Zápis do studia

Doložení konverze maturitního vysvědčení: do 30. 6. 2024 do e-přihlášky (dodatečně přijatí uchazeči do 31. 8. 2024)

Termín zápisu: 5.–21. 7. 2024 (dodatečně přijatí uchazeči 5.–15. 9. 2024)
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)

Jak a do kdy musím dodat maturitní vysvědčení?

Do 30. 6. 2024 (dodatečně přijatí do 31. 8. 2024) je nutné do e-přihlášky vložit:
 • konvertované maturitní vysvědčení, to znamená ověřený elektronický dokument. Konverze dokumentu provádí Czechpointy (např. Česká pošta). Konverze stojí 30,- Kč, tedy stejně jako běžná ověřená kopie. Máš-li více studií stačí ti jedna konverze, kterou můžeš opakovaně použít.
 • uchazeči programu Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.

Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou (maturitní vysvědčení) dodáváte konverzí dokumentu do e-přihlášky. Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

POZOR! Nedoložení maturitního vysvědčení do 30. 6. 2024  (u dodatečně přijatých do 31. 8. 2024) znamená, že o studium nemáte zájem a fakulta vystaví rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Postup pro vložení konverze maturitního vysvědčení:

a) Vstupte do své e-přihlášky

b) Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části „Chcete něco doplnit nebo změnit?“ – „Studium, zkoušky a dokumenty“.

c) Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte konvertované maturitního vysvědčení, tedy soubor, který si po konverzi stáhnete. 

d) Dokument vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor přetáhněte myší do vyznačeného pole. Nezapomeňte na stránce dole vložení souboru potvrdit kliknutím na ULOŽIT.

Maturita v září

Uchazeč může obdržet rozhodnutí o přijetí a být zapsán do studia až po předložení maturitního vysvědčení, což musí předcházet zahájení výuky na VŠ (16. 9. 2024).

V případě, že budete konat maturitní zkoušku v opravném termínu a obdržíte maturitní vysvědčení před začátkem výuky na VŠ, pak prosím kontaktujte studijní oddělení e-mailem.
Studijní oddělení bude požadovat potvrzení SŠ o termínu maturitní zkoušky a potvrzení, že maturitní vysvědčení bude vydáno do 13. 9. 2024 do 12 hodin. Žádost o takový termín s potvrzením SŠ je nutné vložit do e-přihlášky do 30. 6. 2024 (dodatečně přijatí do 31. 8. 2024).

Postup při zápisu absolventů zahraniční střední školy ke studiu na MU.

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí, ale Česká republika má uzavřenou ekvivalenční dohodu se:

 • Slovenskou republikou
 • Maďarskem (od 6. 5. 2004)
 • Polskou republikou (od 16. 1. 2006)
 • Republikou Slovinsko (od 12. 9. 1989)
 • Spolkovou republikou Německo (od 23. 3. 2007)

není nutné dokládat Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (u standardní maturitní zkoušky složené na slovenské střední škole není nostrifikace nutná), dokládá se kopie maturitního vysvědčení včetně úředně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení) .

Absolventi zahraničních středních škol předkládají při zápisu ke studiu:

 • vzdělání ze Slovenské republiky: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení bez úředního překladu.
 • Evropský bakalaureát (Evropská maturita, European Baccalaureate): úředně ověřenou kopii osvědčení o Evropském bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných v českém nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
 • ostatní:
  • buď úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s úředně ověřenou kopií nostrifikační doložky o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice,
  • nebo úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice (týká se zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou bilaterální smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), vydaných krajskými úřady (odbory školství),
  • nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení).
  • Tento postup se vztahuje rovněž na držitele „International Baccalaureate Diploma“.

Žijete na Slovensku, střední školu jste vystudoval/a v zahraničí (mimo ČR) a nechal/a jste si středoškolské vzdělání na Slovensku nostrifikovat?

Bohužel není možné používat na území České republiky nostrifikaci Vašeho středoškolského vzdělání, která byla vyhotovena ve Slovenské republice. To znamená, že nostrifikace Vašeho středoškolského vzdělání neplatí na území České republiky. Nostrifikace platí pouze na území daného státu, kde byla nostrifikace provedena (tj. kde bylo vydáno osvědčení o uznání zahraničního středoškolského vzdělání). Ani navzdory existenci smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou republikou „Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice“ nelze používat osvědčení o uznání Vašeho středoškolského vzdělání na území České republiky (tato smlouva se týká pouze dokladů o vzdělání absolvovaném v České nebo Slovenské republice vydaných v České republice nebo Slovenské republice a nevztahuje se na osvědčení o uznání zahraničního vzdělání).

Proces uznání zahraničního vzdělání

Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

 • Nostrifikace (bod B na webové stránce) je platná v celé ČR, žádosti přijímají Krajské úřady dle místa trvalého pobytu žadatele a vydávají doklad o uznání zahraničního vzdělání, který v budoucnu uplatníte u zaměstnavatelů nebo při jednání s úřady.

 • O ověření předchozího vzdělání je možné požádat fakultu, o ověření není vydán žádný doklad a je platné pouze pro přijímací řízení v daném roce a na dané fakultě. Dokládají se shodné dokumenty jako při nostrifikaci. O ověření je možné požádat až poté, co uchazeč obdrží návrh na přijetí ke studiu.

