Informace

Objednávání tělocvičen

Pro rezervaci tělocvičny je třeba se nejprve zaregistrovat. Následně si vyberete požadované termíny, které můžete v případě potřeby zrušit. Krátký návod na vytváření rezervací je dostupný ke stažení.

Podmínky rezervace

 1. Platba rezervovaných hodin je prováděna jednorázově vždy po ukončení měsíce, a to podle skutečně využitých hodin. Úhrada je prováděna na základě faktury a odeslané pronajímatelem buď elektronicky nebo poštou. Po dohodě lze úhradu jednorázové akce provést v hotovosti na pokladně fakulty. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Celoroční a dlouhodobé pronájmy a VELKÉ sportovní akce MUSÍ být zabezpečovány na základě nájemní smlouvy s FSpS MU, která je individuálně uzavírána na základě objednávky.
 3. Ceny zápasů, závodů a sportovně společenských akcí mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích pořadatele a propozicích dané akce, pokud přesahují rámec standardních služeb (např. mimořádný úklid, ostraha apod.).
 4. Při dlouhodobém pronájmu (rok) nebo sportovně společenské celodenní akci velkého rozsahu (den) a u stálých odběratelů je možnost individuálního stanovení ceny.
 5. Rezervaci je možno zrušit min. 1 den před zahájením akce. Pouze pro víkendové akce v areálech Vinařská a Údolní je nutno je zrušit do pátku 15:00 hod (nejsou zde stálé služby na vrátnici).
 6. FSpS MU si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z provozních důvodů. Případné zrušení rezervace bude vždy oznámeno předem.

Provozní předpisy

 1. Nájemce je povinen v užívaných prostorách dodržovat pořádek, čistotu a chránit majetek pronajímatele.
 2. Případné poškození sportovního zařízení nahlásí odpovědná osoba nájemce na recepci. Službu konající vrátný provede zápis do knihy závad a předá informaci k řešení správci objektu.
 3. Nájemce se zavazuje uhradit náklady související s případným poškozením, které vzniklo jeho zaviněním.
 4. V případě úrazu je na recepci objektu pronajímatele k dispozici vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci a možnost telefonního spojení s lékařskou službou první pomoci.
 5. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za účastníky činnosti jím provozované v rámci tohoto pronájmu.
 6. Pro všechny uživatele (organizátoři, sportovci, diváci) platí v době tréninků i soutěží „Provozní“ a „Organizační řády“ jednotlivých sportovišť.
 7. Ve všech částech sportovního areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ sportovců a doprovodu.
 8. Uživatel souhlasí a odesláním registrace potvrzuje, že přihlašovací údaje jsou mu odeslány na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Provozní řád parkoviště MU v UKB (pavilon A34)

 1. Pro veřejnost je parkoviště určeno v pracovních dnech od 16:00 do 24:00 hodin za poplatek 20 Kč a ve dnech pracovního klidu od 6:00 do 24:00 hodin za poplatek 50 Kč.
 2. Při placení parkovacího poplatku vhoďte mince do mincovníku ve stojanu u závory a odeberte doklad o zaplacení, který umístěte viditelně v zaparkovaném vozidle.
 3. POZOR! Automat peníze nerozměňuje a nevrací.
 4. Při odjezdu z parkoviště zajeďte až k závoře, ta se pak otevře automaticky.
 5. Parkoviště není hlídané, neponechávejte ve vozidle cenné věci.
Přihlásit se do systému
Email:
Heslo:
Uložit přihlašovací údaje: