Informace pro zaměstnance

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na mimořádná opatření rektora MU v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 vydáváme následující opatření:

 • S okamžitou platností přechází veškeré formy kontaktní výuky na formu distanční, a to až do 15. května 2020 včetně.
 • V případech, kde je to možné, bude studium realizováno pomocí elektronické komunikace. Tam, kde distanční forma výuky možná není, bude postup upřesněn studentovi vyučujícím pedagogem. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích.
 • Zaměstnance FSpS MU informuji, že s výjimkou kontaktní výuky nejsou jejich další pracovní povinnosti nijak dotčeny. Řešení případných požadavků na úpravu pracovní doby, či výkonu práce jsou v kompetenci přímých nadřízených.
 • S okamžitou platností jsou do odvolání zrušeny veškeré zahraniční cesty zaměstnanců. S okamžitou platností ruším příjezdy všech zahraničních hostů.
 • Do odvolání jsou zrušeny veškeré sportovní, kulturní a vzdělávací akce a aktivity pro veřejnost v prostorách FSpS MU, stejně jako aktivity Centra celoživotního vzdělávání.

Uvedená opatření jsou v platnosti do 15. 5. 2020. Doba trvání uvedených opatření však může být změněna s ohledem na další vývoj situace. Informace o aktuální situaci budou zveřejňovány na webu fakulty.

Celouniverzitní informace najdete na stránce na www.muni.cz/koronaviru

Informace pro uchazeče: www.fsps.muni.cz/uchazeci.

Informace pro studenty: www.fsps.muni.cz/studenti.

V Brně dne 23. 3. 2020

vedení Fakulty sportovních studií MU

Aktuální informace pro zaměstnance k 3. 4. 2020:

1) Výuka
Výuka probíhá distanční formou.
Výuka končí 15. 5. 2020 (pro studenty posledních ročníků 26. 4. 2020).
2) Zkoušení studentů
Rektor prodloužil zkouškové období do 30. 9. 2020.
Zkoušení studentů musí minimálně do 15. 5. probíhat distančně. U studentů ze zahraničí a podle vývoje situace i pro všechny ostatní je tato forma doporučena i po celé zkouškové období.
Studentům posledních ročníků začíná zkouškové období již 27. 4. 2020 a je nutné jim vypsat zkouškový termín tak, aby mohli splnit podmínky do 22.5.2020 a přistoupit k SZZ.

3) Státní závěrečné zkoušky
Studentům bylo umožněno zvolit si termín státní zkoušky v červnu nebo v září.
Studenti se přihlašují pouze elektronicky a nepotřebují vypisovat žádný formulář, ani podpis vedoucího práce.
Závěrečné práce studenti odevzdávají pouze elektronicky do ISu, neodevzdávají na katedru tištěnou práci.
Byl prodloužen termín odevzdání závěrečných prací.
Více informací naleznete na webových stánkách SZZ.

4) Přijímací zkoušky uchazečů
Pro uchazeče bakalářského studia byla zrušena praktická přijímací zkouška.
Uchazečům kombinované formy studijního programu Tělesná výchova a sport byla přijímací zkouška prominuta.
Ostatní uchazeči budou přijímáni na základě písemného testu, který se uskuteční 21. 6. 2020.
Pro navazující magisterské studium musela být přijímací zkouška přesunuta na 27. 6. 2020.

Podrobné informace o formě a způsobu plnění zaměstnaneckých povinností zprostředkovávají zaměstnancům vedoucí konkrétních pracovišť.
Pracovníkům FSpS se doporučuje, po dohodě s nadřízeným, v maximální možné míře využívat práci z domova.

Další informace:

 • Přístup zaměstnanců do budov MU není plošně omezen.
 • Od pátku 13. 3. 2020 je uzavřena provozovna Academic restaurant v nákupním centru Campus Square, dále také bufet Morfo a Kavárna na Lávce.
 • Obědy pro zaměstnance budou podávány i nadále v bufetu U Knihovny v areálu univerzitního kampusu, provozní doba PO-PÁ 8,00-15,00 hod.

Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti:

 • Platí stávající doporučení ohledně zaměstnanců vracejících se ze zahraničních pracovních nebo soukromých cest nebo zaměstnanců, kteří přišli do kontaktu s nakaženými osobami.
 • Je dohodnuta forma „home office“ nebo dovolené se všemi zaměstnanci ve věku nad 70 let, u ostatních zaměstnanců řeší vedoucí pracoviště.
 • Podrobné informace o formě a způsobu plnění zaměstnaneckých povinností zprostředkovávají zaměstnancům vedoucí konkrétních pracovišť. Pracovníkům FSpS se doporučuje, po dohodě s nadřízeným, v maximální možné míře využívat práci z domova.

Pracovní cesty:

 • Je zakázáno vysílání na zahraniční pracovní cesty.
 • Stávající již schválená či plánovaná vyslání do zahraničí se ruší.
 • Tuzemské pracovní cesty jsou omezeny na nezbytně nutné případy.
 • Zaměstnancům, kteří jsou na zahraniční pracovní cestě je umožněno její dřívější ukončení a návrat.