Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

1. PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Obhajoba předloženého projektu disertační práce - prověření: 

 • kvality projektu disertační práce,
 • orientace a znalosti v oboru kinantropologie,
 • připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty.

 

2. ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 • porozumění textu
 • konverzace o předloženém projektu disertační práce

Poznámka: V případě že chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku z jiného světového jazyka, je třeba předložit písemnou žádost. Tato žádost musí být součástí příloh k přihlášce.

Obě části přijímací řízení se uskuteční v jednom dni, pozvánku harmonogramu přijímací zkoušky obdrží uchazeči s platnou přihláškou a uhrazeným administrativním poplatkem v průběhu měsíce května.

 

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

 1. Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-5 bodů)
 2. Předpoklady k vědecké práci (0 - 5 bodů)
 3. Orientace a znalosti v oboru Kinantropologie (0-5 bodů)
 4. Návaznost projektu disertační práce na výzkumný projekt:*
  přímá návaznost na výzkumný projektu řešený/k řešení schválený (5 bodů)
  přímá návaznost na výzkumný projekt podaný - v procesu schvalování  (3 body)
  návaznost na výzkumný směr dané katedry (1 bod)
  nemá návaznost (0 bodů)
 5. Kompetence v anglickém jazyce (0-5 bodů)
 6. Publikační historie (0-5 bodů)

Kritéria pro hodnocení publikační činnosti

 • Body se nesčítají, bodován je pouze jeden, nejvýznamnější výsledek.

BODY

PUBLIKACE (DRUH)

POZN.

 

bez doložené publikace

 

1

popularizační texty v časopisech nebo výukový materiál většího rozsahu (20 a více normostran s ISSN nebo ISBN)

např. Atletika, RUN, Kulturistika aj.

2

článek v recenzovaném odborném časopise (bez uvedení v databázi WOS, SCOPUS, ERIH) nebo článek v recenzovaném sborníku z konference

např. Studia sportiva, Česká kinantropologie aj.

spoluautorství ohodnoceno 1 bodem

3

článek v recenzovaném časopise (uvedeno na WOS, SCOPUS, ERIH)

spoluautorství ohodnoceno 1 – 2 body

4

kapitola v monografii nebo 2 a více článků v databázovaném časopise (WOS, SCOPUS, ERIH)

 

5

hlavní autor článku s IF, hlavní autor monografie

spoluautorství ohodnoceno 2 – 3 body

*Návaznost tématu disertační práce na konkrétní projekt FSpS je nutné písemně doložit výpisem z aplikace ISEP MU podepsaným hlavním řešitelem daného projektu a vyjádřením hlavního řešitele k zapojení uchazeče.

Celkový možný počet bodů: 30

Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 16 bodů.