ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

LITERATURA

 • ČERNÁ, L. et al. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních. Brno : MŠMT, 2004. ISBN 80-85022-29-X
 • ČERNÁ, L., KUBÍKOVÁ, Z. Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách. Elportál.l,Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. 2011.
 • JANÁKOVÁ, A. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Olomouc : ANAG, spol. s. r. o, 2008. ISBN 978-80-7263-474-3
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc a jak ji učit. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 47 s. ISBN 978-80-210-4823-2.
 • PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • VALENTA, J. Školské zákony s komentářem a prováděcí předpisy. Olomouc : ANAG, spol. s. r. o, 2005. PhDr.Jiří Valenta  ISBN 80-7263-265-5 5. rok vydání 2005
 • Bezpečnost a hygiena práce . 2009 - 2010.  ISSN 0006-0453. Index 48  104.
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice . 2001 [online].[cit. 2009-04-22].
  Dostupný z: < http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf >
 • Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 2007 [online]. [cit. 2009-05-28].
  Dostupný z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady... >.
 • Rámcově vzdělávací programy pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. 100 s. ISBN 978-87000-11-3.
 • Úspěšný trenér. Edited by Rainer Martens, Translated by Ivan Soulek. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 501 s.: il. ISBN 80-247-1011-0.
 • http://www.vlekychotoun.cz/fis_pravidla.pdf
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání