Úvod

 

Oblast sportu je jednou z mnoha oblastí, kde je zřejmá poptávka po uplatňování exaktních metod a to v interakci s vědou a výzkumem. Ani vědní obor Kinantropologie není výjimkou. Velmi často je nutné řešit problémy vedoucí k vícerozměrným statistickým metodám. Lidská představivost o datech končí už v 3D prostoru, vyšší dimenze je již složité nikoliv zobrazit, ale spíše pochopit a interpretovat. Vícerozměrné metody pak mohou pomoci zejména při redukci dimenze dat na „rozumné“ množství, resp. najít vztahy, které situaci zjednoduší a umožní lepší pochopení. Ne vždy je to však možné a účelné.

Předložená studijní text začíná vysvětlením pojmů i tak je požadována alespoň základní znalost statistiky. Vybraná témata jsou zpracovaná s cílem popsat základní teoretické aspekty jednotlivých metod společně s praktickými příklady, které poskytnou návod a adekvátní postup řešení ve statistickém sw Statistica 10 firmy Statsoft. V textu je obsažena teorie, zájemce o přesnější informace odkážeme na literaturu, kde jsou rozebrány jednotlivé metody s maximální podrobností. Teoretická část je kompilací českých statistiků věnujících se vícerozměrné problematice ve statistice (Hebák, Cyhelský, Meloun, Militký, Hindls, Hendl) a zahraniční autorů. Ze 4 probíraných oblasti (analýza rozptylu; regresní analýza; analýza hlavních komponent a faktorová analýza; shluková analýza) věnujeme největší pozornost regresní analýze a to pro její dostupnost skrz mnoho statistického software, zároveň obtížnost, mnohoznačnost a nutnost splňovat jednotlivé předpoklady.

Elektronická forma studijní pomůcky umožňuje a počítá s rozšiřováním o další oblasti statistiky, vylepšení teoretických partií a také o další řešené příklady.

Projekt vznikl za podpory Fondu rozvoje vysokých škol
FRVŠ/0478/2010.

V Brně 23. 1. 2012