Program Osobní a kondiční trenér

Chcete se stát profesionálním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teoretické i praktické rovině připravíme na práci kondičního trenéra. Po absolvování studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Podívej se, co si o programu myslí náš student Oliver!

 

Pedagog Fakulty sportovních studií Jan Cacek je garantem studijního programu Osobní a kondiční trenér.
Má bohaté zkušenosti s kondičním tréninkem vrcholových sportovců.
Trénuje např. Ondru Teplého (mistr světa v jachtinku), Tomáše Hrona (8x profesionální mistr světa v kickboxu), Jana Kříže (reprezentant v rychlostnim lezeni) a Tomáše Zemana (skok vysoký) a jako hlavní trenér i atleta Romana Rudoleckého (1500 a 5000 m). Spolupracuje s FC Zbrojovka Brno jako supervizor kondičních trenérů.

A jak vidí uplatnění svých studentů jejich pedagog?

 

název programu (zkratka) P K studijní plán
Osobní a kondiční trenér (OKT) ano ano PDF

Forma studia

 • P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
 • K = Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek. Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě 
za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.

Předpokládaný počet přijímaných, vyplývající ze zákona č. 111/Sb. o VŠ, § 49 odst. 5:

 • 25 prezenční forma
 • 25 kombinovaná forma

Uvedené počty nemusí být naplněny.

Je studium programu pro Vás?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat, studium na naší fakultě je
přesně pro Vás:

 • Je sport a aktivní trávení volného času vaším životním stylem?
 • Chcete umět plánovat, řídit a realizovat kondiční trénink nebo pohybový program?
 • Chcete se naučit vést sportovní tým nebo jednotlivce a pomáhát jim ke sportovním úspěchům?
 • Zajímáte se o zdravou výživu, chtěli byste proniknout do tajů psychologie sportu, baví Vás vzdělávat a motivovat?
 • Láká Vás vyzkoušet si získané vědomosti v praxi?
   

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, Vaše přihláška již měla být vyplněna!

V průběhu studia Vás čeká absolvování dvou předmětů praxí. Vyzkoušíte si práci se svěřeným klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu tréninkových plánů a jejich analýzu včetně vyhodnocení. Budete mít možnost získat zkušenosti od významných trenérských osobností z rozličných sportovních odvětví. Dále se naučíte provádět základní administrativní činnosti, bez kterých se žádný trenér neobejde.

Stále váháte? Podívejte se jak to na Fakultě sportovních studií chodí.

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihláška ke studiu na FSpS MU se podává elektronicky:  http://is.muni.cz/prihlaska/
 • Pro komunikaci s uchazeči o studium funguje e-mailová adresa MU
  a také e-mailová adresa na Fakultě sportovních studií
 • Po uzavření podávání přihlášek zveřejní fakulta uchazečům s podanou a plně uhrazenou přihláškou pozvánku k přijímací zkoušce v e-přihlášce, písemná pozvánka se nezasílá.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku na FSpS, fakulta administrativní poplatek nevrací, a to ani v případě, kdy uchazeč včas nedoloží posudek od tělovýchovného lékaře.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy a nepovoluje v průběhu přijímacího řízení změnu studijního oboru, směru, kombinace oborů či formy studia.
 • Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek, možnost komerčního ubytování naleznete na www.skm.muni.cz.
 • Praktická přijímací zkouška se koná na různých sportovištích města Brna, přesun na jednotlivé disciplíny si zajišťují uchazeči sami. Je nepřípustné, aby se v průběhu praktických přijímacích zkoušek pohybovaly v místě jejich konání jakékoliv nezúčastněné osoby (trenéři, rodinní příslušníci, přátelé apod.).

