Státní závěrečné zkoušky

Důležité! - ZMĚNA SZZ JARO 2020
Studenti si mohou vybrat mezi termínem v červnu a v září.

1. Přihlášení k SZZ

Studenti se k SZZ a obhajobám přihlašují v semestru Jaro 2020 výhradně elektronicky (v ISu - Rozpisy)
               a) dle studovaného oboru (ASAK a TV45 v případě SZZ z druhého oboru i k SZZ na druhé fakultě)
               b) obhajoba dle katedry vedoucího práce (termín se musí shodovat s předmětovou částí - SZŘ čl. 24/8).
Návod na přihlášení v IS (body 4,5,6 pro Jaro 2020 neplatí)

Přihlášení v ISu potvrdí studijní oddělení FSpS a založí studentovi archiv závěrečné práce.

Závěrečné práce se odevzdávají v Jaře 2020 pouze elektronicky do ISu - archiv závěrečné práce, název práce musí odpovídat tématu závěrečné práce v IS. Vytištěné práce nejsou požadovány. Nápověda jak vložit práci do archivu.


Studenti dvouoborového studia ASAK a TV45: Pedagogická fakulta respektuje termíny přihlašování FSpS. Stačí se přihlásit k SZZ na kmenové fakultě, tedy FSpS. Výjimku tvoří studenti, kteří na PdF mají i obhajobu, zde platí termín odevzdání práce stanovený harmonogramem PdF.
U ostatních fakult je třeba kontaktovat studijní oddělení nebo příslušný ústav a přihlásit se k SZZ dle pravidel dané fakulty.

Pokud chcete konat SZZ i z druhého oboru, je třeba se k SZZ z druhého oboru také přihlásit. Přihlašujete se v předmětových částech FSpS, tyto rozpisy jsou zařazeny na konci všech oborů.


Harmonogram SZZ

HMG-JS20


Pokud si vyberu termín SZZ v září pro Bc. SZZ, budu moci nastoupit do NMgr. studia?
ANO, budete moci nastoupit. Každý, kdo bude přijat, bude moci ke studiu nastoupit, pokud bude schopen doložit Bc. diplom do zahájení výuky (5.10.2020).


2. Podmínky pro přístup k SZZ

Při prvním přihlášení (první termín SZZ) musí student ve stejném semestru vykonat jak obhajobu, tak i ostatní části SZZ (platí i pro dvouoborová studia).

SZZ může konat studenti, kteří do termínu stanoveném v harmonogramu:

  • dosáhnou celkového počtu kreditů za celé studium (Bc. 180, NMgr. 120)
  • a splní všechny povinné předměty dle kontrolní šablony v ISu (Student - Kontrola průchodu studiem )
  • a splní všechny opakovaně zapsané předměty v aktuálním semestru.

3. Předměty SZZ, okruhy otázek

Přehled předmětů SZZ dle oborů a okruhy otázek k SZZ jsou studentům dostupné v IS.

4. Termín vykonání SZZ

Termín se zveřejňuje v Rozpisu (pro semestr Jaro 2020 bude zveřejněn 25. 5. 2020 od 13 hodin)
a pro studenty také v IS - Student - Termíny SZZ.

5. Promoce

Slavnostní předání diplomů se koná v aule MU (Právnická fakulta, Veveří 70, Brno).

Pro rok 2020 jsou stanoveny termíny: 9. 7. bakaláři a 10. 7. magistři.

Na promoci se studenti přihlašují v IS - Rozpisy, poplatek uhradí přes Obchodní centrum.

Absolventi, kteří se nemohou promoce zúčastnit si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FSpS.

Promoční slib absolventů: „Slavnostně slibuji, že ve své odborné i praktické činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti. Při veškeré své činnosti budu dbát především na rozvoj vzdělanosti ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost a svou přízeň naší alma mater Masarykově univerzitě a její Fakultě sportovních studií, na níž jsem dosáhl(a) vysokoškolského vzdělání.“

6. Po absolvování studia

Absolventi jsou povinni nahlásit každou změnu své zdravotní pojišťovně. Potvrzení o absolvování studia obdrží absolventi při převzetí diplomu nebo na vyžádání na studijním oddělení FSpS.

Studium je ukončeno dnem vykonání SZZ (nikoli až dnem převzetí diplomu).

7. Časté dotazy k SZZ a promoci


Předpisy, pokyny

Směrnice děkana FSpS č. 14/2017 Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška v bakalářském a magisterském studiu (platné od 1.1.2018)

Směrnice děkana FSpS č. 11/2017 Pokyny k vypracovani závěrečných prací

  • Od semestru Podzim 2017 se citace uvádí dle normy ČSN ISO 690.
  • Jak citovat (KUK MU)

Opatření děkana FSpS č. 4/2014 Vedoucí a oponenti závěrečných prací


Stipendium za práci v anglickém jazyce

Za závěrečnou práci odevzdanou na FSpS v anglickém jazyce si student může požádat o stipendium, to získá, obhájí-li práci s hodnocením A-C. Více informací ve Opatření děkana FSpS č. 9/2020