Project information
Probiotická suplementácia u silových športovcov a vplyv na športový výkon/stresovú adaptáciu (Probiotiká a športový výkon)

Project Identification
MUNI/A/0920/2019
Project Period
1/2020 - 10/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Probiotiká sú výživové doplnky stravy obsahujúce živé mikroorganizmy, ktoré, pokiaľ sú podávané v dostatočne vysokých množstvách vedú k mnohým zdravotným benefitom a to na základe pozitívneho ovplyvnenia črevnej mikroflóry. Dlhodobo zaužívaný termín, charakterizujúci tento vplyv črevných komenzálov na celý organizmus sa označuje „osa mikroflóra-črevo-mozog“ a popisuje tri paralelné cesty (nervovú, hormonálnu a imunitne-signalizačnú) vedúce od mikroorganizmov až k centrálnej nervovej sústave. U športovcov bol dokázaný pozitívny vplyv probiotík na celkovú imunitu a zažívanie, špecificky na hladinu interferónu-γ, cytokínov i antioxidantov v plazme, ďalej na homeostázu slizníc a tým aj na frekvenciu, dĺžku alebo závažnosť ochorení gastrointestinálneho a respiračného traktu. Doterajšie výskumy sa však primárne zaoberali vytrvalostnými športovcami a akékoľvek informácie o efekte probiotík v strave silových športovcov chýbajú. Cieľom tohto projektu je teda otvoriť a riešiť úplne novú otázku, a to, nakoľko je probiotická suplementácia prospešná pre silových športovcov z hľadiska športového výkonu a stresovej odpovede.
Štúdia bude vedená ako dvojito zaslepená a bude predstavovať 12 týždňový probiotický suplementačný protokol pre polovicu participantov. Druhá polovica participantov bude kontrolnou skupinou poberajúca placebo. 12 týždňová doba suplementácie je dostatočnou pre pozorovanie zmien pri probiotickej suplementácií z hľadiska biochemického, fyziologického i mikrobiologického. Okrem klinických ukazateľov bude vplyv na výkon charakterizovaný formou záťažových testov uskutočnených pred a po suplementačnom období.
Ciele výskumu by sa dali zhrnúť do dvoch podkategórií. Prvým cieľom je určiť či ovplyvní probiotická suplementácia u silových športovcov silový výkon, resp. adaptáciu na stres, ktorý predstavuje silový tréning, a to prostredníctvom záťažových testov. Druhým cieľom bude sledovanie vplyvu probiotík na jednotlivé ukazatele zdravotného stavu športovcov, a tým na celkový zdravotný stav, a to na základe biochemických, fyziologických, imunologických i mikrobiologických dát (zmeny mikrobiómu, hormonálny profil, imunitné faktory, výskyt ochorení v dobe suplementácie, dĺžka eventuálnych ochorení, frekvencia...). Získané výsledky vytvoria pritom prvú komplexnú štúdiu zameranú na vplyv probiotík na silových športovcov a následne ich možné využitie v praxi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info