Obor Fyzioterapie

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Jak vidí studium Fyzioterapie studentka Kateřina?

Jaké vlastnosti má mít student Fyzioterapie dle jejich pedagoga?

 

název programu (zkratka) P K studijní plán
Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie (FYZI) ano ne PDF

Forma studia

 • P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do pátku.
 • K = Kombinovaná forma studia = obor Fyzioterapie není v kombinované formě akreditován.
Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě 
za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.

Předpokládaný počet přijímaných, vyplývající ze zákona č. 111/Sb. o VŠ, § 49 odst. 5:

 • 25 prezenční forma

Uvedené počty nemusí být naplněny.

Je studium programu pro Vás?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat, studium na naší fakultě je
přesně pro Vás:

 • Přitahuje Vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?
 • Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?
 • Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?
 • Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?
 • Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní program?
 • Přitahuje Vás práce se sportující populací?
 • Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?
 • Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?
   

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, Vaše přihláška již měla být vyplněna!

Stále váháte? Podívejte se, jak to na Fakultě sportovních studií chodí.
 

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které v průběhu jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé, 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí, si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub. Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihláška ke studiu na FSpS MU se podává elektronicky:  http://is.muni.cz/prihlaska/
 • Pro komunikaci s uchazeči o studium funguje e-mailová adresa MU
  a také e-mailová adresa na Fakultě sportovních studií
 • Po uzavření podávání přihlášek zveřejní fakulta uchazečům s podanou a plně uhrazenou přihláškou pozvánku k přijímací zkoušce v e-přihlášce, písemná pozvánka se nezasílá.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku na FSpS, fakulta administrativní poplatek nevrací, a to ani v případě, kdy uchazeč včas nedoloží posudek od tělovýchovného lékaře.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy a nepovoluje v průběhu přijímacího řízení změnu studijního oboru, směru, kombinace oborů či formy studia.
 • Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek, možnost komerčního ubytování naleznete na www.skm.muni.cz.
 • Praktická přijímací zkouška se koná na různých sportovištích města Brna, přesun na jednotlivé disciplíny si zajišťují uchazeči sami. Je nepřípustné, aby se v průběhu praktických přijímacích zkoušek pohybovaly v místě jejich konání jakékoliv nezúčastněné osoby (trenéři, rodinní příslušníci, přátelé apod.).

Kritérium pro úspěch

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Skladba přijímací zkoušky

Pokud má uchazeč podánu přihlášku i do jiného programu, pro který je předepsána stejná přijímací zkouška, vykoná přijímací zkoušku pouze jednou.

název výpočet bodů max. bodů
80 100 % Písemný test FYZI percentil testu *0,4 40 100
20 % Praktická zkouška z TV - Jacikův test počet správně provedených poloh 10
celkem   50

 

Popis zkoušek

Písemný test FYZI

 • test z roku 2019
 • rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
 • test FYZI má 60 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 50 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

         Zaměření testů:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

      

Praktická zkouška z TV - ZRUŠENA

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.
Videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům,
kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 • Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

 

Možnost prominutí přijímacích zkoušek

Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 29. 2. 2020 přes oddělení CŽV na FSpS.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studijního oboru fyzioterapie FSPS MUNI jsou profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační
péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diagnostiky klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak jsou připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.