• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  28. 8. 2019 - 15:15
 • Garant obsahu:
  Andrea Málková
 • Vytvořeno:
  24. 7. 2016 - 18:45
 • Stránka číslo: 979

Základní informace

Rigorózní řízení na FSpS se řídí těmito normami:

Rigorózní řízení probíhá ve studijním programu Tělesná výchova a sport, uchazeč volí jeden z oborů:

a) Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

b) Management sportu
garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

c) Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

 

URČENO: absolventům magisterských studijních programů
(absolvovaný obor magisterského studia musí korespondovat se studijními obory FSpS)
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

rigorózního řízení proběhne v akademickém roce 2019/2020
přihlášky se budou podávat POUZE elektronicky na adrese http://www.is.muni.cz/prihlaska/

od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019

ÚHRADA POPLATKU: výše stanovena Opatřením děkana 7.000,-- Kč 
uchazeč uhradí bezhotovostním převodem přes Obchodní centrum MU
(při podávání elektronické přihlášky budete nasměrováni)

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 • úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a Diploma supplementu s výjimkou studia absolvovaného na FSpS MU
 • stručný životopis se zaměřením na odbornou činnost
 • přehled publikační činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění
 • rigorózní práce ve dvojím tištěném vyhotovení a elektronická podoba způsobilá k uložení do IS MU
 • čestné prohlášení, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném řízení o udělení akademického titulu
 • u absolventa zahraniční vysoké školy se studijním programem v oblasti tělesné výchovy a sportu nostrifikační doložku

Uvedené přílohy uchazeč doručí do konce termínu pro podávání přihlášek na adresu:
Studijní oddělení
Fakulta sportovních studií MU
Kamenice 5
625 00 Brno