Zápis do studia

Základní informace

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční  v červenci 2021.

K zápisu přineste:
  • vyplněný a podepsaný zápisový list (tj. str. 3-4 Návrhu na přijetí)
  • obor Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B, tato povinnost je stanovena §9 vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem.
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nepřijímáme kopie potvrzené SŠ)

Absolventi zahraniční střední školy předkládají obvykle nostrifikaci maturitního vysvědčení, více informací o možnostech uznání zahraničního vzdělání.

Dále si prostudujte:

Plná moc k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Formulář plné moci

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu a zápis dodatečně přijatých uchazečů se uskuteční v září 2021.
Pro zapisované platí stejné informace jako pro uchazeče řádného termínu (viz Základní informace).

Zářijový termín maturity

V případě, že budete konat maturitní zkoušku v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost studijnímu oddělení e-mailem, a to nejpozději do dne řádného zápisu.

Fakulta umožňuje nastoupit uchazečům ke studiu po předložení maturitního vysvědčení, jde o podmínky vyplývající ze zákona, a to nejpozději před zahájením výuky.. V pozdějším termínu již není možné ke studiu nastoupit.

Pro zápis je třeba maturitní vysvědčení, nestačí potvrzení střední školy o vykonaných zkouškách.

Informace před zahájením studia

Základní informace potřebné do začátku studia najdete v Informačních videích v sekci Studenti.

Studijní oddělení FSPS

telefon: 549492015-17
e‑mail: