Habilitační řízení

Habilitační řízení

 

Od 1.9.2017 se habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě řídí novou Směrnicí MU č. 7/2017.

Habilitační řízení  a řízení ke jmenování profesorem je na Fakultě sportovních studií MU upraveno směrnicí děkana č.5/2018

Podklady pro zahájení habilitačního řízení je nutné předat na oddělení vědy a výzkumu FSpS MU minimálně měsíc před termínem jednání VR.

 

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ

DOKLADY O VĚDECKÉ KVALIFIKACI (příloha k návrhu na zahájení hablitačního řízení)

 1. Životopis (ve struktuře podle předlohy v IS MU nebo dle Přílohy č. 3 směrnice)
 2. Odborná charakteristika vědecké činnosti a dosažených výsledků (3-10 stran) dle struktury ve formuláři
 3. Úředně ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech (VŠ diplom včetně příloh - vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.). V případě doktorského studia absolvovaného v zahraničí doklady o uznání rovnocenného zahraničního vdělání.
 4. Doklady osvědčující pedagogickou praxi dle vzoru v Příloze č. 4 směrnice (chronologicky za neomezené období).
 5. Seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací dle vzoru v Příloze č. 5 směrnice (práce jsou v každé kategorii číslované zvlášť a řazeny chronologicky za neomezené období).
 6. Seznam ohlasů na práce uvedené podle písm. e) čl. 5 směrnice dle Přílohy č. 6 směrnice -  seznam ohlasů obsahuje soupis ohlasů na práce uchazeče bez autocitací 
 7. Souhrnná informace o pracích uchazeče podle uvedeného seznamu vědeckých, odborných a uměleckých prací, pedagogických prací a souhrnná informace o ohlasech na ně dle Přílohy č. 7 směrnice
 8. Seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží dle Přílohy č. 8 směrnice
 9. Další doklady osvěčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci dle vzoru v Příloze č. 9 směrnice. V každé kategorii jsou položky řazeny chronologicky za neomezené období.

Doklady dle bodů 1 - 9 musí být uspořádány v uvedeném pořadí a s výjimkou úředně ověřených kopií dokladů o dosaženém VŠ vzdělání opatřeny vlastnoručním podpisem uchazeče alespoň na poslední straně každého příslušného dokladu. Doklady s výjimkou úředně ověřených kopií dokladů o saženém VŠ vzdělání předkládá uchazeč také v elektronické verzi na CD formou scanu vytištěného a podepsaného dokumentu (každý doklad - příloha v *.pdf = jeden soubor).

HABILITAČNÍ PRÁCE

 • Habilitační práci uchazeč předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, příp. ve světovém jazyce dle zvyklostí v oboru.
 • Práce se předkládá ve čtverém vyhotovení a v elektronické verzi na CD. Obsah písemné a elektronické verze je totožný.
 • V případě habilitační práce - tiskem vydané monografie - se předkládá ve čtverém vyhotovení, v elektronické verzi pak bibliografický záznam o publikaci a případný abstrakt a komentář

 

Právě probíhající a ukončená habilitační řízení