Ukončení studia

Státní doktroská zkouška
Obhajoba disertační práce
Termíny pro podávání přihlášek

 

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) zahrnuje prověření znalostí ze široké problematiky Kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu v Kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti z interdisciplinárních oborů:

 • antropomotorika a biomechanika
 • fyziologie, sportovní medicína
 • psychologie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu

 

Průběh SDZ
Průběh státní doktroské zkoušky je upraven v čl. 32 SZŘ.

Podmínky pro podání přihlášky k SDZ
1. Splnění všech povinností stanovených podle čl. 30 odst. 1 a odst. 4 SZŘ:

 • úspěšné ukončení dvou semestrálních předmětů prokazujících kompetence v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro obor (čl. 30 odst. 4 b) SZŘ)
 • úspěšné absolvování všech předmětů předepsaných individuálním studijním plánem jakožto předměty zahrnuté v čl. 30 odst. 4 SZŘ

2. Zapsání předmětu d040 Příprava disertační práce V nejpozději v semestru, ve kterém bude student podávat přihlášku k SDZ

Přihlášku podává uchazeč na předepsaném formuláři prostřednictvím oddělní vědy a výzkumu společně s těmito přílohami:

 • 10 výtisků tezí DP
 • odborný životopis
 • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění

Požadavky na teze disertační práce

 

Obhajoba disertační práce

Disertační práci (DP) student předkládá před uplynutím maximální doby studia. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.
DP je psána v českém jazyce nebo v souladu s rozhodnutím Oborové rady ve slovenském jazyce. Disertační práce může být i bez souhlasu oborové rady vždy předložena v anglickém jazyce.

 

Průběh obhajoby DP
Průběh obhajoby disertační práce je upraven čl. 32 SZŘ.

Podmínky pro podání přihlášky k obhajobě DP
Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je:

 • předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo
 • současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce; v tomto případě se obhajoba práce a státní doktorská zkouška konají v jednom dni

Přihlášku podává uchazeč na předepsaném formuláři prostřednictvím oddělní vědy a výzkumu společně s těmito přílohami:

 • 2 výtisky disertační práce a její předchozí zadání do IS MU (čl. 30 odst. 4 SZŘ),
 • 10 výtisků abstraktu DP
 • stanovisko školitele k disertační práci
 • odborný životopis
 • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění

Požadavky na disertační práci
Požadavky na abstrakt DP

 

Termíny pro podání přihlášky k SDZ a obhajobě DP

Jarní semestr - vždy do 30. 4. daného akademického roku.
Podzimní semestr - vždy do 31. 10. daného akademického roku.

Přihlášky podané po výše uvedených termínech budou akceptovány pro následující semestr.

Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je studium řádně ukončeno.