Manuál studenta, odkazy

Imatrikulační slib při vstupu do akademické obce

„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Masarykovy univerzity, že vynaložím veškeré své úsilí, abych dosáhl(a) vysokého stupně odborných znalostí a dovedností. Slibuji, že budu veškerým svým jednáním usilovat o uchování dobrého jména Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil(a) její dobrou tradici.“

Omluvenky

Student vkládá omluvenku ( IS MU - Student - Během studia/Studium - Úřadovna - Podání nové žádosti – Bc. a NMgr. omluvení nepřítomnosti ) nejpozději do 5 dnů od začátku nepřítomnosti studenta ve výuce, později dodané omluvenky nejsou akceptovány.

Předpokladem pro objektivní posouzení nepřítomnosti je čitelná kopie vložená jako příloha.

Uznává se:
- lékařská zpráva s uvedením začátku léčení a předpokládaným koncem (pokud je to možné)
- sportovní reprezentace, tzn. nominační dopis na závody nebo potvrzení sportovního svazu
Neuznává se:
- osobní nedoložitelné důvody
- krátkodobé objednané návštěvy lékaře (např. zubař)
- sportovní aktivity na úrovni klubů
V případech, kdy není omluvenka uznána se může student individuálně omluvit vyučujícímu a záleží na jeho posouzení situace, zda omluvu akceptuje.
V případě plánovaných návštěv lékaře, které nebylo možno dohodnout na termín mimo výuku, student předem informuje vyučující a dohodne se na možnostech náhrady své neúčasti.

Lékařská péče pro studenty

Lékařskou MU je MUDr. Věra Přibylová, v současné době přijímá nové pacienty a je možné se u ní registrovat.
Neregistrované studenty ošetřuje pouze v případech akutní potřeby lékařského ošetření, čímž se rozumí úraz, vznik akutního onemocnění nebo akutní zhoršení zdravotního stavu. V případě akutní potřeby navštívit ordinaci MUDr. Přibylové na ul. Slovákova 11 (do 10 minut pěšky ze zastávky Česká (tj. od Rektorátu MU) nebo do 5 minut ze zastávky Smetanova) doporučujeme předem kontaktovat telefonicky ordinaci na tel. 545 216 962. Ordinace se nachází ve 4. patře (výtah), je trvale uzamčena – po zazvonění sestra dálkově otevírá vstupní dveře do ordinace.
Aktuální ordinační hodiny naleznete na https://mudr-vera-pribylova.modernilekar.cz/.
Upozorňujeme, že studenti, kteří nejsou pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven působících v České republice, si musí sami uhradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti.
V případě ostatních akutních stavů, úrazů a onemocnění studenti vyhledají svého praktického lékaře nebo lékařskou pohotovost. MUDr. Věra Přibylová nevystavuje studentům potvrzení o nemoci nebo nevolnosti za účelem omluvení studentů z výuky.

Potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře

Studenti se při zápisu do studia zavázali pravidelně obnovovat platnost prohlídky tělovýchovným lékařem v intervalu 12 měsíců.
Na žádost vyučujícího je student povinen ve výuce předložit platné potvrzení tělovýchovného lékaře.
Obnovené potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře se nedokládá na studijní oddělení, student je uchovává u sebe.
Formulář potvrzení/posudku pro studenty není předepsán.

Manuál pro studenty

Praxe studentů

Řády

Odkazy