Odvolání

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi FSpS, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může ve výjimečných případech odvolání sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi.

Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze proto zaslat e-mailem. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nepoukazují na vydání rozhodnutí v rozporu s výše uvedenými předpisy anebo podmínkami přijetí ke studiu, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí proto zejména není:

  • velký zájem o studium zvoleného oboru
  • rodinná tradice
  • výborné výsledky v předchozím studiu
  • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • momentální zdravotní indispozice

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí (převod) na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším pořadím.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli.

Informace o odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu lze také nalézt na webových stránkách Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu

Adresa pro zaslání odvolání:

Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Formulář pro odvolání je přístupný zde:

Formulář odvolání proti nepřijetí ke studiu.