Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA
akademický rok 2020/2021

 1. obecné informace
 2. přílohy k přihlášce
 3. termín přijímacího řízení

Temáta disertační práce:

Uchazeč vybírá z nabízených témat nebo se domluví na svém tématu přímo s potencionálním školitelem.

doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D.

 • Practice conditions and motor skill axquistition. We will be focusing on the influence of practice conditions such as randomization, variability, and practice distribution on motor learning. We might look at different performance indices, e.g., gaze behavior, neuroplasticity, movement kinematics, ect. We might use equipment such as eye-tracker, EEG, motion capture system. (Nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka)
 • Cognitive actvity in motor learning. We will try to asses cognitive effort in motor skill performance following implicit and explicit motor learning. Specifically, decision processes in implicit and explicit motor learning will be of interest. We might use equipment such as EEG/fNRIS/fMRI. (Nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka)

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

 • Etické aspekty zážitkové pedagogiky a možnosti jejich kvalitativního výzkum - Jeden z výzkumných pkolů podaného a zatím neschváleného projektu GAČR. Předpokládá se realizace výzkumu i v případě nepřijetí projektu. Jádro kvalitativního výzkumu představují strukturované rozhovory s vybranými organizátory aktivit v rámci zážitkové pedagogiky
 • Fenomény „gamifikace“ a „sportifikace“ v kinantropologii - Sociologická a filosofická studie toho, jak fenomén "gamifikace" proniká do světa sportu a jaká je jeho role ve "sportifikaci" společnosti (Teoretické postižení ontologických a etických aspektů problému a emepirický výzkum vybrané části české společnosti).
 • Esence pohybových aktivit a sportu (otázka autenticity)- Filosofická a historická studie (založená na ontologickém přístupu a Heideggerových studiích autenticity a na analýzách vybraných případů sportovců a dalších osobností světa pohybových aktivit).
 • Sport a pohybové aktivity na sociálních sítích - Sociologická studie vybraných pohybových aktivit (navrženo běhu a cyklistiky - možno upřesnit) prostřednictvím analýz zvolených sociálních sítí.

doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

 • Vztah dětí a mládeže pohybovým aktivitám v kontextu výchovy v rodině a ve škole

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

 • Energetická dostupnost jako součást diagnostiky zdravotního stavu sportovce
 • Možnosti stanovení kritického výkonu jako prediktoru trénovanosti a přetrénovanosti ve vytrvalostních sportech - konzultant Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.

 • Vliv Relative Age Effect ve sportu -  analýza vlivu RAE v různých sportech v kontextu sportovní výkonnosti.
 • Diagnostika úrovně výkonnostních předpokladů ve sportu -  analýza úrovně antropometrických, silových, rychlostních, vytrvalostních a koordinačních v různých sportech
 • Diagnostika laterálních asymetrií ve sportu - analýza laterálních asymetrií v různých sportech v kontextu prevence zranění.

Obecné informace

STUDIJNÍ PROGRAM Kinantropologie - nová akreditace
ZAHÁJENÍ STUDIA PS 2020
URČENO absolventům magisterských studijních programů
FORMA STUDIA prezenční
kombinovaná
STANDARDNÍ DOBA STUDIA 4 roky
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK od 8.4. 2020 do 10. 8. 2020
přihlášky se podávají POUZE elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/?lang=cs
ÚHRADA POPLATKU administrativní poplatek 650Kč uhradí uchazeč bezhotovostním převodem přes Obchodní centrum - při podávání elektronické přihlášky budete nasměrováni
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  září 2020 (uchazečům bude elektronicky zaslána pozvánka 2 týdny před konáním přijímacího řízení)
POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ prezenční forma: 12
kombinovaná forma: 3

Povinné přílohy k přihlášce

 • ověřená kopie magisterského diplomu (nejpozději v den zápisu do studia)
 • nostrifikace předchozího vzdělání, pokud bylo uskutečněno v zahraničí
 • ověřené studijní výsledky za Mgr. studium (kopie diploma supplement)
 • strukturovaný životopis (formulář životopisu)
 • doklad o praxi uvedené v životopise
 • přehled publikovaných odborných prací
 • projekt disertační práce
 • vyjádření potenciálního školitele (profesor, docent) včetně souhlasu s případným vedením uchazeče a podpisu. Případně vyjádření školitele emailem (z MUNI) zaslaným na roucova@fsps.muni.cz . U externích školitelů souhlas z pracovního emailu jejich instituce a souhlas konzultanta z emailu MUNI (obojí za
 • vyjádření hlavního řešitele projektu k uváděné návaznosti tématu DP a plánovaného zapojení uchazeče do projektu - v případě uvedené návaznosti tématu DP na konkrétní projekt FSpS
   

Doporučená příloha

 • reference 2 profesorů/docentů z oboru kinantropologie

Uvedené přílohy nahraje uchazeč v elektronické verzi k e-přihlášce.

Požadavky na projekt disertační práce:

Formulář projektu disertační práce

Projekt disertační práce má ukázat, že uchazeč má hlubší vědomosti o zvolené problematice, o základní literatuře z této oblasti, a že dokáže o problematice diskutovat. Předložený projekt by měl obsahovat tyto části:

 • Údaje o uchazeči
 • Téma disertační práce
 • Jméno školitele a jeho písemné vyjádření včetně souhlasu
 • Stručný úvod do problematiky
 • Cíl projektu - vědecká otázka
 • Hypotézy
 • Metodika - předpokládaný výzkumný soubor, použité metody, způsob zpracování dat
 • Ostatní - plán výzkumu, řešení finančních a etických aspektů apod.
 • Základní literatura
 • Rozsah projektu: 3-5 stran A4