Project information
Účinky specializovaného intervenčního programu na motoriku pacientů s Parkinsonovou nemocí (SMOVEY)

Project Identification
MUNI/51/07/2020
Project Period
9/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Parkinsonova nemoc se u pacientů projevuje závažnými motorickými i nemotorickými poruchami. Obzvláště poruchy motorické (iniciace pohybu, otáčení) se významně podílejí na nižší kvalitě života pacientů. Doposud není známa žádná forma medikace odstraňující příčiny Parkinsonovy nemoci, léčba se proto omezuje na potlačení jejích symptomů. Jako vhodný doplněk klasické léčby poruch hybnosti se aplikují různé formy intervenčních programů, jež rozvíjí a udržují motoriku a stabilitu cvičících. Relativně mladým, málo prozkoumaným, a přece slibným intervenčním programem je cvičení s vibračními kruhy. Vibrace vyvolané vibračními kruhy simulují těžko zvladatelné podmínky tremoru, který u četných parkinsoniků v běžném životě nastává. Obecný předpoklad, že vibrační kruhy zlepšují statickou i dynamickou rovnováhu, je založený na subjektivních pocitech parkinsoniků cvičících s tímto náčiním, však není doposud vědecky prokázaný. Hlavním cílem projektu je ověřit účinky intervenčního programu vytvořeného odborníky specificky pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, založeného na cvičení s vibračními kruhy Smovey, na motoriku pacientů s Parkinsonovou nemocí. Výzkumná data vypovídající o změnách vybraných proměnných budou získána prostřednictvím statické a dynamické plantografie (systém Zebris), jakož i pomocí inerciálních senzorů. Pacienti budou podrobeni statickým i dynamickým pohybovým úkolům (stoj, vztyk, obrat, chůze), jejichž provedení bude zaznamenáno a následně zkoumáno. Na projektu se budou úzce podílet též neurologové z Lékařské Fakulty MU, kteří zajistí klinickou stránku práce s pacienty a budou se podílet na vytvoření výstupů. Výstupem projektu bude publikace v databázovaném periodiku (Parkinsonism & Related Disorders - WoS). Realizace projektu bude rovněž stěžejním podkladem pro vypracování dizertační práce a diplomové práce studentů FSpS, spoluřešitelů projektu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info