Kineziologie
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Úvod do Kineziologie

Kineziologie se zabývá funkčními a anatomickými zákonitosti pohybového aparátu při vykonávání pohybu. Zaměřuje se především na to, které svaly daný pohyb provádějí. Sportovní kineziologie popisuje konkrétní svaly, které jsou zapojovány v jednotlivých výkonech sportovních disciplín a které cviky jsou vhodné pro svalový trénink dané svalové skupiny a na které je třeba se zaměřit při protažení.

 

Pracovní list č. 1 ke stažení

 

Orientace na lidském těle

Sportovní kineziologie provádí pozorování a studium pohybu člověka ve smyslu posturálním a fyzické dynamiky. Při nekonečné pestrosti pohybových projevů musí být dodrženy podmínky bezprostředního pozorování v určitém pořádkovém schématu. Jednotné stanovisko a jednotný postup ulehčuje speciální terminologie. Výchozím postavením, ze kterého vychází kineziologické označení pohybu, je vzpřímený stoj spatný, při kterém dlaně ukazují vpřed.

Orientace sportovce
Orientace v prostoru je dána hlavně zemskou přitažlivostí. Gravitace působí na vnímání polohy člověka podle směru nahoru a dolů. Dolů je směr, ve kterém gravitace působí souhlasně, nahoru je směr, proti kterému gravitace působí, tedy opačně negativně. Naše tělo v prostoru Země podléhá gravitaci, působení zemské přitažlivosti a to ve všech postaveních a ve všech funkčních stavech, v klidu i při pohybu.

Úkol:

Z anatomie si zopakuji roviny a směry. Do obrázku popiš jednotlivé roviny. A do tabulky níže uveď příklad pohybu v kloubu k jednotlivé rovině.

 

Definice segmentů

Segmenty těla jsou části lidského těla, které se vyznačují relativní samostatnou pohyblivostí a které tvoří strukturální základ pohybového aparátu člověka.

Úkol:
K obrázku dopiš jednotlivé segmenty těla a také napiš, jaké klouby jednotlivé segmenty spojují.

 

Lokomoce

Lokomoci definujeme jako pohyb z místa na místo. Základní dva druhy lokomoce jsou lokomoce přirozená (pohyb umožněn vlastní svalovou silou) a arteficiální (uměle vytvořená). I při sportovních výkonech se setkáváme s lokomocí. Ať už přirozenou (chůze, běh, skoky, plavání) nebo arteficiální (jízda na kole, lední hokej, lyžování). Přirozenou lokomoci dále dělíme na bipedální či quadrupedální podle toho zda k přemístění našeho těla využíváme dvou nebo čtyř končetin. Arteficiální lokomoci můžeme rozdělit podle toho, co nám daný pohyb pomůže vykonat: zvíře, mobilní zařízení a pomůcky, mobilní stroje.

Úkol:
Do tabulky doplň příklady lokomoce ze sportovních disciplín.

 

Pohyby segmentů

Pohyby segmentů při vykonávání lokomoce mohou být buď cyklické (pohyb segmentů se neustále opakuje ve stejném sledu), nebo acyklické (pohyb segmentů neopisuje stále stejnou křivku). Při sportovních výkonech se setkáváme s cyklickými (např. běh, plavání) i acyklickými (např. tenis, volejbal), navíc je řada sportovních výkonů, kde dochází ke kombinaci cyklické a acyklické práci segmentů (např. skok daleký, fotbal).