Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

1. PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Obhajoba předloženého projektu disertační práce - prověření: 

 • kvality projektu disertační práce,
 • orientace a znalosti v oboru kinantropologie,
 • připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty.

 

2. ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 • porozumění textu
 • konverzace o předloženém projektu disertační práce

Poznámka: V případě že chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku z jiného světového jazyka, je třeba předložit písemnou žádost. Tato žádost musí být součástí příloh k přihlášce.

Obě části přijímací řízení se uskuteční v jednom dni, pozvánku harmonogramu přijímací zkoušky obdrží uchazeči s platnou přihláškou a uhrazeným administrativním poplatkem v průběhu měsíce srpna.

 

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

 1. Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-4 body)
 2. Předpoklady k vědecké práci (0-6 bodů)
 3. Orientace a znalosti v oboru Kinantropologie (0-4 bodů)
 4. Návaznost projektu disertační práce na výzkumný projekt:*
  přímá návaznost na výzkumný projektu řešený/k řešení schválený (2 body)
  návaznost na výzkumný směr dané katedry (1 bod)
  nemá návaznost (0 bodů)
 5. Kompetence v anglickém jazyce (0-5 bodů)
 6. Publikační historie (0-2 body) - dle komplexního posouzení předložených publikačních výstupů komisí. Body se nesčítají, je bodován pouze jeden nejvýznamnější výsledek.

 

*Návaznost tématu disertační práce na konkrétní projekt FSpS je nutné písemně doložit výpisem z aplikace ISEP MU podepsaným hlavním řešitelem daného projektu a vyjádřením hlavního řešitele k zapojení uchazeče.

Celkový možný počet bodů: 23

Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 12 bodů.