Státní závěrečné zkoušky

1. Přihlášení k SZZ

Studenti se k SZZ a obhajobám přihlašují písemně (viz formulář přihlášky)
a elektronicky (v ISu - Rozpisy)
               a) dle studovaného oboru
               b) obhajoba dle katedry vedoucího práce.
Návod na přihlášení v IS

Přihlášení potvrdí studijní oddělení FSpS na základě odevzdané přihlášky na studijní oddělení v termínu dle harmonogramu SZZ.

2. Podmínky pro přístup k SZZ

Při prvním přihlášení (první termín SZZ) musí student ve stejném semestru vykonat jak obhajobu, tak i ostatní části SZZ (platí i pro dvouoborová studia).

SZZ může konat studenti, kteří do termínu stanoveném v harmonogramu:

 • dosáhnou celkového počtu kreditů za celé studium (Bc. 180, NMgr. 120)
 • a splní všechny povinné předměty dle kontrolní šablony v ISu (Student - Kontrola průchodu studiem )
 • a splní všechny opakovaně zapsané předměty v aktuálním semestru.

3. Předměty SZZ, okruhy otázek

Přehled předmětů SZZ dle oborů a okruhy otázek k SZZ jsou studentům dostupné v IS.

4. Termín vykonání SZZ

Termín je zveřejněn v Rozpisu (pro semestr Jaro 2019 bude zveřejněn 27.5.2019 od 13 hodin)
a pro studenty také v IS - Student - Termíny SZZ.

5. Promoce

Slavnostní předání diplomů se koná v aule MU (Právnická fakulta, Veveří 70, Brno).

Pro rok 2019 jsou stanoveny termíny: 13.3., 11.7. (pouze Bc.), 12.7. (pouze NMgr.)

Na promoci se studenti přihlašují pouze přes Obchodní centrum.

Absolventi, kteří se nemohou promoce zúčastnit si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FSpS.

Promoční slib absolventů: „Slavnostně slibuji, že ve své odborné i praktické činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti. Při veškeré své činnosti budu dbát především na rozvoj vzdělanosti ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost a svou přízeň naší alma mater Masarykově univerzitě a její Fakultě sportovních studií, na níž jsem dosáhl(a) vysokoškolského vzdělání.“

6. Po absolvování studia

Absolventi jsou povinni nahlásit každou změnu své zdravotní pojišťovně. Potvrzení o absolvování studia obdrží absolventi při převzetí diplomu nebo na vyžádání na studijním oddělení FSpS.

Studium je ukončeno dnem vykonání SZZ (nikoli až dnem převzetí diplomu).

7. Časté dotazy k SZZ a promoci


Předpisy, pokyny

Směrnice děkana FSpS č. 14/2017 Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška v bakalářském a magisterském studiu (platné od 1.1.2018)

Směrnice děkana FSpS č. 11/2017 Pokyny k vypracovani závěrečných prací

 • Od semestru Podzim 2017 se citace uvádí dle normy ČSN ISO 690.
 • Studenti odevzdávají 2 ks vyvázané práce v pevný deskách sekretářce katedry, pod kterou přísluší vedoucí práce.
  Studenti MAN s vedoucím práce z ESF odevzdávají práci na KSVM.
  Studenti se závěrečnou prací v anglickém jazyce odevzdávají na studijní oddělení FSpS.
   
 • Jak citovat (KUK MU)

Opatření děkana FSpS č. 4/2014 Vedoucí a oponenti závěrečných prací


Stipendium za práci v anglickém jazyce

Za závěrečnou práci odevzdanou na FSpS v anglickém jazyce si student může požádat o stipendium, to získá, obhájí-li práci s hodnocením A-D. Více informací ve směrnici děkana č. 14/2016.