Informace pro zaměstnance

INFORMACE PRO vyučující z 13. 5. 2020

1) Výuka

 • Výuka probíhá distanční formou.
 • Výuka končí 15. 5. 2020 (pro studenty posledních ročníků 26. 4. 2020).

 2) Zkoušení studentů

 • Rektor prodloužil zkouškové období do 30. 9. 2020.
 • Zkoušení studentů musí minimálně do 15. 5. probíhat distančně. U studentů ze zahraničí a podle vývoje situace i pro všechny ostatní je tato forma doporučena i po celé zkouškové období.
 • Studentům posledních ročníků začíná zkouškové období již 27. 4. 2020 a je nutné jim vypsat zkouškový termín tak, aby mohli splnit podmínky do 22. 5. 2020 a přistoupit k SZZ.

3) Státní závěrečné zkoušky

 • Studentům bylo umožněno zvolit si termín státní zkoušky v červnu nebo v září.
 • Studenti se přihlašují pouze elektronicky a nepotřebují vypisovat žádný formulář, ani podpis vedoucího práce.
 • Závěrečné práce studenti odevzdávají pouze elektronicky do ISu, neodevzdávají na katedru tištěnou práci.
 • Byl prodloužen termín odevzdání závěrečných prací.
 • Více informací naleznete na webových stánkách SZZ.

4) Přijímací zkoušky uchazečů

 • Pro uchazeče bakalářského studia byla zrušena praktická přijímací zkouška.
 • Uchazečům kombinované formy studijního programu Tělesná výchova a sport byla přijímací zkouška prominuta.
 • Ostatní uchazeči budou přijímáni na základě písemného testu, který se uskuteční 21. 6. 2020.
 • Pro navazující magisterské studium musela být přijímací zkouška přesunuta na 27. 6. 2020.
 • Podrobné informace o formě a způsobu plnění zaměstnaneckých povinností zprostředkovávají zaměstnancům vedoucí konkrétních pracovišť.
 • Pracovníkům FSpS se doporučuje, po dohodě s nadřízeným, v maximální možné míře využívat práci z domova.

Zaměstnanci:

 • Pracovníci pracují v režimu dle pokynů svých nadřízených. Platí povinnost dodržovat aktuálně platné hygienické podmínky. Je doporučeno dodržování zásady max. 1 pracovník v kanceláři.
 • Za dodržení hygienických podmínek během aktivity, při níž je nutná účast více osob, odpovídá organizátor aktivity.
 • V případě, že se pracovník cítí být ohroženou skupinou z hlediska COVID-19, je nadále doporučen režim práce z domova (po projednání s nadřízeným).
 • V případě potřeby ochranných pomůcek (roušky, rukavice, dezinfekce) kontaktujte vedoucí TPO Ing. Kopuletou.
 • Činnost všech pracovišť je zajištěna.

Pracovní cesty:

 • Pracovní cesty je možné konat ze závažných důvodů.
 • Platí stávající doporučení ohledně zaměstnanců vracejících se z pracovních nebo soukromých cest nebo zaměstnanců, kteří přišli do kontaktu s nakaženými osobami.