Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Aktuálně na MU

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě odst. 6 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020, ze dne 1. 10. 2020, jsme bohužel nuceni realizovat výuku předmětů povinné tělesné výchovy na MU v podzimním semestru 2020 alternativně. Alternativní řešení situace znamená jednak přesun kontaktní výuky (outdoorové i indoorové) do prostředí distančního vzdělávání, jednak také omezení portfolia nabízených sportovních aktivit.  Veškerá distanční výuka bude dle rozvrhu streamována v reálném čase. Jsem si jistý, že pod vedením kolegů z Centra univerzitního sportu bude i distanční výuka TV probíhat ve vysoké kvalitě.

Nejlepší prevencí většiny virových onemocnění je vysoká úroveň tělesné zdatnosti. Bojujme tedy, navzdory nepříznivým okolnostem, společně pohybem proti Covid-19.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně zdraví

Jan Cacek, děkan FSpS MU

 

HARMONOGRAM distanční výuky CUS:

Zrušení zápisu do seminárních skupin: studenti byli hromadným mailem upozorněni na zrušení zápisu do seminárních skupin prezenčního rozvrhu.
Zápis do seminárních skupin distančního rozvrhu:  2. 10. 2020 v 17.00 hodin
Zahájení výuky podzimního semestru:  5. 10. 2020


Dear Students,

Following Article no 6 “Directive of extraordinary measures by the South Moravian Regional Hygiene Station in Brno no. 3/2020” of 1. 10. 2020,  we are unfortunately forced to change our approach to teaching the subjects of compulsory physical education at Masaryk University in the autumn semester 2020.  This alternative solution to the situation means on the one hand moving both indoor and outdoor teaching to the environment of distance learning and also limiting the range of sporting activities offered.  All distance learning will be streamed in real time as per the timetable.  I am sure that distance learning PE will be of high quality under the leadership of colleagues from the Centre of University Sport.

The best prevention for most viral illnesses is a high level of general fitness. So let’s fight together against Covid-19 through fitness despite the unfortunate circumstances.

Thank you for your co-operation and wishing you good health,

Jan Cacek, Dean of the Faculty of Sports at Masaryk University

 

Timetable for distance learning at CUS:

Cancelling registration for seminar groups: students have also been notified by group email that registration for seminar groups has been cancelled for those studying at the university full-time.

Registration to seminar groups for distance learning:  2. 10. 2020 at 5 pm

Start of teaching for the autumn semester:  5. 10. 2020

Kromě pravidelné semestrální výuky pořádáme výcvikové kurzy – letní, zimní a další sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU. Spolupracujeme s Českou asociací univerzitního sportu a s Národní agenturou pro sport.

Naším cílem je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Aktuality

Kalendář akcí