Aktuality

FRMU 2019 (Fond rozvoje Masarykovy univerzity)

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ministerstva na období 2016-2020 a prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

A)Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

 1. Posilování výuky v angličtině a v jiných cizích jazycích v českých studijních programech.
 2. Posilování praktických aspektů vzdělávání výukou předmětů přímo odborníky z praxe i jinými formami.
 3. Posilování projektově orientované výuky ve vybraných předmětech studijních programů.
 4. Posilování pedagogických kompetencí akademických pracovníků zejména vzděláváním v oblasti testování a výukových metod.
 5. Posilování jazykových kompetencí akademických pracovníků s cílem přípravy na výuku konkrétního předmětu v angličtině či v jiném cizím jazyce.
 6. Zvyšování odpovídajících kompetencí studentů doktorského studia pro výuku i vědeckou práci.
 7. Rozvoj aktivit pro talentované studenty ve vybraných předmětech studijních programů.
 8. Inovace předmětů s cílem rozvoje stylizačních, komunikačních a analytických dovedností studentů, vedoucích k požadované úrovni správného akademického psaní.
 9. Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS v souladu s vyhlášeným tematickým okruhem A.

B)Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 1. Realizace studentských projektů a aktivit, jejichž výstupy povedou k inovaci studijních programů/oborů.
 2. Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS v souladu s vyhlášeným tematickým okruhem B.

Finanční podpora pro jeden projekt je stanovena v rozmezí: min. 50.000 Kč, max. 100.000 Kč

Projektové záměry mohou být pouze neinvestičního charakteru.

Obdobím řešení projektů je 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Administrace projektových záměrů probíhá prostřednictvím informačního systému pro evidenci projektů MU – ISEP. Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v ISEP.

Kontaktní osoba na FSpS:

Ing. Katarína Peterková (místnost 111/A33)

E-mail: peterkova@fsps.muni.cz

 

Technologická agentura České republiky

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Předpoklad uveřejnění výzvy - září 2018

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Cílem programu je

 1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
 3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Témata výzkumu nejsou omezena.

 

Grants Week, 16 - 18 října 2018

Cílem Grants Week je podpora výzkumných pracovníků, doktorských studentů a podpůrných pracovníků výzkumu na MU. Jako hlavní řečník se představí uznávaný odborník na programy evropské komise Dr. Sean McCarthy, který působí jako výzkumný pracovník, vědecký hodnotitel v rámci 10ti různých programů EU pro výzkum a vývoj od roku 1980.

Hlavním jazykem Wrants Week je angličtina.

Podrobnosti o celé akce naleznete zde.

 •  
Knihovna univerzitního kampusu poskytuje bezplatně službu Analýza predátorských znaků časopisů