Project information
Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím (komparace situace v ČR a Rakousku) (Intergenerational context CZ-AT)

Project Identification
1913/2014
Project Period
2/2015 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University of Vienna

Projekt se zabývá mezigenerační komparací u seniorů a dětí z ČR a Rakouska, zejména se zaměřením na pohybové aktivity.

Hlavním cílem projektu je provést výzkumné šetření za využití metod anketa, případová studie, projektivní techniky a pozorování za účelem zjištění současné situace v mezigeneračním pojetí seniorů a jejich vnoučat, forem trávení volného času, způsobu provádění pohybových aktivit, odlišností v rámci ČR a Rakouska či specifických odlišnosti u jednotlivých cílových skupin, včetně sociokulturního pozadí obou zemí.

Hlavním řešitelem projektu je tým akademiků a studentů (PhD+Mgr) z FSpS MU ve spolupráci s týmem akademiků a studentů (PhD+Mgr) z University of Vienna, Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport.

Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou 1. děti se speciálními potřebami (spec.poruchy učení a chování, Downův syndrom)
2. senioři s neuro-psychickým onemocněním (Parkinsonova choroba,aj)
3. děti s kombinovaným postižením.

Hlavními výstupy projektu jsou:

  • intenzivní letní škola v ČR
  • intenzivní podzimní škola v Rakousku
  • rok 2015 - final report projektových aktivit a předběžných výsledků výzkumného šetření 01-12/2015
  • rok 2016- final report projektových aktivit a výsledků výzkumného šetření 01-12/2016 a společná monografie akademiků ČR a AT

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info