Fyzioterapie

Pomáhat předcházet i léčit.

Co se naučíte

Popis oboru

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium fyzioterapie pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?
 • Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?
 • Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?
 • Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?
 • Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní obor?
 • Přitahuje vás práce se sportující populací?
 • Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?
 • Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat a vysvětlit v souladu s obory kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd základní teoretické a metodologické poznatky z oboru léčebné a preventivní rehabilitace;
 • na základě teoretických znalostí prakticky aplikovat diagnosticko-terapeutické přístupy a metody;
 • vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diferenciální diagnostiky klíčový problém a na základě poznatků v souvislostech navrhnout a aplikovat terapeutický plán;
 • u pacientů s konkrétní diagnózou generovat a obhájit zvolený diagnosticko-terapeutický postup komprehenzivní rehabilitace a nést za něho plnou zodpovědnost;
 • navrhnout preventivní nebo terapeutický pohybový program pro klienty z řad závodních i nezávodních sportovců všech věkových skupin zdravé i hendikepované populace;
 • na základě svých odborných znalostí a dovedností se podílet na integraci hendikepovaných spoluobčanů a na zlepšení kvality jejich života;
 • popsat pravidla a zásady etického chování a jednání v rámci poskytování péče o své klienty a pacienty;
 • uplatnit základní poznatky vědecké metodologie a v rámci výzkumného projektu navrhnout a vypracovat model případové studie.

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Praxe

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

Další informace

http://www.fsps.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi bakalářského studijního oboru fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

„Studium mi dalo spoustu cenných zkušeností, které denně zúročuji v praxi. Spolupracuji se slovenským národním para hokejovým týmem, takže jsem o roli fyzioterapeuta v týmu psala i bakalářskou práci a rozhodla se ji udělat v angličtině. Hodně mě baví výzkum a určitě v něm budu pokračovat.“

Zuzana Kršáková Zuzana Kršáková
absolventka, fyzioterapeutka a spolupracovnice slovenského národního para hokejového týmu
;

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Písemný test z biologie, chemie a fyziky v rozsahu osnov pro gymnázia

Zaměření testů:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 31.3.2020 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Oborový test biologie, chemie, fyziky - maximum 40 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,4

 2. Praktická přijímací zkouška - Jacikův test - maximum 10 bodů

Oborové zkoušky
Písemný test Fyzioterapie

Oborový písemný test z biologie, chemie a fyziky v rozsahu osnov pro gymnázia.

Test se uskuteční v neděli 26. dubna 2020 v Brně. Test není v kolizi s TSP, bude zajištěna možnost konání obou testů.

Test z roku 2019 je zveřejněn na www stránkách FSpS: https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf

  Zaměření testu:
 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, kmity a vlny, molekulová fyzika a termika, elektřina a magnetismus, optika, kvantová fyzika

Test je složen celkem z 60 otázek (3 oblasti, každá oblast 20 otázek) s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 body, nezodpovězená otázka 0 body. Označení více odpovědí je považováno za chybnou odpověď.

Na test je vymezen čas 50 minut.

Výsledek bude přepočítán na percentily.

UPOZORNĚNÍ: Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu předkládají při zápisu do studia doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.

TV Jacikův test

Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.

Termín: jeden ze dnů 18. - 19. dubna 2020. Praktická zkouška z TV (všechny předepsané disciplíny) se uskuteční v jednom dni.

Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.

Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.

Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.

Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.

Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/videa-TV-966.html

Jacikův test - počet poloh muži body Jacikův test - počet poloh ženy
< 48 0 < 38
49 0,1 39
50 0,3 40
51 0,4 41
52 0,6 42
53 0,7 43
54 0,9 44
55 1 45
56 1,2 46
57 1,4 47
58 1,5 48
59 1,7 49
60 1,8 50
61 2 51
62 2,1 52
63 2,3 53
64 2,4 54
65 2,6 55
66 2,8 56
67 2,9 57
68 3,1 58
69 3,2 59
70 3,4 60
71 3,5 61
72 3,7 62
73 3,9 63
74 4 64
75 4,2 65
76 4,3 66
77 4,5 67
78 4,6 68
79 4,8 69
80 4,9 70
81 5,1 71
82 5,3 72
83 5,4 73
84 5,6 74
85 5,7 75
86 5,9 76
87 6 77
88 6,2 78
89 6,4 79
90 6,5 80
91 6,7 81
92 6,8 82
93 7 83
94 7,1 84
95 7,3 85
96 7,4 86
97 7,6 87
98 7,8 88
99 7,9 89
100 8,1 90
101 8,2 91
102 8,4 92
103 8,5 93
104 8,7 94
105 8,9 95
106 9 96
107 9,2 97
108 9,3 98
109 9,5 99
110 9,6 100
111 9,8 101
> 112 10 > 102

X Posudek tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Potvrzení/posudek vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.

Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2019, nejpozději v březnu 2020.

Potvrzení vloží uchazeč nejpozději do 31. 3. 2020 do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Vzorový formulář posudku o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/posudek_TVL_FSpS.docx

Uchazeči, který posudek nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

Prohlídku můžete absolvovat na jakémkoli pracovišti tělovýchovného lékaře (viz odkaz níže) nebo na Fakultě sportovních studií v Laboratořích sportovní diagnostiky FSpS.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).

ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).

Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzioterapie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština