ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Dohled nad žáky

V souladu s § 164, odst. 1 písmeno h) školského zákona a § 6, odst. 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb. (pracovní řád), určuje provádění dohledu nad žáky ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům.

Dále jej může rovněž vykonávat v souladu s § 6, odst. 6 téže vyhlášky vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. Tato osoba musí být proškolena a o školení musí být proveden záznam. Školení pedagogického pracovníka i jiného zletilého zaměstnance školy nemusí být pouze jednorázové, ale může být provedeno i na delší časové období. Takto lze například řešit dohled nad žáky během přesunů, odvedení žáků k lékaři v případě drobnějších poranění, kulturní akce apod.

Dohled nad žáky tak může například vykonávat na akci školy zákonný zástupce žáka, je-li s ním sepsána dohoda o provedení práce (v daném případě se pak z něj stává zaměstnanec školy) a je za tím účelem proškolen.

 

Problematika tzv. volné hodiny:

Ne vždy se podaří rozvrh ve škole připravit tak, aby všechny vyučovací hodiny na sebe bezprostředně navazovaly.

Situaci je možné řešit dvěma způsoby:

  • zajištěním dohledu v prostorách, kde žáci volnou hodinu tráví, zletilou osobou v pracovněprávním vztahu ke škole nebo školskému zařízení
  • přerušením vyučování - tzn. že je vyučování ukončeno dopoledne k určité hodině a opět začíná v přesně stanoveném termínu odpoledne. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pak škola nenese za žáky odpovědnost. Na tuto skutečnost však musejí být zákonní zástupci žáka předem písemně upozorněni. Lze to provést tak, že zákonní zástupci se seznámí s rozvrhem hodin svého dítěte a toto potvrdí svým podpisem.

 

Přesto školám doporučujeme, aby dětem rodičů, kteří nemohou zajistit v této době adekvátní péči o své dítě, umožnily pobyt ve školní družině či školním klubu.

Může se také stát, že zákonný zástupce požádá školu o to, aby byl jeho dítěti umožněn pobyt mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve škole. Záleží pak na řediteli školy, jak této žádosti vyhoví a za jakých podmínek. Totéž se týká i pobytu žáků ve škole před vyučováním nebo po vyučování. Jestliže ředitel povolí žákům pobyt ve škole v těchto případech, zabezpečí náležitý dohled (viz vyhláška č. 263/2007 Sb., § 6, odst. 3).

Vykonávání soustavného dohledu nad žáky ukládá rovněž § 2920, 2921 a 2922 nového občanského zákoníku. Tímto ustanovením zákona by se měli řídit i vedoucí různých zájmových kroužků či trenéři sportovních oddílů.

 

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání:

§ 2920
(1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu.

(2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.

 

§ 2921
Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

 

§ 2922
Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání