ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Úrazy. Odškodňování úrazů. Šetření úrazů. Spoluúčast školy.

Odpovědnost za škodu na zdraví a na věcech, která vznikla úrazem, nese škola, školské zařízení a to v případech, stane-li se úraz při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

 

Zejména:


v době vyučování, v době přestávek mezi vyučovacími hodinami, při cestě do zařízení školního stravování, na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích, exkurzích a přehlídkách (v souladu s rozhodnutím ředitele školy).


Důležité:

Školní úrazy jsou řešeny v zákoně č. 561/2004 Sb. §29 a ve vyhlášce č. 64/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

 

 


POZNÁMKA

  • je-li zřizovatelem jídelny škola, zodpovídá za případný úraz nebo poškození zdraví stravujících se žáků;
  • dochází-li žáci do jídelny jiného právního subjektu, tento právní subjekt zodpovídá za úraz nebo poškození zdraví ve svých prostorách.

 

Odškodňování úrazů


Odškodňování
školních úrazů se provádí v souladu s § 391 zákoníku práce.

 

§ 391

(1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

 

(2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

 

AKTUALIZACE, 2020:

Zákon č. 366/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost 1. 6. 2020 

(2)  Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

 

(3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu.

 

(4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

 

(5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.


Doporučujeme, aby škola byla pro tyto případy pojištěna! Před uzavřením smlouvy by se měla škola důkladně seznámit s obsahem smlouvy a vyžádat si případné vysvětlení pojmů.

Některé školy řeší pro jistotu uzavření smlouvy za přítomnosti právníka.


Důležité:

Nemá-li škola uzavřenou pojistku, je povinna provést odškodnění z vlastních prostředků!

Šetření úrazu

Doporučujeme, aby škola příčiny a okolnosti vzniku úrazu šetřila a to spolehlivě a důkladně, aby ani v budoucnu nevznikly pochybnosti o tom, za jakých okolností a z jakých příčin se úraz stal a kdo porušil právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

V rámci zjišťování příčin a okolností vzniku úrazu si písemně nechala vyhotovit svědecké výpovědi žáků i zúčastněných osob. Na základě těchto výpovědí, pokud je něco nejasné, provedla rekonstrukci úrazu a následně rozhodla, zda se jedná o školní úraz a došlo-li k němu při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

Mnohdy se šetřením dospěje k závěru, že se nejedná o školní úraz, i když je zapsán v knize úrazů. V takovém případě se tato skutečnost zapíše do poznámek a úraz se neodškodňuje!

V praxi se totiž setkáváme s různými případy, kdy zákonní zástupci trvají na tom, že k úrazu došlo při výchově a vzdělávání a žádají odškodnění.

 

PŘÍKLAD Z PRAXE

Žáci druhého stupně základní školy dojížděli autobusem do školy do sousední obce. Po skončení vyučování tedy odcházeli na autobusovou zastávku. Zde, jak se později zjistilo, došlo ke vzájemnému napadení a rvačce spolužáků. Jeden z nich utrpěl závažný úraz a musel být hospitalizován. Rodiče poškozeného se ve škole domáhali odškodnění a tvrdili, že k úrazu došlo v hodině tělesné výchovy při běhu v nedalekém lese. Vyučující si nebyl vědom toho, že by mu postižený nebo jeho spolužáci na konci hodiny tělesné výchovy hlásili úraz, a tudíž se bránil. Nakonec se vše vysvětlilo a rodičům žáka bylo sděleno, že se nejedná o školní úraz.

 

Žákovi, který utrpěl úraz, náleží v souladu s § 217c, § 217d a § 271e zákoníku práce náhrada za:

  • bolest a ztížení společenského uplatnění – v souladu s NV č. 276/2015 příslušný lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného, po skončeném léčení vystaví poškozenému posudek o bolestném; jeden bod je za 250 Kč; ztížení společenské uplatnění rovněž provede lékař a zahajuje se zpravidla po uplynutí jednoho roku od úrazu (např. komplikované zlomeniny, úrazy hlavy, páteře);
  • účelně vynaložené náklady s léčením – tyto přísluší tomu, kdo náklady vynaložil; jsou to nejčastěji: náklady za vystavení posudku o bolestném, doplatky za léky a lékařské výkony, náklady na ošetřování poškozeného, příplatek na dietní stravování, cestovné, apod.;
  • věcnou škodu – věcnou škodou rozumíme věci zničené nebo neopravitelně poškozené při úrazovém ději, které jsou v osobním vlastnictví poškozeného (hodinky, brýle, oděv potřísněný krví nebo poškozený, zlomené lyže, poškozené kolo, atd.) Hradí se cena těchto předmětů po odpočtu opotřebení. Jestliže se dají věci opravit, hradí se jejich oprava.

Žákům a studentům nenáleží pouze ztráta na výdělku.

 

Spoluúčast školy

Mnoho škol má ve smlouvě s pojišťovnou, která za ni provádí odškodnění, spoluúčast. Často je tomu tak proto, že v této škole dochází k velkému počtu úrazů. Je tedy nutné, aby škola tuto finanční spoluúčast poškozenému v plné výši vyplatila.


Spoluúčast
požaduje příslušná pojišťovna ale i z jiných důvodů. Škola by se tedy měla ve vlastním zájmu snažit o to, aby její finanční spoluúčast byla co nejmenší.

 

Důležité:
Nelze nechat podepsat zákonného zástupce, že se zříká finančního plnění vypláceného školou či školským zařízením!

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání