• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  22. 4. 2020 - 15:47
 • Garant obsahu:
  Andrea Kakulidu
 • Vytvořeno:
  1. 2. 2013 - 12:06
 • Stránka číslo: 337

Erasmus+ školení zaměstnanců

Cíle

 • umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj
 • přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
 • školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení, komerční kurz, apod., 
 • není možné financovat konference!
 • účastník si školení zajišťuje sám

Kdo se může účastnit

 • zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně i DPP, DPČ)

Kam lze vyjet

 • do zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka, do Srbska, a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Období pobytu              

 • 1. 6.  2020  -  31. 8. 2021

Délka pobytu

Program umožňuje délku školení od 2 dnů až po dva měsíce, nicméně vzhledem k očekávanému finančnímu limitu pro každou instituci bude delší doba přidělena pouze těm zaměstnancům, pro které je to z hlediska náplně pobytu nutné a kratší pobyt by neměl význam. Reálné je žádat na období 2 - 10 dní školení.

Grant

Grant se vyplácí ve skutečné výši na základě vyúčtování v cestovním příkaze, do výše limitu daného programem
 • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí (102 – 136 EUR na den podle cílové země)
 • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility při využití ekonomického způsobu dopravy
 • tabulka grantů podle zemí
 pro zaměstnance se specifickými potřebami: 
 • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním), o tuto část grantu je třeba si požádat předem – uvést v přihlášce

Uzávěrka přihlášek  

 • 14. května 2020

Výběrové řízení na FSpS MU

 • přihlášky se podávají eletronicky přes systém ISOIS
 • návod na vyplnění online přihlášky
 • podkladem pro výběr je písemný plán školení s uvedením očekávaných výsledků a zdůvodnění jeho přínosu vzhledem k pracovní náplni zaměstnance
 • zohledňují se také předchozí výjezdy v rámci tohoto programu a jiné mobility
 • přednost mají pracovníci vyjíždějící poprvé a neakademičtí pracovníci
 • za výběr z odevzdaných přihlášek odpovídá proděkan pro vnější vztahy Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
 • nevybraní žadatelé jsou evidováni jako náhradníci

Další informace

Bližší informace o programu jsou zveřejněny na stránkách CZS.