Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA
akademický rok 2020/2021

 1. obecné informace
 2. přílohy k přihlášce
 3. termín přijímacího řízení

 

 

Obecné informace

STUDIJNÍ PROGRAM Kinantropologie - nová akreditace
ZAHÁJENÍ STUDIA JS 2020
URČENO absolventům magisterských studijních programů
FORMA STUDIA prezenční
kombinovaná
STANDARDNÍ DOBA STUDIA 4 roky
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 9. 1. 2020 - 9. 2. 2020
přihlášky se podávají POUZE elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/?lang=cs
ÚHRADA POPLATKU administrativní poplatek 650Kč uhradí uchazeč bezhotovostním převodem přes Obchodní centrum - při podávání elektronické přihlášky budete nasměrováni
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ únor 2020
POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ prezenční forma: 12
kombinovaná forma: 3

Povinné přílohy k přihlášce

 • ověřená kopie magisterského diplomu
 • nostrifikace předchozího vzdělání, pokud bylo uskutečněno v zahraničí
 • strukturovaný životopis
 • doklad o praxi uvedené v životopise
 • přehled publikovaných odborných prací
 • projekt disertační práce
 • vyjádření potenciálního školitele (profesor, docent) včetně souhlasu s případným vedením uchazeče a podpisu
 • vyjádření hlavního řešitele projektu k uváděné návaznosti tématu DP a plánovaného zapojení uchazeče do projektu - v případě uvedené návaznosti tématu DP na konkrétní projekt FSpS
   

Uvedené přílohy v originále i elektronicky uchazeč doručí nejpozději do 9. 2. 2020.

Originály všech dokumentů zasílá na adresu:

Oddělení vědy a výzkumu
Mgr. Pavlína Roučová
Fakulta sportovních studií MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Níže uvedené přílohy v elektronické verzi nahraje k e-přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • přehled publikovaných odborných prací
 • projekt disertační práce
 • vyjádření potenciálního školitele (profesor, docent) včetně souhlasu s případným vedením uchazeče a podpisu
 • vyjádření hlavního řešitele projektu k uváděné návaznosti tématu DP a plánovaného zapojení uchazeče do projektu - v případě uvedené návaznosti tématu DP na konkrétní projekt FSpS

 

Formulář projektu disertační práce

Formulář životopisu

Požadavky na projekt disertační práce

Projekt disertační práce má ukázat, že uchazeč má hlubší vědomosti o zvolené problematice, o základní literatuře z této oblasti, a že dokáže o problematice diskutovat. Předložený projekt by měl obsahovat tyto části:

 • Údaje o uchazeči
 • Téma disertační práce
 • Jméno školitele a jeho písemné vyjádření včetně souhlasu
 • Stručný úvod do problematiky
 • Cíl projektu - vědecká otázka
 • Hypotézy
 • Metodika - předpokládaný výzkumný soubor, použité metody, způsob zpracování dat
 • Ostatní - plán výzkumu, řešení finančních a etických aspektů apod.
 • Základní literatura
 • Rozsah projektu: 3-5 stran A4