Project information
Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím

Project Identification
0475/2015
Project Period
7/2015 - 6/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University of Vienna

Projekt se zabývá mezigenerační komparací u seniorů a dětí z ČR a Rakouska, zejména se zaměřením na pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je provést výzkumné šetření za využití metod anketa, případová studie, projektivní techniky a pozorování za účelem zjištění současné situace v mezigeneračním pojetí seniorů a jejich vnoučat, forem trávení volného času, způsobu provádění pohybových aktivit, odlišností v rámci ČR a Rakouska či specifických odlišnosti u jednotlivých cílových skupin, včetně sociokulturního pozadí obou zemí. Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou 1. děti se speciálními potřebami (spec.poruchy učení a chování, Downův syndrom) 2. senioři s neuro-psychickým onemocněním (Parkinsonova choroba,aj) 3. děti s kombinovaným postižením.
Tato projektová žádost je pokračováním již započatého projektu zúčastněných stran, schváleného programem Aktion pro období 02/2015-06/2015 (číslo 72p24).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info