 

Kdy probíhá zápis a jak se zapíši do studia?

Zápis do studia probíhá 5.–21. 7. 2024 (dodatečně přijatí 5. - 15. 9. 2024) v aplikaci E-přihláška.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na FSpS MU.

1. Ve své e-přihlášce nově najdete od 5. 7. 2024 (dodatečně přijatí od 5. 9. 2024) tlačítko „Zapsat se do studia“.

2023 Distanční zápis

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 1. Souhlas se zápisem do studia
 2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Bez popisku

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko „Zapsat do studia“, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a zapište, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknou na tlačítko „ověřit totožnost“.

Bez popisku

Jak se „ztotožním“?

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do zahájení výuky, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Proces „ztotožnění“ bude na FSpS probíhat přes Identitu občana:

Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

V případě, že Vám nefunguje ztotožnění přes portál občana, kontaktujte studijní oddělení FSpS.

 

Kdy se mohu vyfotografovat?

Fotografie studenta je nezbytná pro vystavení průkazu studenta.

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Jak získám potvrzení o studiu

Poté, co se zapíšete do studia a ztotožníte se, přihlašte se do Informačního systému MU pomocí UČO a primárního hesla.

Postupujte následovně:
Student → Během studia → Potvrzení o studiu

Klikněte na tlačítko „Vystavit potvrzení“.

Více informací v Nápovědě v IS MU.

Co musím udělat po zápisu

Objednat průkaz studenta

Průkaz studenta je nutné objednat a uhradit stanovenou cenu nejpozději do začátku výuky (16. 9. 2024) následujícím způsobem:

Průkaz studenta objednáváte v Obchodním centru MU (je nutné přihlášení do IS):

 • Studenti prezenční formy objednávají ISIC průkaz (ti, kteří nechtějí poskytnout osobní údaje a studentské slevy Průkaz studenta prezenčního studia).
 • Studenti kombinované formy objednávají Průkaz studenta kombinovaného studia.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena.

Průkaz není možné objednat, pokud nemáte v IS MU fotografii.
Jakmile bude průkaz vyhotoven, zašleme Vám e-mail, průkaz Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení.

V případě, že již průkaz studenta vlastníte z jiného studia na FSpS nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Novou kartu si tedy již neobjednávejte (výjimkou je situace, kdy předchozí studium probíhalo v kombinované formě a  zahajujete v prezenční - v takovém případě je nutné zneplatnit původní průkaz MU, proto kontaktujte studijní oddělení: studijni@fsps.muni.cz).
Předchozí průkaz ze střední školy nelze použít, studenti musí objednat průkaz MU.

Zaregistrovat předměty, vytvořit rozvrh

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Studenti si registrují předměty dle doporučených registračních šablon pro jejich studijní plán a formu studia. Prosím dodržujte semestry, pro které jsou předměty jednotlivých studijních plánů určeny. Vyhnete se tak nepříjemným kolizím v rozvrhu!

 • Registrace předmětů probíhá od 1. 8. 2024 od 17:00. Registrace je projevení zájmu studovat daný předmět v určeném semestru.
 • Zápis předmětů znamená, že daný předmět budete opravdu plnit. Pozor na prerekvizity, tzn. předpoklady pro zápis předmětů, které musí být splněny. U praktických předmětů Vám bude den po zaregistrování předepsáno školení bezpečnosti sportů. Toto školení musíte splnit, až poté se předměty zapíší.
  Zápis předmětů probíhá automaticky po splnění všech prerekvizit od 1. 9. 2024 17:00

 • Zápis do seminárních skupin předmětů určuje období, ve kterém si vybíráte konkrétní skupinu výuky, tím si skládáte vlastní rozvrh. Zápis seminárních skupin můžete provést, až po zapsání předmětů, od 1. 9. 2024 od 17:00 do 29. 9. 2024.

 • Rozvrh bude zveřejněn nejpozději od 31. 8. 2024.
  • Chcete znát rozvrh dříve? Podívejte se do sylabů předmětů, do úplného výpisu informací, termíny se do systému nahrávají již v průběhu prázdnin.
  • Studenti prezenční formy si skládají rozvrh sami zapsáním vhodné seminární skupiny. Pozor, je-li skupina označena zkratkou studijního plánu, mají přednost studenti tohoto plánu před ostatními a vyučující mohou studenty jiných plánů z takových skupin odhlásit! Důvodem je, že jde obvykle o jedinou možnost pro bezkolizní rozvrh těchto studentů. Seminární skupiny označené pouze čísly si mohou zvolit všichni studenti.
  • Studenti kombinované formy se řídí pevně daným rozvrhem v XLS tabulce. Sami bezkolizní rozvrh vzhledem k blokové výuce neposkládáte, případně byste mohli zapříčinit kolize v rozvrhu pro ostatní studenty. Dle rozvrhu v XLS si přihlašte skupiny v IS.
 • Výuka probíhá od 16. 9. 2024 do 13. 12. 2024 (viz harmonogram akademického roku, který naleznete v ISu).

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty.

Zajímá mě ubytování na VŠ kolejích

Ubytování na VŠ kolejích MU spravuje Správa kolejí a menz (SKM MUNI).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info