Rigorózní řízení

O rigorózním řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení na FSpS se řídí těmito normami:

Programy rigorózního řízení

Rigorózní řízení na FSpS probíhá v těchto studijních programech:

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
garant: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Management sportu
garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Přihlášky k rigoróznímu řízení

Termín podání přihlášek:

Rigorózní řízení se koná jednou za 2 roky. Další řízení se uskuteční v podzimním semestru akademického roku 2021/2022, přihlášky se podávají  od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

Povinné přílohy k přihlášce:

  • úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a Diploma supplementu s výjimkou studia absolvovaného na FSpS MU
  • stručný životopis se zaměřením na odbornou činnost
  • přehled publikační činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění
  • rigorózní práce v elektronické podobě (nejlépe formátu PDF) a ve dvojím tištěném vyhotovení na studijní oddělení FSpS (viz kontakt)
  • čestné prohlášení, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném řízení o udělení akademického titulu
  • u absolventa zahraniční vysoké školy se studijním programem v oblasti tělesné výchovy a sportu doklad o uznání zahraničního vzdělání v ČR

Uvedené přílohy uchazeč nahraje v elektronické podobě do e-přihlášky.

Založit přihlášku

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku je stanovena v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuje fakulta za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona.

Výše poplatku za přihlášku do rigorózního řízení je stanovena na 8000 Kč, viz Opatření děkana FSpS MU č. 2/2021.

 

Průběh rigorózní zkoušky

Obhajoba rigorózní práce

Úspěšná obhajoba rigorózní práce je podmínkou přístupu uchazeče k další součásti rigorózní zkoušky.

Ústní zkouška

Požadavky na ústní část rigorózní zkoušky vycházejí z okruhů témat ke státní závěrečné zkoušce magisterských studijních programů s tím, že komise požaduje hlubší znalosti.

 

Kontakt

Ing. Jitka Sázavská
tel. 549 49 2015
e-mail: sazavska@fsps.muni.cz

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
studijní oddělení
Kamenice 5, 625 00 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info