Kritérium pro úspěch

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Skladba přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je shodná se studijním programem Tělesná výchova a sport.
Pokud má uchazeč podánu přihlášku i do tohoto programu, vykoná přijímací zkoušku pouze jednou.

název výpočet bodů max. bodů
50 100 % Písemný test FSpS percentil testu *0,5 50 100
50 % Praktická zkouška z TV: ZRUŠENO  
          plavání 100 m dosažený čas 10
          běh 60 m dosažený čas 10
          gymnastika odečítají se body za nesprávně provedený cvik 10
          basketbal odečítají se body za nesprávně provedenou techniku 10
          Jacikův test počet správně provedených poloh 10
celkem   100

Popis zkoušek

Písemný test FSpS

 • společný  test pro program TVS a OKT
  • verbální, analytické a kritické myšlení
  • společenské vědy, historie sportu
  • obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a diciplínách
  • obecná biologie, biologie člověka, biochemie
 • test z roku 2019
 • test bude mít 40 otázek, na vypracování testu budou mít uchazeči 40 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

       Doporučená literatura k přípravě na test:

 • Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, ISBN: 80-7200-044-6
 • Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 • Jansa, P., Dovalil J. et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 • Biologie člověka pro gymnázia, 4. přepracované vydání, soubor 6 publikací, 2015, ISBN:9788073731281
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

 

Praktická zkouška z TV - ZRUŠENA

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.
Podívejte se na videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům,
kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

Plavání 100 m

100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem "na místa" a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě. Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).

V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede "DNF" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY - PLAVÁNÍ 100 M

Běh 60 m

Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).
Rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky, start nízký ze startovních bloků.
Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel.
Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován. V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen. Do výsledků se uvede "chybný start" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY - BĚH 60 M

Gymnastika

Uchazeč/ka vykoná sestavu uvedenou v tabulce, během sestavy může opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.

Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky podle níže uvedených kritérií. Výsledná
známka bude počítána na 0,1 bodu.
Uchazeč dle aktuálních schopností může vynechat obtížnější cviky (nebude mu započítána hodnota nepředvedeného cviku).

Klasifikace chyb provedení a technických chyb
(viz pravidla sportovní gymnastiky http://www.gymfed.cz/8-pravidla-sgm.html)
a) Malé chyby: (srážka = 0,1)                     c) Velké chyby: (srážka 0,5)
b) Střední chyby: (srážka = 0,3)                d) Pád: (srážka 1,0)
Srážka nesmí přesáhnout hodnotu daného cviku.
Během sestavy je povoleno jedenkrát opakovat pouze stoj na rukou, v případě, že prvním pokusem se uchazeč nedostal do konečné polohy.

ŽENY  
Přemetový poskok – přemet - 3 body
Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk - 2 body
Výkrokem váha předklonmo, vzpřim - 1 bod
Cval - dálkový skok - 2 body
Přemetový poskok - přemet stranou - 2 body
MUŽI  
Přemetový poskok – přemet - 3 body
Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu - 2 body
Kotoul vzad do zášvihu - vztyk - 2 body
Výkrokem váha předklonmo, vzpřim - 1 bod
Přemetový poskok - přemet stranou - 2 body

Basketbal

Uchazeč vykoná níže uvedené situace.
Nemělo by docházet k porušení pravidel basketbalu a není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

Maximálně možný počet : 10 bodů

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 • Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 29. 2. 2020 přes oddělení CŽV na FSpS.
 1. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS nebo OH v období 1.4.2018-31.3.2020.
  • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 31. 3. 2020, a to formou vložení potvrzení sportovního svazu o reprezentačním startu (vč. kvalifikačních) do e-přihlášky.
  • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
  • Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro bakalářské studium přijímací zkouška na FSpS MU v minulosti již prominuta.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobního tréninku na různých výkonnostních úrovních sportu. Současně mají potřebné znalosti plně zajistit plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, ať už vás cesta zavede do jakékoliv soukromé nebo státní instituce. Díky získaným jazykovým znalostem zvládnou uplatnit své vědomosti i za hranicemi ČR.

Nejčastějšími pozicemi, které absolventi a absolventky obsazují, jsou:

 •  kondiční a osobní trenér, který působí u individuálních sportovců, ve sportovních klubech, centrech a svazech, a to v soukromé i státní sféře;
 •  trenér nebo instruktor působící v instituci, která realizuje komplexní pohybové programy cílené na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav svých klientů.