vysoko, nízko)

 

Houpání zakončíme zmírněním hupu do zastavení, podběhem nebo seskokem do podřepu.

Při podběhu cvičenec místo odrazu při předhupu došlápne na plná chodidla, ztlumí odraz, pustí kruhy a odběhne vpřed po žíněnkách. Dopomoc v tomto případě stojí při předhupu, jsme připraveni zachytit jednou nebo oběma rukama cvičence za trup.

Dalšími možnostmi zakončení cvičení je seskok u záhupu nebo u předhupu. Snazší a  z hlediska prevence zranění je lepší provádět seskok u záhupu. Seskok provádíme v „mrtvém bodě“ záhupu, tělo je vysazeno, nohy směřují kolmo k zemi.

Seskok zákmihem u předhupu je podstatně složitější, je třeba připravit bezpečnou plochu pro doskok a zkušené zachránce, kteří stojí v místě kulminačního bodu záhupu a předhupu (Zítko, 2005).

 

Obraty

Obraty jsou velmi vhodné pro získávání prostorové orientace a zvládnutí pohyblivosti nářadí.

Obratům může předcházet krátká rotační průprava.

Obraty u předhupu a záhupu

Obrat provádíme těsně před mrtvým bodem u předhupu předkmihem, u záhupu zákmihem, energickým otočením hlavy, trupu v ramenou a v bocích. V mrtvém bodě musí být obrat dokončen. Tělo zůstává po obratu u předhupu v zákmihu, u záhupu v předkmihu.

Nacvičujeme nejprve obrat u předhupu a poté u záhupu

 

 

Hlavní chyby:

 • předčasné nebo opožděné provedení bez předkmihu a zákmihu
 • pomalá a nedokonalá práce ramen a hlavy
 • přitažení do shybu
 • roznožení

 

Průpravná cvičení

leh – vzpažit – přednožením obrat

 

Shyb u předhupu

Po odrazu při předhupu je tělo v mírném zákmihu. Energickým předkmihem a přitažením provedeme v mrtvém bodě u předhupu shyb. Tělo je mírně předsunuté před rovinu závěsu, ve shybu jsou kruhy vedle ramen, rovnoběžné s boční rovinou, hřbety rukou vně.

 

 

 

Žákovi může pomoci představa, jako by chtěl nohama kopnout do míče.

Shyb u předhupu provádíme po odraze snožmo.

Hlavní chyby:

 • nedostatečná síla paží pro přitažení a udržení ve shybu
 • nedostatečný předkmih při provádění shybu
 • předčasné nebo opožděné přitažení do shybu

 

Průpravná cvičení:

Houpání ve shybu – kruhy nastavíme po ramena. Ve shybu stojmo ustoupíme co nejvíce vzad a odrazem střídnonož provedeme houpání ve shybu (houpání provádíme v menším rozsahu).

Dopomoc – u předhupu tlakem rukou zezadu přidržíme cvičence ve shybu.

 

Svis vznesmo u předhupu

Provádíme teprve po dokonalém a jistém zvládnutí na kruzích v klidu (průpravou je leh vznesmo na zemi nebo svis vznesmo na mužských bradlech). U předhupu provádíme svis vznesmo energickým předkmihem těsně před mrtvým bodem. Pohyb trupu a nohou je ukončen v mrtvém bodě u předhupu, hlava je mírně předkloněna.

 

 

Svis vznesmo je snazší provádět po odraze snožmo.

 

Hlavní chyby:

 • předčasný nebo opožděný předkmih do svisu vznesmo
 • přetočený svis vznesmo
 • nedostatečný předkmih a tím nedokončený svis vznesmo
 • pokrčené dolní končetiny

Průpravná cvičení:

 • na kruzích v klidu po ramena odrazem snožmo svis vznesmo
 • na kruzích v klidu doskočných u předkmihu svis vznesmo
 • na kruzích v klidu po ramena z rozběhu odrazem střídnonož svis vznesmo u předhupu (shybem, svisem) a houpání ve svisu vznesmo

 

Dopomoc a záchrana:

Vzhledem k pohyblivosti nářadí je dopomoc velmi omezená. Žák provádí jednotlivá cvičení na kruzích v hupu, až po dokonalém zvládnutí průpravných cvičení a daných prvků na kruzích v klidu, případně na hrazdě nebo na mužských bradlech. Učitel slovními pokyny upozorňuje na provedení v přesném okamžiku. V případě seskoku, stojí v místě očekávaného doskoku.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 198384 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1769 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání