Stipendia FSpS MU

Zpráva o stipendiích vyplacených za Fakultu sportovních studií za rok 2018.

 

V souladu se Stipendijním řádem MU a  se směrnicemi děkana FSpS pro přidělování stipendií FSpS MU může fakulta vyplácet stipendia v následujících programech:

1) Stipendium pro studenty v tíživé sociální situaci

 • Určeno k částečnému (možno i plnému) pokrytí mimořádných nákladů spojených se studiem na FSpS (např. povinné kurzy).
 • Upravuje směrnice děkana č.2/2009.
 • Student žádá sám, volnou formou, na studijním odd. Nutno doložit doklad o zaplacení kurzu + doklad dokazující tíživou sociální situaci viz článek 3. Koeficient násobku životního minima je stanoven na hodnotu 2,4.

2) Stipendium na podporu mobility

 • Určeno pro studenty, kteří část studia absolvují v zahraničí.
 • Upravuje směrnice děkana č.8/2013.
 • Žádost doručí studenti Ing. Zuzaně Pelánkové osobně nebo mailem pelankova@fsps.muni.cz, formulář a podrobnější informace najdete na stránkách mobility studentů.

3) Prospěchové stipendium

 • Určeno pro vynikající studenty bakalářských a magisterských studijních oborů FSpS, kteří dosáhli průměru za semestr do 1,5 vč.
 • Upravuje směrnice děkana č. 4/2016.
 • Student podává žádost přes agendu v Úřadovně v ISu k datům uvedeným v článku 4, podmínky pro přiznání jsou uvedeny v článku 3.

4) Stipendium za sportovní reprezentaci

        a) Stipendium je přiznáno studentům FSpS za sportovní reprezntaci MU na akadamických i dalších soutěžích. Upravuje směrnice děkana č. 1/2017 .
        b) Stipendium za České akademické hry a akademické soutěže navrhuje na žádost studentů RNDr. Eva Slonková, mail: slonkova@fsps.muni.cz.

5) Tvůrčí stipendium

 • Stipendium lze přiznat studentovi FSpS MU a v případech hodných zvláštního zřetele i studentovi MU, který se podílí na přípravě projektů, grantů a jiných podkladů, vyžadujících tvůrčí přístup, a nebo za dosažení vědeckých výzkumných, publikačních, vývojových nebo uměleckých výsledků.
 • Upravuje směrnice děkana č. 2/2017.
 • Stipendium musí být navrženo vedoucím katedry FSpS MU nebo řešitelem projektu.

6) Mimořádné stipendium

 • Určeno studentům, kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí pořádaných FSpS MU a ocenění studentů FSpS MU v případech hodných zvláštního zřetele.
 • Upravuje směrnice děkana č.3/2017..
 • Stipendium musí být navrženo vedoucím katedry FSpS MU.

7) Stipendijní program na podporu závěrečných prací v cizím jazyce

 • Stipendium pro studenty a absolventy FSpS MU, kteří napíší a úspěšně obhájí závěrečnou práci psanou v anglickém jazyce.
 • Upravuje směrnice děkana č.14/2016
 • Stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, kterou student dodá ve formě vyplněného formuláře na studijní oddělení FSpS zároveň s přihláškou k SZZ, nejpozději v den obhajoby závěrečné práce.

8) Stipendijní program na podporu vynikajících závěrečných prací

Další stipendia na MU:

A) Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok každý, kdo splní podmínky pro jeho přidělení, a to bez ohledu na to, zda bydlí na koleji nebo na privátě.

Žádá se elektronicky prostřednictvím ISu, stipendium řeší rektorát MU.

B) Sociální stipendium

Sociální stipendium je určeno pouze pro studenty, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu.

Žádá se elektronicky v ISu a zároveň písemnou formou, stipendium řeší rektorát MU.

C) Stipendium na podporu studentských aktivit

Stipendijní program rektora k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit je určen na podporu aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně překračují rámec univerzity a nejsou pouze úzce oborově omezeny. Více informací viz stipendijní program.

D) Stipendium na podporu studentů v tíživé životníní situaci

Stipendijní program rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci je určen na podporu studentů, kteří se ocitli v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci. Žádost o stipendium se podává prostřednictvím studijního odboru Rektorátu MU


Případné dotazy zodpovídá Mgr. Zora Poppová, poppova@fsps.muni.cz, tel. 549 49 2016