Studijní program Kinantropologie

Studijní program: KINANTROPOLOGIE

garant: doc.PaedDr. Emanuel Hruych, Ph.D.

 

Kinantropologie

Věda o pohybové aktivitě člověka a o jeho záměrném pohybovém a duševním zdokonalování.

 • Studium motorických znaků, projevů a struktur lidského pohybu a motoriky
 • Analýza pohybu a jeho souvislostí s jinými jevy
 • Společenskovědní a biomedicínské aspekty pohybu člověka
 • Způsoby a možnosti působení na rozvoj systémů lidské motoriky a pohybových projevů

 

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání.

Doktorský studijní program Kinantropologie je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v oboru Kinantropologie, a to jak samostatné práce, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

 

Profil absolventa studijního programu

Absolventům studia v doktorském studijním programu se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem. Absolvent studiem získá:

 1. Znalosti v oblasti metodologie vědeckého výzkumu.
 2. Schopnost samostatné i kolektivní vědecké práce v oboru Kinantropologie.
 3. Dovednosti a znalosti v oblastech
 • studia motorických znaků, projevů a struktur lidského pohybu a motoriky
 • analýzy lidského pohybu v souvislosti s jinými jevy (pohybový režim, životní styl apod.)
 • společenskovědních a biomedicínských aspektů pohybu člověka
 • způsobu a možnosti působení na rozvoj systémů lidské motoriky a pohybových projevů

 

Organizace a průběh studia

Organizaci studia v doktorském studijním programu detailně upravuje Studijní a zkušební řád MU:

 • Standardní doba studia jsou 4 roky, maximální doba studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.
 • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně i konzultanta. Školitelem může být akademický pracovník s titulem profesor nebo docent.
 • Na doktorské studium se vztahuje semestrální kreditový systém.

 

Skladba studia:         

 • povinné a povinně volitelné předměty formou seminářů
 • systematická práce na řešení vědeckého problému doložená publikováním výsledků a vedoucí ke zpracování disertační práce
 • podíl na zajišťování praktické výuky a výzkumné činnosti fakulty
 • studijní pobyty
 • účast na odborných konferencích a seminářích

 

Ukončení studia:

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Státní doktorská zkouška zahrnuje prověření znalostí ze široké problematiky Kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu v Kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti z interdisciplinárních oborů:

 • antropomotorika a biomechanika
 • fyziologie, sportovní medicína
 • psychologie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu

Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce.

Disertační práci student předkládá před uplynutím maximální doby studia. Práce má po formální a obsahové stránce charakter vědeckého díla a obsahuje původní výsledky samostatné teoretické a tvůrčí činnosti.
Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je studium řádně ukončeno.